Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği

2015-3-1
İnan, Emine
Bu çalışmanın amacı, Bağlanma kuramı çerçevesinde narsistik kişilik özellikleri gösteren bir vakayı, Bay R., detaylı bir şekilde ele alırken, alanda çalışan terapistlere bu kişilik özelliklerinin etiyolojisinin nasıl ele alınabileceği konusunda yol gösterici olmaktır. Narsisizm görkemlilik, onaylanma ve beğenilme ihtiyacı, başkalarına karşı ilgisizlik ve empati yoksunluğu ile karakterize bir psikolojik problemdir. Bu kişilik örgütlenmesinin bireylerin erken dönem yaşantılarında ebeveynleriyle olan ilişkilerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Kişilerin ebeveynleriyle olan ilişkilerinin niteliğinin onların kendilik ve başkalarına yönelik temsillerinin gelişmesine, temel inançlarının oluşumuna ve yaşamlarının ileri dönemlerindeki insan ilişkilerine etki ettiği bilinmektedir. Bu bağlamda eğer kişilerin erken dönem yaşantılarında ebeveynleriyle kurdukları ilişki yeterince iyi (good-enough) değilse, bu kişilerin yetişkinlikte sahip oldukları kişilik örüntülerinin veya bozukluklarının o dönemde geliştirdikleri güvensiz bağlanma stillerinden biriyle ilişkili olabileceği araştırmalarca bulunmuştur. Bağlanma Kuramı kişilerin duygusal bağlarının gelişimini anlamak için geliştirilmiş olsa da ilerleyen zamanlarda bozuklukların veya örüntülerin daha iyi anlaşılmasına olanak sağladığı için terapilerde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın son bölümünde bağlanma kuramının narsistik danışanlarla çalışırken nasıl uygulanabileceği ele alınmıştır.

Suggestions

Bağlanma Kuramı Temelinde Gerçekleştirilen BirVaka Çalışması
Maraş, Ayşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bu makalede tüm güne yayılan panik, boşluk, yalnızlık ve sıkıntı hisleri psikoterapi için başvuran bir hasta ile Bağlanma Kuramı temelinde gerçekleştirilen psikoterapi sürecine odaklanılmıştır. Saplantılı bağlanma örüntüsüne sahip olan hasta ile Bağlanma Kuramı’nın önerdiği psikoterapi görevlerinin nasıl ele alındığı ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. 110 seanstan oluşan uzun süreli psikoterapi süreci sonunda, hastanın önemli olumlu kazanımlar elde ettiği düşünülmektedir.
Astana process in context with Iranian, Russian and Turkish foreign policies on Syrian complexity
Çoban, Mehmet İlbey; Bağcı, Hüseyin; Applied Ethics (2020-9)
This thesis is based on explaining the dynamics that led the Iran, Russia and Turkey to initiate Astana Process within the framework of the Syrian Civil War’s changing dynamics. The theoretical part intends to combine neorealism with the “complexity” paradigm. Neorealism’s linear ontology is problematic in explaining the changing dynamics. The complexity paradigm explains non-linear processes derived from its ontological foundation. Especially the variety and diversity of actors, their interconnection, inte...
Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması
Selvi, Kerim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu makalenin amacı Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) özellikleri taşıdığı düşünülen M. T. kısa adlı vakayı, Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı çerçevesinde kavramsallaştırmak ve yürütülen tedavi sürecini Adler’in terapi yaklaşımı çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle hem psikanalitik hem de bilişsel ekollerden gelen çeşitli kuramcıların narsisizmi nasıl kavramsallaştırdıkları incelenmiş ardından narsisistik özellikleri olan söz konusu vaka sunulmuştur. Bu vaka, hem bilişsel hem de...
NAVAL SECURITY IN THE BLACK SEA: DYNAMICS OF CONFLICT AND COOPERATION
Asar, Hatice; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of International Relations (2022-3-11)
This study aims to analyze the dynamics of conflict and cooperation in the Black Sea region by considering the naval security in the aftermath of 9/11 terror attack. In the line with this, the concept about naval security and naval strategy, historical evolution of the region with the geopolitical importance, current conflicts, and organizations for cooperation among littoral states have been analyzed. It is argued that even though the conflict has always existed throughout the history, cooperation is ...
Citation Formats
E. İnan, “Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554025.