Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

2021-03-01
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araştırmanın katılımcıları 41 okul öncesi öğretmen adayı ile 31 okul öncesi öğretmenidir. Açık uçlu görüş bildirim formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılara göre Öğretmenlik Uygulaması sürecinde karşılaşılan sorunlardan bazıları öğretmen adayı ile uygulama öğretmeni arasında yaşanan anlaşmazlıklar ya da sınıf yönetiminde yaşanan zorluklardır. Katılımcıların bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine bakıldığında ise öğretmen adayı ve uygulama öğretmeninin sürekli iletişim içinde olması ya da sınıf yönetimini kolaylaştırmak adına ilgi çekici yöntemlerin kullanılması gibi önerilere yer verilmiştir. Kişilere düşen sorumluluklar kısmında ise uygulama öğretim elemanlarının da öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleri kadar sürece dahil olması gerektiğine değinilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, araştırmanın öğretmen yetiştirme programlarında yer alan Öğretmenlik Uygulaması derslerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde destekleyici olacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
F. E. Tonga and F. Erden, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi,” pp. 20–37, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/228/179.