Dış Ticarette Katma Değerin Karbon Dioksit İçeriği

2017-05-13
EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics

Suggestions

Dış Ticaret Lojistiğinin Kentsel Mekâna Etkisi: Mersin Örneği
Zorlu , Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-12-31)
Bu çalışmada dış ticaretin kent mekânına etkileri Mersin örneği üzerinden incelenmiştir. Türkiye 1980 sonrasında dışa açık ekonomi politikası uygulamaya başlamış ve bunun sonucunda ihracat ve ithalatta hızlı artış gözlenmiştir. Büyük ölçekli limanı ve sanayi altyapısı olan Mersin kenti de Türkiye’de dışa açık ekonomiden en fazla etkilenen kentlerden biri olmuştur. Bu çalışma dış ticaretin depolama alanları üzerindeki etkilerini saptamak için mekânsal ve istatistiksel bir analiz yöntemi sunmakta ve Mersin ke...
Dış Pazarlara Eklemlenmeye Çalışan Konfeksiyon Sanayiinde Üretimin Örgütlenmesi Ve Emek Süreçleri
Eraydın, Ayda (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
Bu yazıda son dönemde Türkiye'nin toplam dış satımı içinde giderek önemi artan konfeksiyon sanayiinin bu başarıyı yakalamasında etken olan faktörler ve özellikle bu sektörün dış dünya koşullarına kolay uyumunu sağlayan üretim örgütlenmesi ve emek süreçleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Konfeksiyon sanayi deneyiminin irdelenmesi yeni üretim örgütlenmeleri ile emek süreçlerinin rekabet gücü açısından önemine işaret ederken, aynı zamanda çok değişken ekonomik koşullar ve emek piyasalarında ortaya çıkan değişimle...
Dış Mekan Gözetleme İçin Olağandışı Olay Tespiti
Taşkaya Temizel, Tuğba(2012-12-31)
Projenin amacı birbiri ile ilişkili davranışları olan birçok nesneyi içeren karmaşık davranışların sergilendiği kalabalık alanlarda olağandışı olayları tespit etmek için bir çerçeve oluşturmaktır. Karmaşık davranışlar ve alanlar için otomatik olay tespiti özellikle davranış gösterim şeklinin ve model yapısının seçimi ile ilgili zorluklar içermektedir. Özellikle pek çok nesne içeren kalabalık ortamlarda bu nesnelerin ayrı ayrı takibi mümkün olamamaktadır ve bu nedenle nesneler arasındaki ilişkiler ve olağand...
Outsourced design management implementations : a stıudy conducted with firms and design consultancies in Turkey
Boğazpınar, Hakan; Gürsu, Hakan; Department of Industrial Design (2012)
This study aims to investigate the outsourced design management implementations along the alliances that are established between firms and design consultancies in Turkey, which have been analysed in a limited sense in the past. Within this context; information on, ‘why and how design is outsourced’ and ‘how the design process is managed’ are derived through semi-structured interviews in conjunction with structured questionnaire conducted with managers from a sample selection of design and manufacturing firm...
Dış Arazi Koşullarında Gidebilen Modüler Robot Platformu Kontrol Mimarisi Geliştirilmesi
Koku, Ahmet Buğra(2010-12-31)
Hareketli robot araştırmalarının zengin uygulama alanlar göz önüne alındığında, tek bir robot ile gerçekleştirilebilecek olan uygulamaların son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Dolayısı ile hareketli robotlar konusunda çalışan bir araştırma grubu çalışmaları sürecinde birden çok, ve birbirinden farklı kabiliyetlere sahip robotlara ihtiyaç duyabilmektedir. Ne var ki, her farklı robot ihtiyacının satın alma süreci ile çözülmesi çok gerçekçi ve uygulanabilir bir çözüm değildir. Bu bakımdan bu çalışma ile g...
Citation Formats
G. İ. Tunç, S. Aşık, and E. Akbostancı Özkazanç, “Dış Ticarette Katma Değerin Karbon Dioksit İçeriği,” presented at the EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91296.