Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Problem Çözme Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

2017-05-15
Romantik ilişki özellikle ergenliğe girilen ilk yıllarda başlarken, üniversite çağındaki bireylerin genellikle yaşadığı, flört olarak adlandırılan duygusal ve fiziksel çekiciliğin bir arada hissedildiği bir durumdur. Bireyler bu durumu yaşarken partnerleri ile problem yaşayabilmekte, bu durumu ortadan kaldırabilmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bazen şiddet, bazen istismara başvururken bazen de problem çözme becerilerini kullanmaktadırlar. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde yaşamış oldukları problemler ve bu problem durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grubu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenim gören basit seçkisiz seçimle belirlenmiş 142 kız ve 113 erkek olmak üzere toplam 255 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 24.00 programında analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı ve açıklayıcı analiz tekniklerinden Pearson momentler çarpımı korelasyonu katsayısı, bağımsız örneklem t testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin ERİSÇÖ’nün alt boyutları olan duygusal istismar alt boyutu puan ortalaması 23,91, fiziksel istismar alt boyutu puan ortalaması 18,24 ve soruna yönelme alt boyutu puan ortalaması 43,22’dir. Kız öğrencilerin duygusal istismar ve soruna yönelme alt boyutundan almış oldukları ortalama puan erkeklerden daha fazlayken, fiziksel istismar alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması erkeklerden daha azdır. Öğrencilerin 109’unun (%42,7) romantik ilişkisi var iken 146’sının (%57,3) romantik ilişkisi yoktur. Araştırmaya katılan öğrencilerin 154’ü (%60,4) daha önce en az bir kere romantik ilişki yaşadığını belirtirken 101’i (%39,6) daha önce ilişki yaşamadığını belirtmiştir. Cinsiyete göre incelendiğinde duygusal istismar (p>.05) ile fiziksel istismar (p>.05) alt boyutu arasında anlamlı bir fark görülmezken, soruna yönelme alt boyutu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Veriler toplanırken becerisinin romantik ilişkisi olma durumu ile soruna yönelme alt boyutu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Aynı şekilde daha önce en az bir kere ilişki yaşamış olma durumu ile soruna yönelme alt boyutu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Tartışma: Romantik ilişkilerde sorun çözme becerilerinin ilişki yaşama durumuna göre inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Bunun yanında ilgili alan yazında kızların romantik ilişkilerde daha çok istismara uğrayan cinsiyet olduğu, erkeklerin daha fazla sözel ve fiziksel şiddete başvurduğunu gösteren çalışmalara rastlanmıştır.
2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, (12 - 14 Mayıs 2017)

Suggestions

Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kullanarak yapılan değerlendirmeler öğretmene detaylı bilgi vermede etkili bir yoldur (Munroe, 2016). Problem kurma öğrencilerin düşünme süreçlerini, değerlerini, anlayışlarını ve matematiksel yetkinliklerini incelemek için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü problem kurma a...
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sarıcı, Hasan (2019-10-01)
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum, barınma türü, kardeş sayısı, doğum sırası ve en uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 652 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Onat ve Otrar (2010), tarafından geliştirilen “Bilişsel Duygu ...
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Modül Uygulaması
Akşab, Şahabettin; Özkan, Habib (null; 2018-05-12)
Sosyal bilimlerdeki çalışmalarda sosyal bütünleşmenin önemli bir kavram olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal bütünleşme, dar anlamdaki “biz” duygusunun (parti, topluluk, grup vb.) toplum seviyesindeki “biz” duygusuna taşınmasıdır. Bir başka tanımla, sosyal bütünleşme, toplumdaki sosyal grupların kendi birliği hakkındaki varlık şuurunun toplumdaki bütünleşmeyi bozmayacak düzeyde olmasıdır. (Erkal, 2004). Sosyal bütünleşme, toplumsal düzen ve sosyal uyum sürekli olarak sosyo-felsefi ve sosyolojik alanl...
Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri
Yılık, Mehmet Ali (null; 2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden çevrim içi eğitime geçen üniversite öğrencilerinin bu değişime ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin bu değişime karşı geliştirdikleri direncin kaynakları ile değişime dirençlerinin üstesinden gelme stratejilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji (olgubilim) olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’deki iki...
Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students
Bozkurt, Melisa; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to investigate the predictive roles of fear of negative evaluation and self-esteem on self-handicapping among university students. The participants of the study consists of 440 university students recruited through convenience sampling. Demographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Self-Handicapping Scale were administered to the participants via an online form. In order to answer the research question, a multiple regression an...
Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Problem Çözme Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi,” presented at the 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, (12 - 14 Mayıs 2017), İstanbul, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ppcongress2017.org/uploads/file/ppcongress-2017-kitapcik.pdf?36.