Synorogenic eocene leucogranite magmatism in the southern menderes massif and its tectonic significance

2015-04-06
Bozkurt, Erdin
Gilles, Ruffet
Quentin G, Crowley
Güney Menderes Masifi’nde üst düzeylerin güneye hareket ettiği normal bileşenli Güney Menderes makaslama zonunun (GMMZ) taban bloğunda yer alan ortognayslar ile onları yapısal olarak üzerleyen metasedimanlar lökogranit kütleleri tarafından kesilirler. Bu lökogranit kütlelerinden birisi geç Orta Eosen (U-Pb zirkon yaşı) yaşındadır. Bu veri GMMZ’ndaki sinorojenik normal hareketin başlama yaşı olarak yorumlanmıştır. En yaşlı uyumsuz sedimanlar masifin erken Miyosen’de yüzeye çıktığını göstermektedir. Ortognasylar üstten normal bileşenli GMMS, alttan ise bir bindirme fayı (Büyük Menderes bindirme fayı, BMBF) ile sınırlanırlar; bu kayaçlar üst düzeylerin KKD’ya hareket ettiği sıkışmalı üst düzeylerin GGB’ya hareketini veren genişlemeli fabrikler olmak üzere iki farklı yapı sunarlar. Bu yapıların dağılımı ve ilişkileri ile ArAr mika yaşları iki farklı yöne hareket veren fabriklerin mekan ve zamanda birlikte geliştiklerini önermektedir. Dolayısıyla, yapısal ve jeokronolojik veriler ışığında: (i) normal bileşenli GMMZ’nun yeniden hareket kazanmış bir bindirme fayı, (ii) ortognayslar ise yeniden mobilize olmuş Prekambriyen granitlerinden oluşan ve kuzeye doğru hareket eden bir ekstrüzyon kaması şeklinde yorumlanmıştır. Bu modelde, ortognayslar bir gnays domunun yüzeydeki çekirdeğini temsil ederler.
Citation Formats
E. Bozkurt, R. Gilles, and C. Quentin G, “Synorogenic eocene leucogranite magmatism in the southern menderes massif and its tectonic significance,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87651.