Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Modül Uygulaması

2018-05-12
Akşab, Şahabettin
Özkan, Habib
Sosyal bilimlerdeki çalışmalarda sosyal bütünleşmenin önemli bir kavram olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal bütünleşme, dar anlamdaki “biz” duygusunun (parti, topluluk, grup vb.) toplum seviyesindeki “biz” duygusuna taşınmasıdır. Bir başka tanımla, sosyal bütünleşme, toplumdaki sosyal grupların kendi birliği hakkındaki varlık şuurunun toplumdaki bütünleşmeyi bozmayacak düzeyde olmasıdır. (Erkal, 2004). Sosyal bütünleşme, toplumsal düzen ve sosyal uyum sürekli olarak sosyo-felsefi ve sosyolojik alanların ilgi konusu olmuştur. Özellikle, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler sırasında, toplumsal düzen ve sosyal uyum, bu fenomenlerin arkasındaki nedenlerin teşhisi, kısa ve uzun vadeli sonuçlarla ilgili öngörüler bilimsel ve kamusal ilgi alanlarına dönüşür (Bell, 1973). Bu gelişmeler, son yıllarda özellikle yönetim ve örgütsel davranış alanında, sosyal bütünleşmen ortamının kurulması ve geliştirilmesinde önemli rolü olabilecek bileşenlerin daha fazla incelenmesinin önünü açmıştır. Sosyal bütünleşme seviyelerinin yerel, ulusal, ailesel, eğitimsel ve sosyal çevre bazlı değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmış ve bunları etkileyen faktörlerin olabileceği görülmüştür. Yönetim ve örgütsel davranışın yanı sıra, farklı disiplin ve alanlarda da karşılaşılan sorunlar yerine bireyi ve toplumu geliştiren çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu alanlardan biri de eğitim yönetimi alanıdır. Katz ve Kahn (1978), bir sosyal sistemin bütünleşmesinin bir takım nedenlerden kaynaklandığını, ancak rol gereksinimlerinden ziyade doğrudan doğruya duygusal faktörlerin bir fonksiyonu olduğunu savunmuştur. Bu, bir grup içerisindeki bireylerin diğer üyelerden kişisel memnuniyetlerinin ve bu ilişkileri sürdürmek için motivasyonlarının, bütünleşmenin önemli göstergelerinden olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sosyal bütünleşme, gruba çekiciliği, grubun diğer üyelerinden memnuniyetini ve grup üyeleri arasındaki sosyal etkileşimi yansıtan çok yönlü bir olgu olarak düşünülür. Son yıllarda Türkiye içerisinde meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal değişimler sosyal bütünleşme açısından endişeler yaratmıştır. Bu tür değişimlerin eğitim örgütlerinde de bir takım sıkıntıların ve zorlukların yaşanmasına sebep olduğu düşünülmektedir.Gençlerin bu değişim sürecinde toplumla etkileşim içerisine girmekte bazı zorluklarla karşılaştıkları görülmektedir. Özellikle üniversiteler gibi çeşitli bölgelerden farklı kültürel birikimle gelen gençlerin bulunduğu eğitim örgütlerinde sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlayan uygulamaların eksikliği göze çarpmaktadır. Sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi yoluyla, üniversitenin etkin olması ve kalabilmesi, yeni koşullara ayak uydurabilmesi, problemlerini çözebilmesi ve kendini yenileyebilmesi mümkün görünmektedir. Bütünlük durumu toplum olmanın bileşenlerinden biri olduğu için, sosyal bütünleşme seviyesinin yükseltilmesi, toplumun gelişimini ve değişimini kolaylaştıracaktır.
13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10-12 Mayıs 2018

Suggestions

Üniversitelerde Topluma Erişim : Odtü Toplum Ve Bilim Araştırma Merkezi (tbm) Örneği
Özden, Muhammet Yaşar(2011-12-31)
Üniversitelerde üretilen bilginin toplumsallaştırılması, bilgi üretimi kadar önemli bir konudur. Üniversitede üretilen bilginin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla topluma erişimini gerçekleştirmek üzere stratejiler geliştirilmelidir. Bu projede ODTÜ - Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi (TBM) örnek alınarak çeşitli topluma erişim araçlarının etkinliği test edilmesi amaçlanmaktadır. ODTÜ-Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi (TBM); toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak, toplumun...
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Problem Çözme Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2017-05-15)
Romantik ilişki özellikle ergenliğe girilen ilk yıllarda başlarken, üniversite çağındaki bireylerin genellikle yaşadığı, flört olarak adlandırılan duygusal ve fiziksel çekiciliğin bir arada hissedildiği bir durumdur. Bireyler bu durumu yaşarken partnerleri ile problem yaşayabilmekte, bu durumu ortadan kaldırabilmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bazen şiddet, bazen istismara başvururken bazen de problem çözme becerilerini kullanmaktadırlar. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin romantik ilişkile...
A study on developing tertiary level efl learners’ intercultural sensitivity
Taşkın, Ayşe; Gürbüz, Nurdan; Department of English Language Teaching (2021-4-04)
In this era, cultural exchanges are an unavoidable part of communication and thus, intercultural sensitivity (IS) is a prerequisite to enhance communication among people from different cultures.Considering that IS is a requirement for the acquisition ofnecessary skills and competencies for successful intercultural communication, the current case study aims toinvestigate the place of ISin an English Language Program (ELP) of a state university revealing the views of the adm...
Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri
Emil, Serap (2019-12-01)
Yükseköğretim politikalarına bakıldığında araştırma ve inovasyon yoğun olarak dikkat çekerken, eğitim ve öğretim sorumlulukları bu politikalarda kendine nadiren yer bulabilmektedir. İyi üniversite öğretmeni, üniversitenin temel görevlerinden olan eğitim konusunda ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Karma araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenciler ve öğretim üyelerininin etkili üniversite öğretmeni ve özellikleri açısından görüşlerini incelemeyi amaçlama...
Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students
Bozkurt, Melisa; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to investigate the predictive roles of fear of negative evaluation and self-esteem on self-handicapping among university students. The participants of the study consists of 440 university students recruited through convenience sampling. Demographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Self-Handicapping Scale were administered to the participants via an online form. In order to answer the research question, a multiple regression an...
Citation Formats
Ş. Akşab and H. Özkan, “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Modül Uygulaması,” Sivas,TÜRKİYE, 2018, p. 533, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86097.