Kaynak işlemi nedeniyle oluşan kalıntı gerilmelerin mikro-manyetik teknikle tahribatsız olarak ölçülmesi

2017-11-18
Bütün imalat yöntemleri, parçalarda kalıntı gerilmeler oluşturmaktadır. Kalıntı gerilmeler, parçaya etkiyen dış gerilmelerle toplam bir etkiye sebep olduğundan, imalat aşamalarında veya kullanım sırasında çarpılma veya erken hasarlanma riski artmaktadır. Kalıntı gerilmeleri ölçmek için çeşitli tahribatlı ve tahribatsız teknikler geliştirilmiş, imalat işlemlerini modelleyerek kalıntı gerilme dağılımını tahmin eden ticari yazılımlar kullanıma alınmıştır. Son yıllarda Manyetik Barkhausen Gürültüsü metodu yardımıyla ferromanyetik malzemelerin yüzeyinde oluşan kalıntı gerilmelerin tahribatsız olarak ölçülmesi ilgi çekmektedir. Bu bildiride, kaynaklı birleştirme işlemi sonrasında çeliklerde meydana gelen kalıntı gerilmelerin Manyetik Barkhausen Gürültüsü yöntemi ile ölçülmesi üzerine literatürdeki mevcut çalışmalar özetlenmekte ve ODTÜ’de tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde elde edilen sonuçlar örnek olarak sunulmaktadır.
X. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı

Suggestions

Tasarım Araçlarının Tasarım Fikir Gelistirme Sürecinde Analoji ve Metafor Kullanımına Etkisi
Yıldırım, Nuray; Gürsu, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Analojik ve metaforik düşünce, tasarımcıların fikir geliştirme safhasında kullandığı yöntemler arasında yer almaktadır. Analoji ve metafor, aralarında benzerlikler bulunmasına rağmen, tasa- rım bağlamında ele alındığında amaç ve kullanım süreci açısından farklılaşır. Tasarım sürecinde analoji ve metafor kullanımını destekleyen farklı biçimlerde (yöntemler, kart desteleri ve veri tabanları gibi) çeşitli tasarım araçları bulunmaktadır. Bu çalışma, tasarım araçlarına ait özellik- lerin fikir geliştirme süre...
Derin çekme imalat tekniğinin açık (explicit) sonlu elemanlar metoduyla analizi
Kaftanoğlu, Bilgin; Kırımlıoğlu, Savaş S.(2002)
Derin çekme yöntemi saç levhalardan kalıplar yardımı ile üç boyutlu ürünler elde etmeye yaramaktadır. Bu üretim sürecine başlamadan önce ürün tasarımı, bunu üretecek kalıpların tasarımı gerekmektedir. Ancak ilk tasarımı yapılınca bu tasarımın başarılı olup olmayacağını belirleyebilecek ve plastik şekil değişikliği ve kararsızlık analizini modelliyebilecek bir araca ihtiyaç vardır. Aksi halde yapılan tasarım başarısız olabilir ve üretilen kalıplar da boşuna yapılmış olur. Bu projede simetrik ve simetrik olma...
Metal levha şekillendirme yöntemiyle sanayide üretilen parçaların bilgisayar destekli tasarımı
Kaftanoğlu, Bilgin; Darendeliler, Haluk; Şenalp, Zafer(1995)
Metal levha şekillendirme yöntemi ile otomotif, savunma ve havacılık sanayi başta olmak üzere gövde ve diğer parçalar üretilmektedir. Bu parçaların tasarım ve imalatlan şimdiye dek deneme/yanılma yöntemleri ile yapılmaktaydı. Geliştirilen yöntemle düz levha konumundan başlayarak zımba ve kalıp kullanılması sonucu levhaya plastik şekil değişikliği verilerek istenen parçalar elde edilmektedir. Bu sırada parça içindeki gerilmeler ve şekil değişiklikleri geliştirilen sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanabilmekt...
Mevcut yapıların FRP ile güçlendirilmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Akyüz, Uğurhan(2006)
Enine donatısı yetersiz betonarme kolonlar büyük bir depremde oluşan sismik enerjiyi harcayacak sünekliğe sahip değillerdir. Burada anlatılan çalışmada dayanımı düşük, düz donatılı ve sünek olmayan dikdörtgen betonarme kolonların CFRP kullanılarak güçlendirilmesini incelenmiştir. Enine donatısı yetersiz bina kolonlarını temsil eden 5 numune test edilmiştir. Her numune, sabit eksenel yük altında (eksenel yük taşıma kapasitesinin yaklaşık %35’ i) ve yanal tersinir yerdeğiştirmeleri altında test edilmiştir. İn...
Alın Kaynaklı Yapısal Çeliklerdeki Kalıntı Dağılımının Konstrüksiyon Güvenliğine Etkisi
Gür, Cemil Hakan; Batıgün, Caner (2017-11-18)
Plakalar arası alın dikişleri konstrüksiyon bağlantısı olarak başvurulan birleştirme türlerinden birisidir. Bu dikişler plaka kalınlığına, kaynak yöntemine ve ulaşılabilirliğe bağlı olarak farklı kaynak ağzı ve paso dizilimi ile kaynak yapılmaktadır. Gerçekleştirilen kaynak işlemi, kaynak dikişi boyunca geometri, ilk sıcaklık, ısı girdisi, tutma koşulları, soğuma koşulları vb faktörlere bağlı olarak bir kalıntı gerilme profili meydana getirmektedir. Bu bildiride MAG kaynağı uygulanmış çok pasolu bir plaka a...
Citation Formats
T. Kaleli, H. İ. Yelbay, and C. H. Gür, “Kaynak işlemi nedeniyle oluşan kalıntı gerilmelerin mikro-manyetik teknikle tahribatsız olarak ölçülmesi,” Ankara, Türkiye, 2017, p. 9, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87052.