Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması.

2013-09-11
Atik, Gökhan
Güneri, Oya
u çalışmada; Emmons, Haynes ve Comer (2002) tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve ortaokul öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması iki farklı katılımcı grubu ile yapılmıştır. Birinci grup 314 (%44.4 erkek, %55.6 kız), ikinci grup ise 348 (%57.8 erkek, %42.2 kız) ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin Türkçe formu 36 madde ve 6 alt boyuttan (adalet, düzen ve disiplin, veli katılımı, kaynakların paylaşımı, öğrencilerin kişilerarası ilişkileri ve öğrenci-öğretmen ilişkileri) oluşmaktadır. Ölçek ayrıca benzeme ve ayırma geçerliğine de sahiptir. Ölçeğin tümü ve alt boyutları için elde edilen iç-tutarlık katsayıları ve iki hafta arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik değerleri de yeterli düzeydedir.
XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (8 - 11 Eylül 2013)

Suggestions

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bilgileri ile Okul Matematiğinde Tarih Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışları
Alpaslan, Mustafa; Işıksal Bostan, Mine (2016-01-01)
In this study, 6th, 7th, and 8th grade students’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in school mathematics were investigated according to gender and grade level. Moreover, a possible statistical relationship was investigated between the addressed knowledge and attitudes and beliefs. Data was collected through Knowledge of History of Mathematics Test and Attitudes and Beliefs toward using History of Mathematics in School Mathematics Qu...
Investigation of middle school mathematics teacher emotions and their students’ mathematics achievement emotions: a mixed-methods study
Çalık, Başak; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-1-01)
The purpose of the study was three-fold. First, the study aimed to investigate the relationship between mathematics teachers’ emotions, self-efficacy, and burnout. Second, it was aimed to examine the relationship between mathematics teachers’ emotions and their students’ mathematics self-efficacy, perceived teaching quality, perceived teacher affective support, and mathematics achievement emotions. Third, the reasons for and relevant processes behind students’ emotions were uncovered by considering the lear...
Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
Kanlı, Uygar; Gülçiçek, Çağlar; Göksu, Volkan; Önder Çelikkanlı, Nuray; Oktay, Özlem; Eraslan, Funda; Eraslan, Funda; Eryılmaz, Ali; Güneş, Bilal (2014-02-01)
Bu çalışma; fizik eğitimindeki araştırma eğilimlerini belirlemek için, 1994-2012 yılları arasında Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde tam metni basılan fizik eğitimi çalışmalarını içerik analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; taranan 735 çalışmadan 282 çalışma, yazarların demografik özellikleri (sayısı, cinsiyeti, bağlı olduğu kurum vb.), genel çalışma temaları, çalışılan fizik konuları, araştırma yöntemleri, örnekleme yöntem ve sayıları, veri toplama araçl...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve Doğrulama Becerilerinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem; Kaplan Can, Gözde; Dilberoğlu, Merve(2015-12-31)
Bu çalışmada, 3. ve 4. sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının cebir ve geometri alanlarında matematiksel ispat yapma ve verilen bir argümanın doğru ve tam bir matematiksel ispat olup olmadığını değerlendirme becerileri incelenecektir. Ayrıca öğretmen adaylarının matematiksel ispat ve doğrulama algıları araştırılacak ve karşılaştırılacaktır. Elde edilen sonuçların ilköğretim matematik eğitimi alanında yetiştirilen öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve matematik eğitimi pedagojik alan bilgisi...
Kırsal Alanda Geçim Pratikleri ve Yoksulluk: Çiftçiler, Gündelikçiler ve Gezici İşçiler: Ankara ve Konya Örneği
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2018-12-31)
Türkiye’de yoksulluk üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla kent odaklıdır. TÜİK 2008 verilerine göre kırsal yoksulluk (%34,62) kentsel yoksulluğun (%9,38) yaklaşık dört katı olmasına rağmen görünür değildir, konuşulmamaktadır ve AB destekli kırsal kalkınma projeleri dışında sözü edilmemektedir (“tehlike" olarak görülmemektedir). Kırın geçinme-hayatta kalma stratejilerinin şehirlere göre daha uygun olması, göreli yoksulluğun kırsal ve kentsel mekanlarda farklı anlamlara gelmesi de bu şekilde bir algıya yol a...
Citation Formats
G. Atik and O. Güneri, “Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması.,” presented at the XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (8 - 11 Eylül 2013), 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83916.