Dış Mekan Gözetleme İçin Olağandışı Olay Tespiti

2012-12-31
Projenin amacı birbiri ile ilişkili davranışları olan birçok nesneyi içeren karmaşık davranışların sergilendiği kalabalık alanlarda olağandışı olayları tespit etmek için bir çerçeve oluşturmaktır. Karmaşık davranışlar ve alanlar için otomatik olay tespiti özellikle davranış gösterim şeklinin ve model yapısının seçimi ile ilgili zorluklar içermektedir. Özellikle pek çok nesne içeren kalabalık ortamlarda bu nesnelerin ayrı ayrı takibi mümkün olamamaktadır ve bu nedenle nesneler arasındaki ilişkiler ve olağandışı durumların tespiti güçtür. Son zamanlarda nesnelerin ayrı ayrı takibi yerine öğrenme tabanlı yöntemler öne çıkmaktadır. Bu yöntemler beklenen davranışları verilen örneklerden öğrenir. Daha sonra beklenen davranışlardan sapan örüntüleri tespit etmeyi hedefler. Bu projede, dış mekan videolarındaki olağandışı olayların belirlenmesi için bir çerçeve oluşturmak amaçlanmaktadır. Sistem öncelikle trafik videoları üzerinde denenerek olağandışı (kural ihlali ve kazalar gibi) hareketlerin tespiti için denenecektir. Bu projede hem belirgin hem de hemen göze çarpmayan olağandığı dışı durumların bulunduğu durumlar için bir model önerilmesi hedeflenmektedir. Bu model aşağıdaki durumlar için uyarlanır olacaktır: • Belirgin ve hemen göze çarpmayan olağandışı durumlar içeren kalabalık ve karmaşık sahneler, • Karmaşık davranışlar gösteren nesneler, • Birbirleriyle etkileşimde bulunan pek çok nesne. Bu projede Loy ve diğerlerinin[1] çalışması temel alınacaktır. [1] C.C. Loy, T. Xiang and S. Gong. Detecting and Discriminating Behavioural Anomalies. Pattern Recognition, 44(1):117-132, 2011.

Suggestions

Dış Arazi Koşullarında Gidebilen Modüler Robot Platformu Kontrol Mimarisi Geliştirilmesi
Koku, Ahmet Buğra(2010-12-31)
Hareketli robot araştırmalarının zengin uygulama alanlar göz önüne alındığında, tek bir robot ile gerçekleştirilebilecek olan uygulamaların son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Dolayısı ile hareketli robotlar konusunda çalışan bir araştırma grubu çalışmaları sürecinde birden çok, ve birbirinden farklı kabiliyetlere sahip robotlara ihtiyaç duyabilmektedir. Ne var ki, her farklı robot ihtiyacının satın alma süreci ile çözülmesi çok gerçekçi ve uygulanabilir bir çözüm değildir. Bu bakımdan bu çalışma ile g...
Dışa açık büyüme modelinde sanayi politikalarının gelişimi: Türk imalat sanayiinin yapısı ve rekabet gücü (1980-2011)
Baştav, Leyla (2012-12-1)
Çalışmanın amacı dışa açık büyüme rejiminin benimsendiği 1980 yılı sonrasında Türk sanayi politikalarının, özellikle imalat sanayiinin izlediği gelişim sürecinin, dış ticaret ile ihracatın yapısının incelenmesi ve bu çerçevede diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılarak yeni politika önerileri getirilmesidir. Neoliberal görüş karşısındaki Yapısalcılara göre piyasalarda her zaman tam rekabetçi yapı bulunmamakta, devletin müdahale ve yönlendirmesi gerekmektedir. Türkiye’de 1980 sonrası sanayi politikalarında y...
Dış Borç Yapısı ve Ülke Risk Priminin İktisadi Dalgalanmalar Üzerine Etkisi
Parmaksız, Ömer Kağan(2017-12-31)
Bu çalışma açık bir küçük ekonominin (small open economy) dış borç yapısının (kamu-özel dağılımı) ekonominin iş çevrimlerine olan etkisini ölçecektir. Dış finansman ihtiyacı görece yüksek ekonomilerin özel ve kamu sektörleri için dış finansman maliyeti önemli bir değişken olup, bu maliyet uluslararası piyasaların ve borçlanmayı yapacak olan ülke ekonomisine dair temel makro değişkenlerin durumu ışığında finans piyasalarında belirlenir. Ülke risk primi, kamu sektörünün borçlanma faiz oranı olarak tanımlansa ...
Dış Pazarlara Eklemlenmeye Çalışan Konfeksiyon Sanayiinde Üretimin Örgütlenmesi Ve Emek Süreçleri
Eraydın, Ayda (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
Bu yazıda son dönemde Türkiye'nin toplam dış satımı içinde giderek önemi artan konfeksiyon sanayiinin bu başarıyı yakalamasında etken olan faktörler ve özellikle bu sektörün dış dünya koşullarına kolay uyumunu sağlayan üretim örgütlenmesi ve emek süreçleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Konfeksiyon sanayi deneyiminin irdelenmesi yeni üretim örgütlenmeleri ile emek süreçlerinin rekabet gücü açısından önemine işaret ederken, aynı zamanda çok değişken ekonomik koşullar ve emek piyasalarında ortaya çıkan değişimle...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi
Topkaya, Cem; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma, farklı yükleme protokolleri altında bağ kirişi elemanlarının düşük çevrimsel yorulma kapasitelerini ortaya çıkartacaktır. Böylece orta ve düşük şiddetteki depremler neticesinde bağ kirişi elemanlarının kalan ömürleri belirlenecek ve değiştirilip değiştirilmemesine karar verilebilecektir. Ayrıca farklı yükleme protokolleri altında test edilecek bu numuneler sayesinde mevcut ve eski yükleme protokolünün değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Çalışma gerçek ölçekli deneyler ithiva etmekted...
Citation Formats
T. Taşkaya Temizel, “Dış Mekan Gözetleme İçin Olağandışı Olay Tespiti,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61619.