Hide/Show Apps

Atık manyezit tozu ve çeşitli biyokütlelerin Türk linyitlerinin yanması üzerindeki etkisi

Bu projede Türk linyitinin daha önce araştırılmamış farklı biyokütlelerle (üzüm küspesi, ve badem kabuğu) ve bir endüstri atığı olan atık manyezit tozu ile birlikte deneysel bir sistemde yakılarak yanma veriminin artırılması için gerekli dataların endüstriye sunulması amaçlanmıştır. Kömürün bahsedilen atıklarla karıştırılarak homojen yeni bir yakıt haline gelmesi için melas adı verilen bir şeker pancarı atığı bağlayıcı olarak kullanılacaktır. Bu sayede hem Türk linyitinin kullanılabilirliği artırılacak hem de biyokütle, manyezit tozu ve melas gibi atıklar değerlendirilerek ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır. Bu projede, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden elde edilen farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip Türk linyitleri ile çeşitli biyokütlelerin (üzüm çubuğu ve badem kabuğu) ve atık manyezit tozunun farklı oranlarda melas yardımı ile karıştırılıp TGA ile yanma karakteristiğinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda projenin odak noktası karışımın yanma kimyasal kinetik datasını elde etmek, yanmada farklı karışımların (kömür + melas + biyokütle, kömür + melas + manyezit tozu) gaz emisyonları (SO2, CO, and NOx) oluşumuna etkisini araştırmaktır. Deneysel olarak elde edilen veriler Chemkin-Pro adlı kimyasal kinetik modelleme yazılımı kullanılarak elde edilen verilerle karşılaştırılacaktır. Kömürün bu çalışmadaki atıklarla beraber yanma karakteristiğinin daha iyi anlaşılması halinde kazan ve brülör tasarımlarında değişiklikler yapılabilecektir.