Hide/Show Apps

Yedek parça yönetim sistemlerinde envanter havuzlama ve bilgi paylaşımının fayda analizi

Bu projede yedek parça sistemlerinde iki bayiden oluşan tek-seviyeli ve merkezi olmayan bir sistemde bayilerin optimalstok, tayın ve parça transfer kararları elealınmaktadır. Optimal kararlar bayiler arası bilgipaylaşımının şeffaf olduğu veolmadığı durumlar altında belirlenmiş,havuzlamanın getirileri ve bilgi paylaşımının getiriler üzerindeki etkileri ele alınmıştır.Analizler önce tek bir bayi için yapılmış dahasonra bayiler arası etkileşim altında havuzlamanın getirileri incelenmiştir. Bayiler arası rekabetin hangiteşvik mekanizmaları altında azaltılabileceğiincelenmiş, üretici ve bayilerinkarlılığını artırabilecek teşvikmekanizmaları önerilmiştir. Son olarak analizler iki -seviyeli merkezi bir sistem altında yapıl mış,havuzlamanın hangi şartlar altında hangi seviyedeyapılmasının karlılığı artıracağıbelirlenmiş, havuzlama, stok tutma ve dinamik politikalarıngetirileri sayısal analiz ile ortaya konmuştur.