Saçtırma yöntemiyle üretilen Ag Zengin AgInSe2 ince filmlerinin özellikleri

2015-12-25
Güllü, Hasan Hüseyin
Bayraklı, Özge
Parlak, Mehmet
Bu çalışmada, AgInSe2 (AIS) ince film yapıları ultrasonik banyoda temizlenmiş cam alttaşlar üzerine saçtırma yöntemiyle üretildi. Üretim sırasında, alttaş sıcaklığı oda sıcaklığında tutuldu ve ince film örnekleri Ag, In2Se3 ve Se hedefleri kullanılarak eş-zamanlı olarak büyütüldü. Üretim sonrasında, elde edilen örneklerde Se eksikliğini önlemek için Se hedefi kullanılarak selenizasyon işlemi yapıldı. Üretilen AIS ince filmleri, ilk olarak üretim sonrası herhangi bir işlem görmeden, yapısal, elektriksel ve optik özellikleri açısından incelendi. Ag zengin ve amorf yapıda olduğu belirlenen bu örnekler üzerinde ısıl işlem altında malzeme özelliklerinin incelenmesi için 100-300°C aralığında tavlandı. Malzeme özelliklerindeki ısıl işlem etkisi, filmlerin üretim sonrası sahip olduğu özellikler ile karşılaştırıldı.
21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 25 Aralık 2015

Suggestions

Development of three way catalytic converter for automotive exhaust gas
Bayram, Bilal; Külah, Görkem; Önal, Işık; Department of Chemical Engineering (2021-7-9)
In this study, a novel perovskite-based three-way catalyst (LaFe0.57Co0.37Pd0.06O3/Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3) with high performance, thermal stability and SO2 poisoning resistance was developed. The performance of the developed catalyst was compared to a standard catalyst based on dispersed metal (Pd/Rh/ Ce0.8Zr0.2O2 / Al2O3). Performance evaluations were carried out in a dynamic activity test system that simulates redox fluctuations in the exhaust of gasoline engines. ICP-OES, BET surface area, X-ray diffraction,...
Alternatif soğurucu katman olarak SnSexTe(1-x) ince film yapısının üretimi ve özelliklerinin araştırılması
Parlak, Mehmet; Erçelebi, Ayşe Çiğdem; Terlemezoğlu, Makbule(2018-12-31)
Bu çalışmada, SnSexTe(1-x) ince film yapısı cam altaşlar üzerine Sn, Se ve Te elementel kaynaklar kullanılarak belli bir sıra ile ısısal buharlaştırılarak katmanlı şekilde büyütülecektir. Bu üretim parametreleri, üçlü yapının ikili bileşenleri olarak SnSe ve SnTe ince filmlerinin üretimlerinin optimizasyonu ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi ile belirlenecektir. Öncelikle, oda sıcaklığında üretimi yapılacak olan SnSexTe(1-x) ince filminin, X-ışınları difraksiyonu (XRD) ile kristal yapı özellikleri ve y...
Functionalization of glass fiber woven fabrics by ITO coatings and characterization of their electromagnetic properties
Özdil Darıcıoğlu, Merve; Dericioğlu, Arcan Fehmi; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-1-14)
ITO sols were deposited on glass fiber woven fabrics by spray pyrolysis technique and electrical conductivity of these layers was controlled to incorporate electromagnetic (EM) wave absorbing characteristics to glass fabrics. The surface functionalized fabrics were used as reinforcement in a hybrid type multilayer EM wave absorbing composite which is a combination of Jaumann and graded type absorbers effective in 8-12 GHz frequency range (X-band). The effects of the conductivity and the cascading order for ...
Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Turan, Raşit; Bek, Alpan; Toffoli, Hande(2018)
Gerçeklestirdigimiz projede silisyum tabanlı polikristal-amorf silisyum ince film günes gözesiüretimine özellesmis bir lazerle kristalizasyon platformunun sanayi-üniversite isbirligisayesinde gelistirilmesi saglanmıstır. Yola çıkıs hedeflerimiz bu teknoloji ve üniversitearastırma olanakları kullanılarak ince film silisyum günes gözesi üretilebileceginin gösterilmesive üretim yöntem basamaklarının ortaya konmasıdır. Günümüz fotovoltaik piyasasındaki enbüyük pazar payı yaklasık %90 ile kristal silisyum (c-Si)...
Üstüniletken seramik oksitlerin üretimi ve karakterizasyonu
Güngören, Tufan; Özenbaş, Ahmet Macit; Tan, Cengiz; Çam, İbrahim(1995)
Projede üstüniletken özellik gösteren sistemlerden Y-esaslı seramik oksit bileşiklerinde kalsinasyon sıcaklığı, presleme basıncı, sinterleme sıcaklığı, soğuma hızı, katkı ilavesi (titanyum ve nikel) gibi üretim parametrelerinin üstüniletken fazın oluşumu üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Ti katkılı numunelerin kritik dönüşüm sıcaklığında fazla bir değişim olmamasına karşın, nikel ilavesi dönüşüm sıcaklığını düşürmüştür. Çalışmada ayrıca üstüniletken seramik oksit sistemler kalın film ve ince film halinde e...
Citation Formats
H. H. Güllü, Ö. Bayraklı, and M. Parlak, “Saçtırma yöntemiyle üretilen Ag Zengin AgInSe2 ince filmlerinin özellikleri,” Ankara, Turkey, 2015, p. 78, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87947.