Matematik öğretmen, yetiştirmek için gerekli matematik bilgisi: Ne bilmeli? Ne düzeyde bilmeli? Ne şekilde bilmeli?

2017-09-27
Erbaş, Ayhan Kürşat
Çetinkaya, Bülent
Çelikdemir, Kübra
Kol, Murat
Yılmaz, Nadide
Cansu Kurt, Ümmügülsüm
Bir matematik öğretmen adayının hizmet öncesi eğitimi sürecinde geliştirmesi gereken en kritik bilgilerden biri alan (matematik) bilgisidir. Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde öğrenmeleri gereken alan bilgisinin doğası ve içeriğinin ne olması gerektiği konusunda ise tam olarak bir uzlaşı yoktur. Ma (1999) öğretmenlerin ihtiyacı olan matematiği tanımlarken “temel matematiğin derinlemesine anlaşılması” ifadesini kullanmaktadır. Shulman’ı (1986) temel alarak matematiği öğretme bilgisi ve bu kapsamda ele alınan alan bilgisinin kavramsallaştırılmasına yönelik önemli katkılar sunan Ball ve meslektaşları (ör., Ball, Thames, & Phelps, 2008; Hill, Ball, & Schilling, 2008) alan bilgisini üç kategori altında sınıflandırmıştır: Genel Alan Bilgisi, Özel Alan Bilgisi ve Ufuk/Kapsamlı Alan Bilgisi. Bu üç kategoriden Özel Alan Bilgisi öğretmenlere özel matematik bilgisini içermesi açısından diğer bilgilerden farklılaşmaktadır. Bu bilgi boyutu, öğrencilerin alışılmadık çözüm yaklaşımlarını ve matematiksel çıkarımlarını anlama ve değerlendirme, matematiksel düşünceleri doğru bir şekilde gösterme veya alternatif gösterimler oluşturma, okul matematiğinde sıkça rastlanan kural ve işlemlere matematiksel açıklamalar getirme gibi kritik yeterlikleri içermektedir. Bu bilgi ve becerileri geliştirmeleri beklenen matematik öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinin genel alan bilgilerinin gelişimi yanında okul matematik bilgilerini doğrudan ilgilendiren özel alan bilgilerinin gelişimini destekleyecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Matematik öğretmen adaylarının özel alan bilgilerinin gelişiminde anahtar rol ise matematik öğretmen eğitimcilerinindir. Bununla birlikte, matematik öğretmen eğitimcilerinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler hakkında çok az şey bilinmektedir (Adler & Ball, 2009; Jaworski, 2008; Superfine & Li, 2014; Zaslavsky, & Leikin, 2004; Zazkis & Zazkis, 2011). Özellikle, matematik öğretmen adaylarının özel alan bilgilerinin gelişimini etkili bir şekilde destekleyebilmesi için matematik öğretmen eğitimcilerinin hangi bilgiye, ne düzeyde ve ne şekilde sahip olması gerektiği açık değildir. Matematik öğretmen adaylarının özel alan bilgilerinin gelişimi farklı ders ve ortamlarda desteklenebilse de özellikle “özel öğretim yöntemleri” dersi bu bilginin gelişimi için en kritik öğrenme ortamlarından biridir. Bu çalıştayın amacı özel öğretim yöntemleri dersini verecek bir matematik öğretmen eğitimcisinin sahip olması gereken “matematik öğretmeni yetiştirmek için gerekli matematik bilgisinin” doğasını anlamaya ve ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu hedefe ulaşmak için aşağıda sunulan bölümler kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Çalıştayın ilk bölümünde (20 dakika) katılımcıların (matematik eğitimcisi, matematikçi, aday matematik öğretmen eğitimcisi ve matematik öğretmeni) “Matematik öğretmen adaylarının özel alan bilgilerinin gelişimini özel öğretim yöntemleri dersi kapsamında destekleyebilmek için matematik öğretmen eğitimcilerinin sahip olması gereken matematik bilgisinin doğası ve içeriği ne olmalı?” sorusu üzerinde düşünmeleri ve tartışmaları istenecektir. Bu süreçte katılımcıların salt matematik bilgisine sahip olma ile matematiği öğretme bilgisine sahip olmasının benzerlik ve farklılıkları tartışmaları beklenmektedir. Çalıştayın ikinci bölümünde (50 dakika) katılımcılar sunulan örnek senaryolar üzerinde gruplar halinde çalışarak matematik öğretmeni yetiştirmek için gerekli matematik bilgisinin doğasını, içeriğini ve şeklini belirlemeye çalışacaktır. Çalıştayın son bölümünde (20 dakika) ise her grup tarafından belirlenen bilgi ve beceriler ile bunların düzeyi ve şekli tüm katılımcılar tarafından paylaşılarak tartışılacak ve matematik öğretmen eğitimcilerinin matematik öğretmeni yetiştirmek için gerekli matematik bilgisine yönelik bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır.
3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 17 - 19 Mayıs 2017

Suggestions

An investigation of pre-service mathematics teachers' semiotic representations and modeling routes in a mathematical modeling activity
Çetinbaş, Merve; Çetinkaya, Bülent; Department of Mathematics Education (2022-9-1)
This study aimed to examine the characteristics of pre-service mathematics teachers' mathematical modeling processes in terms of semiotic representations and the modeling routes varying within the scope of these characteristics. Participants were 13 pre-service teachers studying at a state university in Ankara and enrolled in an elective course entitled “Mathematical Modeling for Teachers.” Data were collected through a technology-integrated mathematical modeling activity. The pre-service mathematics teache...
Fostering prospective mathematics teachers’ conceptions of definite integral in the context of engineering design activities: A design experiment
Cansu, Ümmügülsüm; Çakıroğlu, Erdinç; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2021-9-9)
The aim of the current study is to investigate the pre-service mathematics teachers’ developments in the concept images about integral through design experiment that was designed engineering design process activities. In this design experiment, a sequence of engineering design process activities was developed, tested, and evaluated in a real classroom environment in two cycles. Data were collected from three pre-service mathematics teachers enrolled and attending an elective course at a public university in...
Investigating prospective mathematics teachers’ pedagogical approaches in response to students’ errors in the context of mathematical modeling activities
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2016-01-01)
The purpose of this study was to investigate what pedagogical approaches prospective secondary mathematics teachers would display in response to students’ errors revealed in students’ works on mathematical modeling tasks. Data were collected through individual interviews with seven prospective mathematics teachers. The data analyses revealed five approaches that the prospective teachers preferred: Question-asking (questioning), explaining the right answer, hinting at the correct solution, telling/showing th...
Sosyal Bilimler Ne Söyler? Afet Planlamasına Deneysel Reçeteler
Urhan, Ü Barış; Küçükşenel, Serkan (null, Efil, 2016-01-01)
Afet planlaması bir yönüyle afet anında önemli olan gerekli ihtiyaçların hazırlık sürecine işaret ederken, diğer yandan afet bilincine değinmektedir. Bu çalışma, afetlerle ilgili yapılacak planlama safhalarında kullanılabilecek çeşitli metotlar ile ilgili örnekler vermektedir. İktisat ve işletme literatüründe değerlendirilen deneysel ve davranışsal iktisat, davranışsal mekanizma tasarımı ve nöropazarlama metotları, örnekler verilen alanlardır. Örneklerde ele alınan konular kan ve organ bağışı ve kamu spotla...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Citation Formats
A. K. Erbaş, B. Çetinkaya, K. Çelikdemir, M. Kol, N. Yılmaz, and Ü. Cansu Kurt, “Matematik öğretmen, yetiştirmek için gerekli matematik bilgisi: Ne bilmeli? Ne düzeyde bilmeli? Ne şekilde bilmeli?,” Afyon, Türkiye, 2017, p. 60, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88271.