Kırsal Alanda Geçim Pratikleri ve Yoksulluk: Çiftçiler, Gündelikçiler ve Gezici İşçiler: Ankara ve Konya Örneği

2018-12-31
Türkiye’de yoksulluk üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla kent odaklıdır. TÜİK 2008 verilerine göre kırsal yoksulluk (%34,62) kentsel yoksulluğun (%9,38) yaklaşık dört katı olmasına rağmen görünür değildir, konuşulmamaktadır ve AB destekli kırsal kalkınma projeleri dışında sözü edilmemektedir (“tehlike" olarak görülmemektedir). Kırın geçinme-hayatta kalma stratejilerinin şehirlere göre daha uygun olması, göreli yoksulluğun kırsal ve kentsel mekanlarda farklı anlamlara gelmesi de bu şekilde bir algıya yol açmaktadır. 2013 yılı TUİK verilerine göre Türkiye kırsalında beş milyona yakın kişi yoksuldur. Başka bir ifadeyle, kırsal alanda yaşayan vatandaşların yüzde 21’i kırsal medyan gelirin yüzde 60’ı olan yıllık 4.470 TL’nin altında bir gelir elde etmektedir. Sunulan projenin amacı kırsal alandaki geçim pratiklerini ve yoksulluğu konunun aktörlerini merkeze alarak irdelemektir. Kırsal alanın yerleşikleri olup köyde yaşayan ve çiftçilik/hayvancılık yapanları, geliri yeterli olmadığından gündelik ücretli tarım işçiliği yapanları ve gezici mevsimlik tarım işçilerinin geçim pratikleri ve yoksullukla başetme stratejileri çalışılmak istenilmektedir. Geçim pratikleri, yerleşiklik düzeyleri ve geçimin bağlı olduğu kaynaklar açısından farklı grupların karşılaştığı, bazen rekabete giriştikleri gerilim ve çatışma yaratma potansiyeli de olan kır ve kır yoksulluğu bu projenin ana konusudur. Kır yoksullarının, tüm temel hizmetlere erişimleri ve başetme stratejileri detaylı irdelenecektir.

Suggestions

Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Türkiye’de Orta Sınıfın Farklı Bileşenlerinde Babalık Kurgu, Pratik ve İdealleri
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2014-12-31)
Önerilen projenin amacı Türkiye’de orta sınıfın babalık deneyim ve kurgusunu anlamaktır. Proje kapsamında, orta sınıfın özellikle iki bileşenine odaklanılmaktadır: Laik ve mütedeyyin. Bu iki kesimde babalık kurgu, pratik ve ideallerinin nerelerde benzerlik ve farklılıklar gösterdiği araştırılacaktır. Türkiye’de laik ve mütedeyyin kesim arasında artan toplumsal gerilimler aile ilişkilerine, özellikle eşler arası ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansımaktadır. Önerilen projenin alan araştırması niteliksel araştı...
Cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan eşitsizliklere evlenmemek bir yanıt mıdır?: Ankara İlinde 35-50 yaş arası evlenmemiş profesyonel kadınlar
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2014-12-31)
Bu çalışmanın konusu toplumsal bir kategori olarak var olan ve sayıları yavaş ancak düzenli şekilde artmakta olan “evlenmemiş/evlenmemeyi tercih etmiş/evde kalmış kız” olgusunu çalışmaktır. Evlenmemin genel ve nerede ise tek birlikte yaşama formu olduğu ülkemizde çalışmaya değer bir konu olarak durmaktadır. Belirlenen sorulara, Ankara ilinde yaşayan, profesyonel meslek sahibi olan 35-50 yaş arası evlenmemiş kadınlarla derinlemesine görüşmeler yapılarak yanıt aranacaktır. Derinlemesine görüşmelere başlanmad...
Sovyet Sonrası Bakü’de Kadın Mühendisler: Ataerkillik ve Profesyonellik Arasında
Ergun Özbolat, Ayça; Ayata, Ayşe(2014-12-31)
Devlet sosyalizminin çöküşü ve Sovyet sonrası ekonomik yeniden yapılanmanın bu sosyal grup üzerinde önemli etkisi olmuştur. Özellikle de kadın mühendisler erkek mühendislere göre farklı bir biçimde etkilenmişlerdir. Sovyet sisteminde kadınlar profesyoneller ve mühendisler dahil olmak üzere işgücünün geniş bir kısmını oluşturmaktaydı. Dönüşüm döneminde kadınların çoğu endüstrideki işlerini kaybetmekle kalmadı, mesleğe dönüşleri de erkeklere göre daha zor olmuştur. Bu nedenle, önerilen bu proje dönüşüm kadın ...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Kırsal Alanda Geçim Pratikleri ve Yoksulluk: Çiftçiler, Gündelikçiler ve Gezici İşçiler: Ankara ve Konya Örneği,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58681.