Alternatif soğurucu katman olarak SnSexTe(1-x) ince film yapısının üretimi ve özelliklerinin araştırılması

2018-12-31
Bu çalışmada, SnSexTe(1-x) ince film yapısı cam altaşlar üzerine Sn, Se ve Te elementel kaynaklar kullanılarak belli bir sıra ile ısısal buharlaştırılarak katmanlı şekilde büyütülecektir. Bu üretim parametreleri, üçlü yapının ikili bileşenleri olarak SnSe ve SnTe ince filmlerinin üretimlerinin optimizasyonu ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi ile belirlenecektir. Öncelikle, oda sıcaklığında üretimi yapılacak olan SnSexTe(1-x) ince filminin, X-ışınları difraksiyonu (XRD) ile kristal yapı özellikleri ve yapısında mevcut kristal fazların belirlenmesi; taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile örnek yüzeylerin mikro ve nano boyutta görüntülenmesi, enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDS) ile elementel kompozisyonlarının belirlenmesi araştırmaları yapılacaktır. Ek olarak, üretim sonrası farklı sıcaklıklarda ısıl işlem yapılarak, yapıdaki değişimler gözlenecektir. Elde edilen verilere göre, alttaş sıcaklığı değiştirilerek yeni üretimler yapılacak, yapıda iyileştirme çalışmaları yürütülecektir. Sonuç olarak elde edilen, optimizasyon çalışmalarındaki analizlere ek olarak, optimize edilmiş son ürün SnSexTe(1-x) ince filmlerinin, atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile yüzey topografisi ve EDS ölçümleri ile kompozisyonu incelenecek; ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopisi ile optik geçirgenlik, soğurma katsayısı ve yasak bant enerjisi değerleri belirlenecek; karanlık ve ışığa bağlı elektriksel iletkenlik ölçümleri ile malzeme karakterizasyonu tamamlanacaktır.
Citation Formats
M. Parlak, A. Ç. Erçelebi, M. Terlemezoğlu, and M. Demir, “Alternatif soğurucu katman olarak SnSexTe(1-x) ince film yapısının üretimi ve özelliklerinin araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58794.