2008 Ekonomik krizinin olası etkileri ve Türkiye’de kentlerde evli çiftlerin yaşadığı hanelerde kullanılan başetme yöntemleri

Download
2013-8-1
Rankin, Bruce H.
Aytac, Işık A.
Birdal, N. Banu Kavaklı
Bu çalışma bireylerin ve ailelerin ekonomik kriz dönemleriyle nasıl başettiklerini incelemektedir. 2008 ekonomik krizinin ardından kentsel Türkiye’de ailelerin geliştirmiş olduğu başetme mekanizmalarından hangilerinin ne yoğunlukta kullanıldığını ve bunları belirleyen etkenleri sorgulayan bu çalışmada işgücü piyasası faaliyetleri, tüketim kararları, varlık ve borç kullanımı, hane yapısı ve düzeninde değişiklikler ve sosyal destek mekanizmaları gibi çeşitli başetme stratejileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Türkiye genelinde kentlerde yaşayan 1100 haneden elde edilen veriler, ailelerin neredeyse tüm stratejilere başvururken, çoklu başetme yöntemlerini de eş zamanlı kullandıklarını gösteriyor. Ailelerin pek çoğu (yüzde 55 ile 89 arası) uyguladıkları başetme stratejilerinin ekonomik krizden kaynaklandığını belirtiyor. Bu da gösteriyor ki, belirgin bir çoğunluk bu davranış şeklini kriz ile ilişkilendirmektedir. Çoklu regresyon analizi sonuçları, tüm ekonomik zorluk değişkenlerinin (iş kaybı, uzun süre işsizlik, gelirde azalma gibi) kullanılan başetme stratejisi sayısı üstünde kuvvetli pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. Ekonomik zorluklara ek olarak, diğer değişkenlerin etkilerinden arındırılmış olarak, hanede yaşanan ekonomik sıkıntı (fatura ödeyememe gibi) ile başetme stratejileri arasında da pozitif ve kuvvetli bir ilişki görülmektedir. Bu çalışma, ekonomik krizlerin sosyal sonuçlarını inceleyecek daha fazla deneysel çalışmaya ihtiyaç olduğunu da vurgulamaktadır.

Suggestions

AKP dönemi Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz
Cömert, Hasan; Çelik, Duygu; Şengül, Zeki Oğulcan (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2022-6)
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin performansı benzer ülkelerle karşılaştırmalı olarak 2002 ve 2020 (veriler el verdiği ölçüde) yılları arasında betimsel istatistikler ve makroekonomik performans endeksleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Betimsel istatistiklere göre Türkiye’nin göreli performansı incelenen dönem ve onun içerisindeki alt dönemlerde özellikle büyüme, kamu borcu ve sermaye akımları haricinde vasat veya vasat altı bir konumdadır. Bu bağlamda, akran ülkelerle ka...
Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi
Selim, Raziye; Kaya, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6)
Bu araştırmada 2003-2014 döneminde çeşitli mal gruplarına yönelik hanehalkı harcama esnekliklerinin nasıl değiştiği ve 2009 ekonomik krizinin esnekliklere etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yoksul, orta gelirli ve zengin gelir grupları için 2000’li yıllarda benzer değişimlerin yaşanıp yaşanmadığı Engel eğrileri esneklik tahminleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçta gıda ve konut gibi zorunlu malların harcama esnekliklerinin 2003’den 2014’e azalmakta olduğu, lüks malların harcama esnekliklerinin ise artm...
2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz
Benlialper, Ahmet; Cömert, Hasan; Düzçay, Güney (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Bu çalışmada hem betimsel istatistiklerden hem de basit bir performans endeksinden faydalanılarak Türkiye’nin iktisadi performansı benzer ülke grupları ve ülkelere göre incelenmektedir. Çalışmamız siyasi ve iktisadi olarak bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek 2002 yılı ile 2014 yılları (verilerin el verdiği ölçüde) arasını kapsamaktadır. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Birincisi, Türkiye ekonomisinin göreli performansı tüm dönemde ve alt dönemlerde bir ya da iki değişken dışında ya ortalam...
Eşcinsellere ilişkin tutumlar: Türkiye’de yapılan görgül çalışmalar.
Sakallı, Nuray (2006-06-01)
Bu makalenin amacı, Türkiye'de eşcinsellere ilişkin tutumların çeşitli sosyal psikolojik değişkenler ile ilişkisini ele alan görgül çalışmaları derlemektir. Bu amaçla, makalenin ilk bölümünde, ele alınan konulan içeren yurt dışındaki çalışmalar Türkiye'de yapılan çalışmalara paralel olarak kısaca ele alınmaktadır. Makalenin ikinci bölümünde ise, eşcinsellere ilişkin yapılan çeşitli yurt içi çalışmalara kısaca değinildikten sonra, eşcinsellere ilişkin tutumlarla sosyal psikolojik ve demografik değişkenler ar...
Ekonomik daralma genç yetişkinlerin Suriyeli göçüne yönelik ekonomik tehdit algısını farklı etkiledi mi? Türkiye’den bulgular
Berker, Ali (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2022-12)
Genç yetişkinlik döneminde maruz kalınan farklı ekonomik koşullar göç algısının kuşaklar arasında farklı olmasına yol açabilir. KONDA Barometresinin değişik yıllara ait iki yatay-kesitli verisini kullanarak, Türkiye’deki 2018-2019 ekonomik daralmanın Suriyeli göçüyle ilgili ekonomik tehdit algısına etkisinin genç yetişkinler ile yaşlı yetişkinler arasında ne ölçüde değiştirdiğini inceledim. Bu kısa dönem analizinin bulguları, kötüleşen ekonomik ortamın genç yetişkinlerin tehdit algısını yaşlı yetişkinlerink...
Citation Formats
B. H. Rankin, I. A. Aytac, and N. B. K. Birdal, “2008 Ekonomik krizinin olası etkileri ve Türkiye’de kentlerde evli çiftlerin yaşadığı hanelerde kullanılan başetme yöntemleri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 317–338, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/680.