Sayıların dili lisansüstü eğitimde okul terki

2016-05-12
Ertem, Hasan Yücel
Gökalp, Gökçe
Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerin akademik ve sosyal yönlerini zenginleştirme, bireyleri iş hayatına hazırlama, insanların bilgi ve becerilerini geliştirme gibi önemli işlevlere sahiptir. Ishitani (2006) üniversitelerin ekonomik olarak kazanç elde etme ve daha iyi kariyer geliştirme gibi iki önemli rolünün olduğundan bahsetmektedir. Lisansüstü eğitim de, yüksek öğretimin önemli bir parçası olarak, üniversite mezunlarının kendi uzmanlık alanlarında kariyer yapmalarına olanak tanır. Türkiye'deki yüksek öğretim 4 yıllık lisans eğitimi, 5 yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimi ve 6 yıllık medikal eğitim olarak üç grupta toparlanabilirken bu eğitimlerini tamamlayanlar 2 yıllık tezli yüksek lisans ve 4 yıllık doktora eğitimine başlayabilmektedir (OECD, 2013). Yüksek lisans ve doktora eğitimlerine başlayabilmek için belli şartlar bulunmaktadır. Örneğin yüksek lisans için minimum ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanı 55 iken doktora için minimum ALES puanı 60'tır. Diğer taraftan yüksek lisans ve doktora eğitimi için sınırlı sayıda kontenjan açılmaktadır ve yüksek lisans eğitimi kontenjanının doktoranınkinden bir hayli yüksek olduğu bilinmektedir. Örneğin, Ankara'da bir devlet üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi programı için tezli yüksek lisans için 30, tezsiz yüksek lisans için 75 ve doktora için 10 kontenjan ayrıldığı enstitü sayfasında ilan edilmiştir. YÖK'ün 2014-2015 verilerine göre Türkiye'de 684202 yüksek lisans ve 156446 doktora öğrencisi kayıtlı durumdadır. Ama lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı iken dönem kayıtlarını yapmayarak ya da kayıtlarını kendi istekleri ile çekerek pasif öğrenci durumuna düşen öğrencilerin sayısı azımsanmayacak durumdadır. Örneğin, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2015 yılında 2878 aktif öğrenci varken 3405 aktif durumda olmayan öğrenci bulunmaktadır (Hürriyet, 2015). Üniversite Rektörü 'nün (Berberoğlu, 2015) verdiği bu sayılara göre enstitüdeki okul terk oranı %55 ve okulda kalma oranı ise %45'tir. Okul terki, bireylerin eğitim sisteminden ayrılmalarının ve tutunamamalarının bir ölçümüdür. Okul terki eğitimin her kademesinde görülmekte ve eğitimin olumlu çıktılarına engel olmaktadır. Özbaş (2010) ilköğretim kademesinde yapmış olduğu çalışmada okul terkini en çok etkileyen faktörün ekonomik nedenler olduğunu bulmuştur. Ailelerin çocuklarının ihtiyacını karşılayamaması sonucunda ailenin çocuğunun iş hayatında çalışmasına ihtiyaç duyması okul terkinin ekonomik nedenlerinden biridir.
11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 12 - 14 Mayıs 2016

Suggestions

Bilyeli kauçuk mesnetin değişik sıcaklıklardaki düşük yükleme hızları ve sünme altındaki davranışının belirlenmesi
Özkaya, Cenan; Caner, Alp; Erdal, Serkan(2010)
Sismik yalıtım sistemleri; köprü ayakları, havaalanları, hastaneler gibi yapılarda ve çok sayıdaki diğer yapılarda, tehlikeli depremlerin yıkıcı etkilerini önlemek veya azaltmak için ülkemizde birçok önemli yapıda kullanılmıştır. Çok soğuk kışlara veya günlük sıcaklık değişikliklerinin fazla olduğu yerlerde inşa edilen yapılarda bulunan kauçuk esaslı sismik yalıtıcıların davranışları zorlu çevre koşullarına göre değişebilmektedir. Düşük sıcaklıklarda kauçuğun sertleştiği ve yapılara aktarılan yükü arttıran ...
Ar-Ge Yatırımları Ve Devlet Müdahaleleri: Oecd Ülkelerinin Ar-Ge Harcamaları.
Erdil, Erkan(2010-12-31)
Çağdaş devletin görevi; toplumun refahını artıracak organizasyonları hazırlamaktır. Bilimsel ve teknolojik gelişme, var olan imkanların kısa sürede iyi kullanılması ile sağlanabilir. Gelişme, toplumda bilimsel düşünceyi hayat tarzı haline getirmekle sağlanır. Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri A-R- Ge yatırımlarıdır. Teknoloji ve yenilik iktisadında, özellikle neo-klasik üretim iktisadı araştırmanın önemli bir parçası/uzantısı konumundadır. Bu kuramın en önemli özelliklerinde...
Foto ve termal kapasitans teknikleriyle silisyum ince filmlerin yerel durumlarının belirlenmesi
Katırcıoğlu, Bayram; Atılgan, İsmail; Özder, Serhat(1993)
Işıyan boşalım sistemi, gerekli bütün yan çevre birimleriyle birlikte kuruldu; ayarlanıp, fosfor katkılı hidrojenlenmiş amorf silisyum (n-türü a-Si:H) ince film büyütülmesi için kalibre edildi. Bu doğrultuda, elektron demeti ve iyon çığlama (sputtering) düzenekleri kuruldu ve krom (Cr), paladyum (Pd) gibi parlak metallerin buharlaştınlabilmesi için ayarlandı. Yukarıda sözü edilen düzenekler kullanılarak fosfor katkılanmış a-Si:H filmler üzerine Pd ve Cr Schottky engelleri üretildi. Bu diyodlar I-V ve C-V gi...
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının dikey matematikselleştirme sürecinin bir matematiksel modelleme etkinliği bağlamında incelenmesi
Kol, Murat; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (null; 2015-10-04)
Matematik okuryazarlığı; OECD’nin 2003 raporunda “matematiğin önemini tanımlama ve anlama, sağlam temellere dayanan yargılara varma, yapıcı, ilgili ve duyarlı bir vatandaş olarak kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde matematikle ilgilenme ve matematiği kullanma konularında bireyin kapasitesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bireylerin günlük hayatlarında, iş-okul yaşamlarında karşılaştıkları matematiksel içerik, süreç ve durumlarda yetkin olabilmelerinin gerekliliği ve önemi matematik okuryazarlığının ortaya...
The Integration of Tall Buildings in Urban Environment: Considering the Key Sustainability Concepts
Tohumcu, Tulû; Çakmaklı, Ayşem Berrin (2017-6-15)
As a result of physical, social and economic needs, demand for tall buildings is increasing worldwide. Due to their great size and large impacts on urban environment, tall buildings, , have the potential to improve the quality around them through careful design and urban integration. When compared with lower buildings, tall buildings can be more challenging by means of architectural design and engineering details. Also, depending on their large area of influence, design considerations regarding sustainabili...
Citation Formats
H. Y. Ertem and G. Gökalp, “Sayıların dili lisansüstü eğitimde okul terki,” presented at the 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 12 - 14 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87748.