Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması.

2013-09-11
Atik, Gökhan
Güneri, Oya
u çalışmada; Emmons, Haynes ve Comer (2002) tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve ortaokul öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması iki farklı katılımcı grubu ile yapılmıştır. Birinci grup 314 (%44.4 erkek, %55.6 kız), ikinci grup ise 348 (%57.8 erkek, %42.2 kız) ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin Türkçe formu 36 madde ve 6 alt boyuttan (adalet, düzen ve disiplin, veli katılımı, kaynakların paylaşımı, öğrencilerin kişilerarası ilişkileri ve öğrenci-öğretmen ilişkileri) oluşmaktadır. Ölçek ayrıca benzeme ve ayırma geçerliğine de sahiptir. Ölçeğin tümü ve alt boyutları için elde edilen iç-tutarlık katsayıları ve iki hafta arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik değerleri de yeterli düzeydedir.
Citation Formats
G. Atik and O. Güneri, “Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması.,” presented at the XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (8 - 11 Eylül 2013), 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83916.