Üniversitelerde Topluma Erişim : Odtü Toplum Ve Bilim Araştırma Merkezi (tbm) Örneği

2011-12-31
Özden, Muhammet Yaşar
Üniversitelerde üretilen bilginin toplumsallaştırılması, bilgi üretimi kadar önemli bir konudur. Üniversitede üretilen bilginin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla topluma erişimini gerçekleştirmek üzere stratejiler geliştirilmelidir. Bu projede ODTÜ - Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi (TBM) örnek alınarak çeşitli topluma erişim araçlarının etkinliği test edilmesi amaçlanmaktadır. ODTÜ-Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi (TBM); toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak, toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek, topluma bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak, ilköğretimden başlayarak toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneğini geliştirmeyi özendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak, toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek, üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek amacıyla (a) Bilim ve Teknoloji Müzesi, (b) Topluma Erişim ve (c) Toplumsal Politikalar başlıkları altında faaliyetler yürütmüştür. Proje çerçevesinde daha önceki tecrübelerin ışığında topluma erişim araçlarının etkinlikleri araştırılacaktır.

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Modül Uygulaması
Akşab, Şahabettin; Özkan, Habib (null; 2018-05-12)
Sosyal bilimlerdeki çalışmalarda sosyal bütünleşmenin önemli bir kavram olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal bütünleşme, dar anlamdaki “biz” duygusunun (parti, topluluk, grup vb.) toplum seviyesindeki “biz” duygusuna taşınmasıdır. Bir başka tanımla, sosyal bütünleşme, toplumdaki sosyal grupların kendi birliği hakkındaki varlık şuurunun toplumdaki bütünleşmeyi bozmayacak düzeyde olmasıdır. (Erkal, 2004). Sosyal bütünleşme, toplumsal düzen ve sosyal uyum sürekli olarak sosyo-felsefi ve sosyolojik alanl...
A study on developing tertiary level efl learners’ intercultural sensitivity
Taşkın, Ayşe; Gürbüz, Nurdan; Department of English Language Teaching (2021-4-04)
In this era, cultural exchanges are an unavoidable part of communication and thus, intercultural sensitivity (IS) is a prerequisite to enhance communication among people from different cultures.Considering that IS is a requirement for the acquisition ofnecessary skills and competencies for successful intercultural communication, the current case study aims toinvestigate the place of ISin an English Language Program (ELP) of a state university revealing the views of the adm...
Üniversitelerde stratejik yönetim :planlama, konuşlandırma ve değerlendirme süreçlerinde Hoshin Kanri yaklaşımı
Köksal, Gülser (null; 2018-12-05)
Üniversitelerin temel hizmet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet başlıklarında stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, bu hizmetleri istenen kalite düzeyinde sunabilmesi için kısıtlı olan insan, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklarını etkin ve verimli kullanımının önemi giderek daha fazla artmaktadır. Kurum kaynaklarının kurum vizyonuna erişecek şekilde doğru yönde ve eşgüdüm halinde seferber edilebilmesi için stratejik hedeflerin alt birimlere uygun bir şekilde konuşlandırılması...
Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students
Bozkurt, Melisa; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to investigate the predictive roles of fear of negative evaluation and self-esteem on self-handicapping among university students. The participants of the study consists of 440 university students recruited through convenience sampling. Demographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Self-Handicapping Scale were administered to the participants via an online form. In order to answer the research question, a multiple regression an...
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği
Demirdağ, Seyithan; Sarıcı, Hasan (2019-06-01)
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan 1196 öğrenciden elde edilen bilgiler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Yüksek Öğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce normal...
Citation Formats
M. Y. Özden, “Üniversitelerde Topluma Erişim : Odtü Toplum Ve Bilim Araştırma Merkezi (tbm) Örneği,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61788.