Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Atterberg Limitlerine Etkisi

2018-09-26
Üyetürk, Celal Emre
Huvaj Sarıhan, Nejan
Bu bildiride numune kurutma sıcaklığının Atterberg kıvam limitlerine etkisi ele alınmıştır. Çalışmada Rize ve Trabzon illerindeki toplamda dokuz sığ heyelan sahasından, 0,2 – 4,0 m derinliklerden alınan 29 adet zemin örneği üzerinde 58 adet Atterberg kıvam limitleri testi yapılmıştır. Atterberg kıvam limitlerinin belirlenmesinde iki farklı numune hazırlama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler, (1) doğal su muhtevasından başlayarak hazırlama (herhangi bir kurutma yapılmadan), (2) 1105C sıcaklıktaki fırında kuruttuktan sonra hazırlamadır. Doğal su muhtevasından başlayarak hazırlandığında zemin örneklerinin likit limitleri %31 ila %91 arasında olup plastisite indisleri %0-%31’dir. Birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemi (USCS)’ne göre bütün numuneler ML, MH veya OH olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca numunelerin yakmada kütle kaybı yöntemiyle belirlenen organik madde içerikleri %4,3 ila %12,1 arasındadır. Doğal su muhtevasından başlanarak hazırlandığında, numunelerin likit limit ve plastik limit değerlerinin kurutularak hazırlamaya kıyasla %1-%30 kadar daha yüksek olduğu görülmüştür. Literatürdeki çalışmalara göre bunun sebebinin, zeminin organik madde içeriği ve mineralojik özelliklerine bağlı olarak kurutma sebebiyle “geri döndürülemez dehidrasyon” olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, bu çalışmada çok nokta ve tek nokta likit limit bulma yötemleri de karşılaştırılmış olup sonuçların birbirleri ile oldukça tutarlı olduğu gözlenmiştir.
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, 26 - 28 Eylül 2018

Suggestions

Experimental investigation of flow characteristics of flexible wings with different stiffener orientations in linear translating motion
Karakaş, Hasan Halil; Perçin, Mustafa; Department of Aerospace Engineering (2022-8-12)
This study experimentally investigates the flow field around the wings, which first accelerate with constant acceleration from the rest and then perform a linear translating motion with constant velocity. Four wings, which are 3D-printed, with a bending stiffness in different directions are examined. The difference in bending stiffness values is achieved by placing stiffeners having different angles with the leading edge on the upper surface of the wing. The stiffeners are printed with wings to obtain well-...
Effects of different ovens and enzymes on quality parameters of bread
Keskin, Semin Özge; Şümnü, Servet Gülüm; Department of Food Engineering (2003)
The main objective of the study was to determine the effects of enzymes on quality of breads baked in halogen lamp-microwave combination, microwave and conventional oven. It was also aimed to determine the optimum processing conditions in these ovens. In the first part of the study, as independent variables, baking time, baking temperature for conventional oven; microwave power for microwave oven and microwave power and halogen power for combination oven was used. Weight loss, specific volume, firmness and ...
Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...
Farklı yönlerde eğilme sertliğine sahip esnek kanatların doğrusal hareket boyunca akış karakteristiğinin deneysel olarak incelenmesi
Karakaş, Hasan Halil; Perçin, Mustafa (2022-9-14)
Bu çalışma, önce durağan durumdan sabit ivme ile hızlanan, daha sonra sabit hızla doğrusal bir hareket gerçekleştiren kanatlar etrafındaki akış alanını deneysel olarak incelemektedir. Farklı yönlerde eğilme sertliğine sahip kanatlar incelenecektir. Bu sertlik, kanat üst yüzeyine hücum kenarı ile farklı açılara sahip sertliği artırıcı çubuklar (ing., stiffener) yerleştirilerek sağlanmıştır. Hareket sırasında kanadın ulaştığı limit hız 0.08 m/s ve kanat veter uzunluğu 92 mm’dir. Reynolds sayısı 7360 olarak he...
Bir Uçak Kanadının Yapısal Modelinin Geliştirilmesi
Özlem, Erdener; Yaman, Yavuz (2003-10-01)
Bu çalışmada, bir uçak kanadının statik ve dinamik özellikleri incelenmiştir. Kanadın geometrik modelinin ve sonlu elemanlar modelinin oluşturulmasında ve analiz sonuçlarının incelenmesinde MSC/PATRAN® v9.0 programı kullanılmış, analizler ise MSC/NASTRAN® v70.5 programıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle kanadın ana parçaları olan kanat kutusu, hücum kenar kanatçığı, iç kanatçık ve firar kenar kanatçığı belirlenmiş, ardından parça detayları olan uçak kaplaması, kirişler ve sinirler modellenmişti...
Citation Formats
C. E. Üyetürk and N. Huvaj Sarıhan, “Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Atterberg Limitlerine Etkisi,” İstanbul, Türkiye, 2018, vol. 2, p. 277, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86141.