Ar-Ge Yatırımları Ve Devlet Müdahaleleri: Oecd Ülkelerinin Ar-Ge Harcamaları.

2010-12-31
Çağdaş devletin görevi; toplumun refahını artıracak organizasyonları hazırlamaktır. Bilimsel ve teknolojik gelişme, var olan imkanların kısa sürede iyi kullanılması ile sağlanabilir. Gelişme, toplumda bilimsel düşünceyi hayat tarzı haline getirmekle sağlanır. Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri A-R- Ge yatırımlarıdır. Teknoloji ve yenilik iktisadında, özellikle neo-klasik üretim iktisadı araştırmanın önemli bir parçası/uzantısı konumundadır. Bu kuramın en önemli özelliklerinden biri, üretim teknolojisini çıktı ve girdiler arasındaki ilişkiyi gösteren "üretim fonksiyonu" ile tanımlanmasıdır. "Üretim fonksiyonu" kavramı aslında genel bir kavramdır, fakat neo-klasik modellerin işlevsel olabilmesi için, üretim fonksiyonunun ikame edilebilirlik, azalan marjinal hasıla gibi özelliklere sahip olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, firmaların davranışlarının incelenebilmesi için, üretim fonksiyonlarını oluşturan her girdi-çıktı bileşeninin firmalar tarafından bilindiği de varsayılmaktadır. Ekonomik aktörlerin davranışlarına ve piyasaların işleyişine ilişkin oldukça kısıdayıcı varsayımlar altında, kaynakların toplumsal olarak en etkin bir şekilde kullanımının ancak tam rekabetçi piyasalarda gerçekleşebileceği sonucu elde edilmektedir. Bu kapsamda, özelilkle bilinmektedir ki teknolojik yenilik faaliyetleri için gerekli olan kaynaklar da, piyasalar tarafından en etkin bir şekilde tahsis edilecektir. Bu bağlamda, gerekli Ar-ge harcamaları ve yatırım araçlarının düzenlenmesi adına devlet müdahelesi altında özel / kamusal kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilebilmesinin üç ön-koşulu olabileceği varsayılır: • ürünlerin dışlanabilir olması; • rekabetçi olması ("excludability" ve "rivalry" özellikleri) • şeffaflık (tranparency) özelliği. Yukarıda belirtilen bu 3 eksen ışığında özellikle dışlanabilirlik ve rekabetçilik, belirli bir malın ancak bir tüketici tarafından tüketilebilmesini ve tüketilen bir malın bitmesini, yok olmasını tanımlamaktadır. Bir başka deyişle, bir malın bir tüketici tarafından kullanılması, başka tüketiciler tarafından da kullanılmasını dışlamaktadır ve mal tüketildikten sonra, yeniden tüketilmek istenirse, yeniden satın alınmak zorundadır. Bu iki özellik tüketimde dışsallıkların olmasını engellemektedir. Bilindiği gibi kamusal mallarda bu özellikler bulunmamaktadır. Şeffaflık ise, aktörlerin rasyonel davranabilmelerini sağlayacak (örneğin, malların nitelikleri ve fiyatları hakkında) gerekli bilgilere sahip olması koşuludur. Özet olarak yukarıda tanımlandırılan bilgiler ışığında bu projenin amacı, OECD ülke Ar-GE destek politikaları ekseninde tanımlandırılacak model / politika araçları ile birlikte kamusal kaynakların hangi faktörlere bağlı kalınarak sektörler / ürünler nezninde desteklenebileceğinin arşatırılmasına yöneliktir.

Suggestions

A Study on portal composition and its contribution to façade design in Anatolian Seljuk buldings
Caner, Çağla; Bakırer, Ömür; Department of Architecture (2002)
The forms, articulation and compositions of the facades of the monumental buildings displayed a recognizable character during the era of the Anatolian Seljuks in Asia Minor. Even though no two facades appear to be the same with their constitutive elements and with the articulation in their compositions, they seem to attain remarkable similarities. Within the general formulation of the facade compositions, the gateways namely the portals (taçkapı) come forth to reflect the architectural facade concepts of th...
Orta sınıflarda yeme-içme (gıda) tüketimi ve beğenisi: Ankara örneği
Karademir Hazır, Irmak; Yalvaç, Simay(2016-12-31)
Günümüzde; bireylerin farklı alanlardaki tüketim aktivitelerinin, günlük yaşam pratiklerinde daha belirgin bir rol oynamaya başladığı düşünülmektedir (Bocock, 1993; Smart, 2010). Öyle ki, tüketim pratiklerindeki dinamikler; bireylerin kimlik, sosyal statü ve sınıf gibi önemli kavramların inşasında etkin hale gelmiştir (Bourdieu,1984; Sassatelli,2007). Bu proje, daha spesifik olarak, gıda tüketimine odaklanmaktadır. Temel hedeflerden biri Türkiye’de orta sınıfın farklı gıda tüketimi pratiklerinin, sınıf kült...
Sayıların dili lisansüstü eğitimde okul terki
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe (null; 2016-05-12)
Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerin akademik ve sosyal yönlerini zenginleştirme, bireyleri iş hayatına hazırlama, insanların bilgi ve becerilerini geliştirme gibi önemli işlevlere sahiptir. Ishitani (2006) üniversitelerin ekonomik olarak kazanç elde etme ve daha iyi kariyer geliştirme gibi iki önemli rolünün olduğundan bahsetmektedir. Lisansüstü eğitim de, yüksek öğretimin önemli bir parçası olarak, üniversite mezunlarının kendi uzmanlık alanlarında kariyer yapmalarına olanak tanır. Türkiye'deki yüksek ö...
İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi: Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları
Çobancaoğlu, Tülay; Güler, Koray; Güleycan Okyay, Gülce (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-1-19)
Haydar Mahallesi; özgün sokak dokusu, yapı-parsel ilişkisi ve geleneksel mimari karakteri büyük ölçüde korunarak günümüze ulaşmış değerli bir miras alanıdır. Bir bölümü ile İstanbul’un UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen dört alanından biri olan Zeyrek Camisi ve Çevresi Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan bu mahalle; aynı zamanda bahsi geçen çevrenin dokusu ile yoğun bir benzerlik göstermektedir. Bu çalışma, Haydar Mahallesi’nin mimari kimliğine katkıda bulunan ahşap sivil mimarlık örneklerinin k...
Amerikan basınında Lozan Konferansı ve Ermeni sorunu
Ünlü Bilgiç, Tuba (2014-01-01)
I. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra da bazı Ermenilerin Türkiye topraklarının bir kısmı üzerinde devlet kurma isteği ve çabası devam etmiş; Lozan Konferansı bu açıdan son bir şans olarak görülmüştür. Bu amaca ulaşabilmek için de ABD’nin desteğini kazanmayı hedeflemişlerdir. Yoğun bir propaganda faaliyeti yürüterek Amerikan yönetiminin kendi istedikleri çizgide politika izlemesini sağlamak üzere kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışmışlardır. Bu makale söz konusu propaganda faaliyetleri çerçevesinde Amerikan b...
Citation Formats
E. Erdil, “Ar-Ge Yatırımları Ve Devlet Müdahaleleri: Oecd Ülkelerinin Ar-Ge Harcamaları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61433.