Okul öncesinde süreç odaklı FeTeMM eğitimi: Öğretmen görüşleri

2019-12-01
Bu çalıĢmada, kuramsal bir çerçeve kullanılarak okul öncesi öğretmenlerine uygulanan süreç odaklı bir FeTeMM mesleki eğitim semineri hakkında katılımcı öğretmen görüĢlerinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada nitel araĢtırma tasarımı kullanılmıĢ ve açık uçlu soruların yer aldığı durum tespiti ve eğitim sonrası öğretmen görüĢlerinin sorulduğu iki adet anket uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler tematik analiz metodu kullanılarak analiz edilmiĢtir. Elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan bulgular eğitim öncesinde öğretmenlerin FeTeMM ile bir Ģekilde karĢılaĢtıklarını ama detayı ve nasıl uygulandığı ile bir bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Öğretmenlere eğitimden beklentileri sorulduğunda FeTeMM konusundaki bilgi eksikliğinin beklentilerdeki belirsizliklere de yansıdığını görülmektedir. FeTeMM eğitiminin okul öncesi dönemde uygulanması konusunda fikirleri sorulduğunda yaklaĢımın kazanımlarına örnek gösterilebilecek kanıtlar sunulmasa da katılımcılar erken çocukluk dönemi uygulamalarının kritik önemine vurgu yapmıĢtır. Eğitim sonunda öğretmen görüĢleri ele alındığında büyük bir oranda katılımcıların FeTeMM yaklaĢımına karĢı olumlu tutum geliĢtirdikleri ve öğrendiklerini uygulamaya baĢladıkları ya da uygulamayı düĢündükleri tespit edilmiĢtir. Katılımcılar daha önce bilgi sahibi olmadıkları bu yaklaĢımın öğrenmeye yeni bir bakıĢ açısı getirdiğini belirtmiĢ ve eğitim sürecinde faydalı ve eğlenceli vakit geçirdiklerini söylemiĢtir. Elde edilen bulgular bir durum tespiti yapmayı sağlamıĢ ve öğretmen yetiĢtirmede FeTeMM yaklaĢımının üzerinde durulması ve derslerde uygulanması konusunda önemli bir ihtiyacı ortaya koymuĢtur. Anahtar Kelimeler: FeTeMM , okul öncesi, öğretmen eğitimi, öğretmen mesleki geliĢimi
4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-03-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araştırmanın katılımcıları 41 okul öncesi öğretmen adayı ile 31 okul öncesi öğretmenidir. Açık uçlu görüş bildirim formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılara göre Öğretmenlik Uygulaması sürecinde karşılaşılan sorunlardan bazıları öğretmen aday...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuldaki Oyun Olanaklarının İncelenmesi
TUĞRUL, BELMA; BOZ, MENEKŞE; ULUDAĞ, GONCA; METİN ASLAN, ÖZGE; Sevimli Çelik, Serap; SÖZER ÇAPAN, AYLİN (2019-05-01)
Bu çalışma ile, okul öncesi dönemdeki çocuklara sunulan oyun olanaklarının okul öncesi öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenlerin Gözünden Türkiye Oyun Profili Araştırması Anket Formu kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş,...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları, Tutumları ve Deneyimlerinin Resimli Hikâye Kitabı Seçme Yeterliliklerini YordamaDüzeyi
Altun, Dilek (2018-10-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı
İslim, Ömer Faruk; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-12-17)
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitiml...
Citation Formats
O. Sadık, “Okul öncesinde süreç odaklı FeTeMM eğitimi: Öğretmen görüşleri,” presented at the 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2019, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://bilmat.org/turkbilmat2019/dosyalar/files/fulltext-turcomat4-2019.pdf.