Yedek Parça Envanter Politikasının Makina Kullanılabilirliğine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Simülasyon Algoritması

2020-06-01
Bu çalışmada, yedek parça envanter politikasının maden makinası kullanılabilirliğine etkisini analiz edebilecek bir simülasyon algoritmasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Planlı üretim ve bakım duraksamaları ve makina arızalarının neden olacağı rasgele duraksamalar algoritma içerisinde dikkate alınmıştır. Her bir makina parçasının mevcut envanter miktarları ve tedarik süreçleri, uygulanan bakım- onarım kararları ile birlikte değerlendirilmektedir. Böylelikle, uygulanan envanter politikasının makina kullanılabilirliğine olumsuz etkileri ölçülebilmektedir. Geliştirilen bu algoritma bir maden makinasına uygulanmış ve envanter politikası tanımlanmış on üç farklı parçasının bu makinanın kullanılabilirliğine muhtemel olumsuz etkileri detaylı şekilde incelemiştir. Simülasyon sonucunda, sekiz parçaya ait yedek parça stoklama ve tedarik sürecinin, bu parçaların arızalanma davranışıyla uyumlu olmadığı ve makina kullanılabilirliğini %9 oranında azalttığı tespit edilmiştir.
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Suggestions

Atık manyezit tozu ve çeşitli biyokütlelerin Türk linyitlerinin yanması üzerindeki etkisi
Kazanç Özerinç, Feyza(2016-12-31)
Bu projede Türk linyitinin daha önce araştırılmamış farklı biyokütlelerle (üzüm küspesi, ve badem kabuğu) ve bir endüstri atığı olan atık manyezit tozu ile birlikte deneysel bir sistemde yakılarak yanma veriminin artırılması için gerekli dataların endüstriye sunulması amaçlanmıştır. Kömürün bahsedilen atıklarla karıştırılarak homojen yeni bir yakıt haline gelmesi için melas adı verilen bir şeker pancarı atığı bağlayıcı olarak kullanılacaktır. Bu sayede hem Türk linyitinin kullanılabilirliği artırılacak hem ...
Toyota'nın Güven Onarımı için Kullandığı Önlemlere Müşteri Gruplarından Gelen Tepkinin Ölçülmesi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
Toyota'nın itibarını onarmak ve sorunu gidermek için yaptığı hamlelerin etki-tepki yaklaşımı kullanılarak ve sonuçta ne derece başarılı olduğunun bulunması amacıyla incelenmesi
Yedek parça yönetim sistemlerinde envanter havuzlama ve bilgi paylaşımının fayda analizi
Savaşaneril Tüfekci, Seçil; Serin, Yaşar Yasemin(2010)
Bu projede yedek parça sistemlerinde iki bayiden oluşan tek-seviyeli ve merkezi olmayan bir sistemde bayilerin optimalstok, tayın ve parça transfer kararları elealınmaktadır. Optimal kararlar bayiler arası bilgipaylaşımının şeffaf olduğu veolmadığı durumlar altında belirlenmiş,havuzlamanın getirileri ve bilgi paylaşımının getiriler üzerindeki etkileri ele alınmıştır.Analizler önce tek bir bayi için yapılmış dahasonra bayiler arası etkileşim altında havuzlamanın getirileri incelenmiş...
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Karlılık
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2016-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı 1958 – 2008 yılları arasında toplanan bankacılık verileri kullanılarak Türk bankacılık sektörü için etkinlik ve karlılık analizi yapmaktır. Çalışmada ilk olarak stokastik sınır yaklaşımı çerçevesinde bankaların maliyet ve karlılık etkinlikleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk bankacılık sektörü için bir karlılık denklemi tahmin edilecek ve endüstriyel organizasyon literatüründe yer alan “işbirliği” ve “etkin yapı” hipotezi gibi hipotezler test edilecektir. Çalışman...
Yatırımcı İlgisi ile Halka Arz Edilen Firmaların Kısa ve Uzun Dönem Performansları Arasındaki İlişki
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı şirketlerin halka arzları öncesinde piyasalarda şirketle ilgili bilgi akışının ne kadar etkin biçimde oluştuğunu değerlendirerek halka arz edilen şirketlerin halka arz getirilerinin bu etkinliğin derecesinden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Bu değerlendirmeler yapılırken piyasaya şirket ile ilgili olarak akan bilgilerin ne kadarının yatırımcıların dikkatini çektiğine ve bilgi akışındaki yoğunluğun gösterilen dikkati nasıl etkilediğine bakılacaktır. Ayrıca halka arz edilen bir firma...
Citation Formats
O. Gölbaşı, “Yedek Parça Envanter Politikasının Makina Kullanılabilirliğine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Simülasyon Algoritması,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, pp. 455–468, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1281130.