Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi

2002-01-01
Baydar, Cenap
Bulut, Safure
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimi açısından önemini açıklayarak bu alanda yapılacak olan araştırmalara, hizmet öncesi ve hizmetiçi matematik Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmaktır. Çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançları hem matematik öğretimininin etkinliğini hem de kendi Öğrencilerinin aynı konularla ilgili inançlarının oluşmasını etkilemektedir. Bu nedenle, bu konular gözönüne alınarak uygun hizmet öncesive hizmetiçi eğitim programları hazırlanarak matematik eğitiminin kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir. Bunun gerçekleştirilebiimesi için bu konu ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Ayrıca, bu inançların eğitimin hangi aşamalarında ve ne ölçüde etkili olduğu konusu incelenmelidir.
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education

Suggestions

Pre-Service Teachers’ Evaluation of Their Mentor Teachers, School Experiences, and Theory–Practice Relationship
Alemdağ, Ecenaz; Özdemir Şimşek, Pınar (2017-06-01)
This case study investigated practicum experiences of pre-service teachers by focusing on their evaluation of mentor teachers, school experiences, and theory-practice relationships. Interviews were conducted with six teacher candidates, and observations in the participants' practice schools were made. The results revealed that mentor teachers had both positive and negative qualities with respect to social support, professional support, and role-modeling mentoring functions. Moreover, pre-service teachers re...
An exploration of teacher commitment through the perspectives of novice teachers
Ural, Fadime; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2021-8)
The purpose of this study was to explore perceptions of novice teachers regarding teacher commitment, their experiences of teacher commitment, and the factors causing changes in it. Also, it was aimed to be informed of the suggestions of novice teachers for the sustainability and increase of teacher commitment. In this study, phenomenology as a qualitative research design was used. The data were collected through semi-structured interviews from 30 novice teachers working their first three years of the teach...
A CASE STUDY ON THE APPLICABILITY OF INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN HIGH SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS LESSONS FROM PERSPECTIVE OF TEACHERS
Kara Bardakcı, Elif; Taneri, Pervin Oya; Department of Educational Sciences (2021-9-30)
This research aims to discuss the feasibility of integrating interdisciplinary studies into education in the fields of science and mathematics at the high school level and possible barriers to the integration of these studies into the education system. In order to collect data, document analysis and informal observation were made, semi- structured interviews were designed. Interview questions consist of two parts. In the first part, demographic information; in the second part, the feasibility of interdiscip...
A History of the Development of Conservation Measures in Turkey: From The Mid 19th Century Until 2004
Kurul, Esra; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
Bu makale, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kapsamlı yasal ve yapısal dönüşümlere sahne olan Türkiye’de, özellikle 2004 yılındaki değişimlerin eşiğinde, Osmanlı’nın son döneminde gündeme gelen ve 2004 yılına kadarki süreçte evirilerek gelişen mimari ve kentsel koruma alanının yasal ve idari kurumlaşma çerçevesinin gelişimini tanımlamak ve mevcut duruma ilişkin bir ön değerlendirme yapmayı amaçlar.
Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakır Yıldırım, Birgül (2019-12-01)
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanılan bu çalışmada, belirtilen dersi alan 18 öğretmen adayına STEM’in doğası ve fen öğretiminde kullanımı ile ilgili öğretim yapılmış ve sonrasında öğretmen adayları gruplar halinde STEM etkinlikleri geliştirip bu etkinlikleri sınıf ortamında uygulamışlardır. Çalışmada kullanılan veri toplama...
Citation Formats
C. Baydar and S. Bulut, “Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi,” Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp. 62–66, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86157.