Girişimcilik, yenilikçilik ve bölgesel kalkınma : Türkiye'deki Nuts II bölgeleri üzerine bir analiz

2016-10-13
Girişimcilik ve yenilik (inovasyon) karşılıklı olarak bir birleriyle ilişkilidir. Schumpeter (1934) girişimciyi bir yenilikçi, yaratıcı-yıkım sürecinin bir uygulayıcısı ve ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak tanımlamaktadır. Özellikle son yıllarda, girişimcilik ülkelerin ve bölgelerin ekonomik kalkınmalarının ve büyümelerinin önemli bir uyarıcısı ve sürücüsü olarak kabul edilmektedir. Bu makale, bu bağlamda, yenilik (inovasyon), girişimcilik ve bölgesel ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Türkiye’deki 26 İBBS-II bölgesinin yeni veri setini ve aracılık analizini (mediation analysis) kullanarak, bu çalışma yeniliğin, yeni firma oluşumu ve bölgesel ekonomik kalkınma arasındaki ilişkideki aracı rolünü, 1995, 2000, 2005 ve 2010 dönemleri için ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma, girişimciliğin bölgesel ekonomik kalkınma üzerindeki katkısının, yüksek yenilik düzeylerine sahip bölgelerde daha yüksek olacağını ileri sürmektedir. Sonuç olarak, deneysel bulgular bu hipotezi destekledi ve bölgesel yenilik oranlarının yeni iş oluşumu ile bölgesel ekonomik kalkınma arasında kritik bir rol oynadığını göstermiştir. Diğer bir ifadeyle, bulgular aracının, yani yeniliğin 1995 yılı için, yeni firma oluşumu ile bölgesel ekonomik kalkınma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir rolünün olmadığını gösterirken, yeniliğin diğer üç dönem için bu ilişkide çok önemli roller oynadığını göstermektedir. Bu sonuçlar, yenilikçi ve üretken girişimcilerin bölgesel ekonomik kalkınmadaki önemini açıkça ortaya koymuştur.
Citation Formats
İ. Demirdağ, “Girişimcilik, yenilikçilik ve bölgesel kalkınma : Türkiye’deki Nuts II bölgeleri üzerine bir analiz,” presented at the TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (2016), Ankara, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=894.