Dünyanın Sonuna Yolculuk: The End Of F..ing World Dizisinin Psikanalitik Okuması

2019-10-01
Deniz, İbrahim
The End of F…ing World, psikopatolojik özellikler gösteren iki ergen karakterin, evden kaçmaları ve sonrasında yaşadıklarının anlatıldığı bir dizidir. Günümüz ergenliğinde artan eyleme vurmalar, ergen patolojilerinin sınır örgütlenmeye kayması gibi gelişmeler, ergenliği ve ergenin psikopatolojisini anlamada bizi daha derine bakmaya zorlamaktadır. Freud sonrasında, kültürdeki değişimler, klinik görüntülerin değişimi ve gün geçtikçe ergenliğin kendi başına bir sorunsal olarak öneminin artması psikanalitik kuramda ergenlik üzerine yapılan çalışmaların büyük ölçüde artmasına neden olmuştur. Ergenliğin doğrusal ilerleyen bir gelişim dönemi olmaması ergenliği karmaşık bir dönem haline getirmektedir. Ergenliğin bu karmaşık yapısı, gelişimsel bir bakış açısına ek olarak erken dönem nesne ilişkilerine odaklanan psikanalitik bir bakışı zorunlu kılmaktadır. Ergenliği, hormonal ve kimliksel gelişimin yanında, kişinin arkaik tarihi ile ilişkilendiren psikanalitik kuram, ergen psikopatolojilerini anlamada ihtiyacımız olan derinliği sağlamaktadır. Bu yazının amacı, başta erken dönem anne-bebek ilişkilerine odaklanan psikanalitik terminoloji yardımı ile dizinin psikanalitik bir okumasını yapmak, preödipal dönemin ve nesne ilişkilerinin ergenlik dönemi çatışmalarına ve psikopatolojilerine etkisini vurgulamaktır.

Suggestions

Dünyanın Sonuna Yolculuk: The End Of F..ing World Dizisinin Psikanalitik Okuması
Deniz, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
The End of F…ing World, psikopatolojik özellikler gösteren iki ergen karakterin, evden kaçmaları ve sonrasında yaşadıklarının anlatıldığı bir dizidir. Günümüz ergenliğinde artan eyleme vurmalar, ergen patolojilerinin sınır örgütlenmeye kayması gibi gelişmeler, ergenliği ve ergenin psikopatolojisini anlamada bizi daha derine bakmaya zorlamaktadır. Freud sonrasında, kültürdeki değişimler, klinik görüntülerin değişimi ve gün geçtikçe ergenliğin kendi başına bir sorunsal olarak öneminin artması psikanaliti...
Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği
İnan, Emine (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-3-1)
Bu çalışmanın amacı, Bağlanma kuramı çerçevesinde narsistik kişilik özellikleri gösteren bir vakayı, Bay R., detaylı bir şekilde ele alırken, alanda çalışan terapistlere bu kişilik özelliklerinin etiyolojisinin nasıl ele alınabileceği konusunda yol gösterici olmaktır. Narsisizm görkemlilik, onaylanma ve beğenilme ihtiyacı, başkalarına karşı ilgisizlik ve empati yoksunluğu ile karakterize bir psikolojik problemdir. Bu kişilik örgütlenmesinin bireylerin erken dönem yaşantılarında ebeveynleriyle olan iliş...
Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
KARIŞAN, DİLEK; Yılmaz Tüzün, Özgül (2017-07-01)
Bu çalışmanın amacı Lee, Yoo, Choi, Kim, Krajcik, Herman ve Zeidler (2013) tarafından geliştirilen Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik araştırmasını yapmaktır. Ölçek üç yapısal karakteristiğe sahiptir; ekolojik dünya görüşü, toplumsal ve ahlaki merhanet, ve sosyobilimsel hesap verebilirlik. Ölçek fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 241 adet üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucun...
The Sinner Dizisinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Bağlamında Çözümlenmesi
Yılmaz, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmada “The Sinner” isimli sekiz bölümden oluşan dizi klinik psikoloji bakış açısı ile çözümlenmiştir. Dizinin başrol oyuncusu Cora bir cinayet işler ve dedektif Harry bu cinayetin soruşturmasını yürütür. Dedektif Harry, Cora’nın travmatik bir yaşantısı olduğundan ve bu cinayetin bu travma ile ilgili olduğundan şüphelenir. Cora’nın ailesini ve erken dönem yaşantılarını araştırdığında Cora’nın da tam olarak hatırlayamadığı bir dönem olduğunu öğrenir. Bu dönemi aydınlatmanın cinayeti de aydınlatacağına ...
The Sinner Dizisinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Bağlamında Çözümlenmesi
Yılmaz, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmada “The Sinner” isimli sekiz bölümden oluşan dizi klinik psikoloji bakış açısı ile çözümlenmiştir. Dizinin başrol oyuncusu Cora bir cinayet işler ve dedektif Harry bu cinayetin soruşturmasını yürütür. Dedektif Harry, Cora’nın travmatik bir yaşantısı olduğundan ve bu cinayetin bu travma ile ilgili olduğundan şüphelenir. Cora’nın ailesini ve erken dönem yaşantılarını araştırdığında Cora’nın da tam olarak hatırlayamadığı bir dönem olduğunu öğrenir. Bu dönemi aydınlatmanın cinayeti de aydınlatacağına ...
Citation Formats
İ. Deniz, “Dünyanın Sonuna Yolculuk: The End Of F..ing World Dizisinin Psikanalitik Okuması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 362–384, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/49175/420839.