Çok kriterli sınıflandırma problemlerine yeni bir etkileşimli yöntem: enerji sektöründe bir uygulama

2021-09-01
Bu çalışmada birden fazla kriterle değerlendirilen alternatiflerin sınıflandırması için karar verici ile etkileşimli bir yaklaşım önerilmektedir. Karar vericinin tercihlerinin literatürde sıklıkla kullanılan toplamsal fayda fonksiyonu ile tutarlı olduğu varsayılmaktadır. Önerilen yaklaşımda, iterasyonlar boyunca karar vericiye alternatifler sunularak bu alternatiflerin kategori bilgisi alınmaktadır. Karar vericiden alınan bilgiler kullanılarak alternatiflerin atanabilecekleri olası en kötü ve en iyi kategorileri belirlemek için matematiksel modeller çözülmektedir. Bu modellerden bilgi toplayarak alternatiflerin kategorilere atanma olasılıkları hesaplanmaktadır. Karar vericiye sunulacak alternatif belirlenirken atanma belirsizliğini ölçmek için bir bilgi kuramı ölçüsü olan göreceli entropiden yararlanılmaktadır. Alternatiflerin atanma belirsizlikleri belirli bir seviyenin altına düşünce atanma olasılıkları belirli bir seviyeden yüksek olan alternatifler karar vericiye sorulmadan olasılıksal olarak kategorilere atanmaktadır. Tüm alternatifler sınıflandırılana kadar karar vericiden aşamalı olarak atama bilgisi alınmaktadır. Yaklaşımımız literatürden başka bir yöntem ile enerji sektöründe bir veri seti üzerinde test edilerek performans kıyaslaması yapılmıştır. Sonuçlar, karar vericinin bilişsel yükünü azaltmada önerilen yaklaşımın başarılı olduğunu göstermektedir.
Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University

Suggestions

Information theoretic measure based interactive approaches to multi-criteria sorting problems
Özarslan, Ali; Karakaya, Gülşah; Department of Business Administration (2021-9)
In this thesis, we develop interactive approaches for sorting alternatives evaluated on multiple criteria. We assume that the preferences of the decision maker are consistent with an additive preference function in general monotone and piecewise linear forms. We progressively solve mathematical models to identify the possible category range of the alternatives and ask the decision maker to place an alternative in each iteration. Based on the mathematical models and Monte Carlo simulations, we hypothetically...
Çoklu Gösterimlerle Problem Çözme ve Teknolojinin Rolü
Erbaş, Ayhan Kürşat (2005-01-01)
Teknoloji tabanlı yaklaşımlar öğrencilere verileri inceleyerek örüntüleri saptamaları yoluyla varsayımlar formüle etmeleri ve sonrasında bunları test ederek sonuçlar çıkarmaları ve bu sonuçların değişik şartlardaki anlamlılığını saptayarak genellemelerde bulunmalarına izin vermektedir. Öğrenciler teknoloji ile varsayımlarını doğrulamak için sembolik (cebirsel), grafiksel (geometrik) ve sayısal (aritmetik) çözümleri eşzamanlı olarak göstererek çoklu durumları tasvir etmekte bir vasıta olarak kullanılabilmekt...
MAKING OF THE MULTIDIMENSIONAL PARTNERSHIP: TURKEY-SYRIA RELATIONS BETWEEN 2003 AND 2011
Turgut, Muharrem; Göçer Akder, Derya; Department of Political Science and Public Administration (2022-2-15)
This thesis attempts to analyze the exceptionally friendly relations and the multidimensional partnership between traditionally hostile neighbors Turkey and Syria between 2003 and 2011, which was forged by the political leaderships. Dynamic interplay between political-economic factors and foreign policy making is discussed throughout the thesis. Utilizing conjuncture approach, the thesis takes into consideration ideational dimension and regional and international political context. The thesis mainly ...
Çok Kriterli Gruplandırma Yöntemleri ile Türkiye’de İflas Eden Firmaların İncelenmesi
Özarslan, Derya; Özarslan, Ali (2016-05-10)
Mali başarısızlığın tespiti finansal analizin önemli meselesidir. Özellikle ekonomik çalkantı dönemlerinde şirketlerin gelecekteki finansal durumlarının ve başarısızlıklarının öngörülmesi açısından iflas riskinin değerlendirilmesi son yıllarda finans alanında temel araştırma konuları arasındadır. İflas riski şirketlerin borçlarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan risktir ve şirketlerin yeniden yapılanmasınaveya tasfiyesine neden olmaktadır. Bu çalışmada ...
Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Fayda Fonksiyonu Ağırlıklarının Tahmin Edilmesi için Matematiksel Model Temelli bir Yöntem
TUNCER ŞAKAR, CEREN; Yet, Barbaros (2018-04-01)
A basic issue in Multiple Criteria Decision Making (MCDM) problems is to include the preferences of the decision maker (DM) in the problem solution process. Many MCDM methods assume that DM preferences can be modeled in the form of utility functions. The parameters of these functions represent varying priorities of different DMs about the problem. Several approaches in the literature assume that these parameters are already known or the DM can express them directly and correctly. The approaches developed to...
Citation Formats
A. Özarslan and G. Karakaya, “Çok kriterli sınıflandırma problemlerine yeni bir etkileşimli yöntem: enerji sektöründe bir uygulama,” Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol. 36, no. 4, pp. 2239–2254, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91929.