Ekonomik kriz ve sağlık turizmi: Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi neden kuruldu?

2020-12
Somel, Ali
Ekonomik krizlerin ilk etkisini hissettirdiği alanlardan biri sağlık hizmetleridir. Temmuz 2018’de yasamayla Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) kuruldu. Son yıllarda krizlerle birlikte sağlık turizmi bir “fırsat” olarak görülmeye başlanmıştı. Sağlık turizmini geliştirmek, Türkiye’de ekonomik krize yol açan sorunlardan süreğen cari işlemler açığını azaltmak için döviz gelirlerini artırma amacı taşımaktadır. Öte yandan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın devamı olan kamu-özel işbirliğine dayalı şehir hastanelerinin kurulması, özel sektörün devlet garantisiyle dışardan borçlanmasını artırmakta ve ekonominin döviz ihtiyacını artıran dış borç sorununu şiddetlendirmektedir. USHAŞ sağlık piyasasında şirketlere rehberlik etme amacı taşımakta ve kamu sağlık sisteminin sağlık turizmine kaydırılmasına hizmet etmektedir. Bunun sonucunda kriz koşullarında sağlık turizmi özel şirketlere “fırsatlar” sunarken ücretli emeğin sağlık hizmetine erişimini zorlaştıracaktır.

Suggestions

Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası
Arpacı, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler diğer sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de inovasyonların önünü açmıştır. Hızlı değişen teknoloji, küresel rekabeti artırdığından büyüme, verimlilik, rekabetçilik, kârlılık ve en önemlisi hayatta kalabilmek için inovasyon yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk hükümetinin inovasyon politikasını anlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri tespit etmektir. Bu ...
2008 Ekonomik krizinin olası etkileri ve Türkiye’de kentlerde evli çiftlerin yaşadığı hanelerde kullanılan başetme yöntemleri
Rankin, Bruce H.; Aytac, Işık A.; Birdal, N. Banu Kavaklı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bu çalışma bireylerin ve ailelerin ekonomik kriz dönemleriyle nasıl başettiklerini incelemektedir. 2008 ekonomik krizinin ardından kentsel Türkiye’de ailelerin geliştirmiş olduğu başetme mekanizmalarından hangilerinin ne yoğunlukta kullanıldığını ve bunları belirleyen etkenleri sorgulayan bu çalışmada işgücü piyasası faaliyetleri, tüketim kararları, varlık ve borç kullanımı, hane yapısı ve düzeninde değişiklikler ve sosyal destek mekanizmaları gibi çeşitli başetme stratejileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Türk...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Ekonomik Büyüme, Tasarruflar Ve Reel Döviz Kuru.
Özmen, Erdal(2013-12-31)
Bu projede reel döviz kuru ekonomik büyüme ilişkisinde tasarrufların rolü incelenecektir. İktisat yazınında bugüne kadar yapılan çalışmalarda, reel döviz kurundaki değişmelerin ekonomik büyümeyi hangi yönde etkilediği konusunda yapılan çalışmalar henüz net bir sonuca ulaşabilmiş değildir. Özellikle bu etkinin hangi kanallarla oluştuğu konusu üzerinde yapılmış yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada panel veri ekonometrik yöntemi kullanılacaktır. Ekonometrik analiz sonucunda devalüasyonun ekono...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Citation Formats
A. Somel, “Ekonomik kriz ve sağlık turizmi: Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi neden kuruldu?,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 47, no. 2, pp. 205–255, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1076.