Çevre ve Ahlak

2021-09-01
Çevre psikolojisi, psikolojinin müstakil bir dalı olmaya başladığı 1960’lı yıllardan itibaren bireyin fiziksel çevreyle kurduğu ilişkiyi anlamaya çalışmaktadır. Bu ilişki iki yönlüdür. İnsanlar hem çevrelerini kendi gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda değiştirmekte (ör. artan nüfusun getirdiği konut ihtiyacı sebebiyle tarım arazilerinin imara açılması ya da ev içi mekanının arttırılması isteğiyle balkonun içeri alınması) hem de kendi tutum ve davranışları bulundukları çevreye göre şekillenmektedir (ör. sakin bir ormanda ya da deniz kenarında huzurlu hissederken şehrin keşmekeşinde gergin hissetmemiz).Kitabın bu bölümünde ahlak ve çevre ilişkisi iki kısımda ele alınmaya çalışılacaktır. İlk kısımda çevreci tutum ve davranışların ahlaki boyutu irdelenecektir. Çevreci tutum ve davranışların öncülleri kısaca aktarıldıktan sonra bu belirleyicilerden biri olan ve içselleştirilmiş ahlaki kurallar olarak tanımlanabilecek kişisel normların çevreyle ilişkisi anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede kişisel normları kuramlarında değişken olarak kullanannorm aktivasyon modeli(Schwartz, 1977),değer-inanç-norm çevrecilik modeli(Stern ve ark., 1999; Stern, 2000) veçevreci davranışmodeli(Bamberg ve Möser, 2007) kısaca okuyucuya aktarılmaya çalışılacaktır. Daha sonrasında ise ahlaki gelişim sürecinde çevreci tutum ve davranışların gelişimi Kohlberg’in (1984)ahlaki gelişim kuramıkapsamında değerlendirilecektir. En son ise Haidt ve Joseph’ın (2004)ahlaki temeller kuramınınçevre alanındaki çalışmalarda nasıl kullanıldığı aktarılmaya çalışılacaktır.İkinci kısımda ise şehir, mahalle gibi yapılı çevrelerde insan davranışını etkileyen ahlak kavramının üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda, öncelikle şehirde yaşayanların temel ihtiyaçlarına kısaca değinilip akabinde şehirde nezaket ve nezaketsizlik kavramları ile bu olguların şehirde yaşam kalitesine etkileri irdelenecektir.

Suggestions

Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme
Aydınoğlu, Arsev Umur (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Kısaca bilimsel bilginin bilim insanları, politika oluşturucular, medya ve halkla ile paylaşılması olarak tanımlanan bilim iletişimi gittikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu incelemede, bilim iletişiminin temel konuları kısaca değerlendirilmektedir. İlk olarak iletişim teorisi açısından bilim iletişimi açıklanmaktır. İkinci olarak bilim iletişiminin bilime, topluma ve bireylere faydası tartışılmaktadır. Üçüncü olarak da bilim iletişiminin tarihsel gelişimi aktarılacak ve modern bilim ...
Bir Otoetnografik Anlatı: Stüdyo Ortamında Kamera Kullanımı ve Bedenleşme
Gürtekin, Betül; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Fenomenoloji felsefi bir yaklaşım olarak insan bedeninin ve zihninin birbirinden ayrı anlaşılamayacağını, üstelik insanın, yaşadığı çevre ve dünyayla ilişkisinin de bütünsel olarak yorumlanması gerektiğini söyler. Fenomenolojik yaklaşım, bu doğrultuda tasarım disiplinleri açısından kullanıcıların ürünle olan öznel deneyimlerini tarif etmeye yarayan bir teorik arka plan sağlayabilir. Tasarım alanyazınında, fenomenolojik yaklaşım ve bu yaklaşımda temellenen “yaşam dünyası” (Husserl), “el altında olma” (Heideg...
Investigating intentions to seek psychological help from professionals in Köklük Village, Ordu: A mixed method study
Güneş Çakmak, Semanur; Canel Çınarbaş, Deniz; Department of Psychology (2020-9)
The purpose of the current thesis was to investigate whether having psychological problems, attitude, stigma towards seeking psychological help and demographic variables predict intention to seek professional psychological help. A mixed-method design was employed to achieve this aim, and a quantitative and qualitative studies were performed, respectively. In the quantitative study, data were collected from 117 citizens of Köklük village, Ordu. Multiple linear regression and mediation analysis were used to u...
Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları
BAŞTEMUR, Şule; KURŞUNCU, Mustafa Alperen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Bu çalışmanın amacı, psikiyatri ve psikoloji alanları için önemli bir bilgi kaynağı olan ikiz araştırmalarının betimlenmesidir. İkiz araştırmaları, çevre ve kalıtım arasındaki sınırları belirlemeye odaklanmaktadır. Özellikle bu konuda yürütülen güncel araştırmalarda genetik ve çevresel faktörlerin önemine yapılan vurgu dikkate değerdir ve bu derleme çalışmasının da ana vurgularından birini oluşturmaktadır. Araştırmacılar için, ikiz araştırmalarının planlanmasında ve tasarlanmasında öne çıkan temel bileşenle...
Akıllı Ortamlarda İnsan Bilgisayaretkileşimi
Günel Kılıç, Banu(2013-12-31)
Bu proje, çok kipli algılayıcılar aracılığıyla çevreden bilgi toplayarak ortamdaki insanların varlığına tepki veren akıllı bir yardımcı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu akıllı yardımcı ortamdaki insanları takip edecek, basit sözlü komutlarına yanıt verecek ve otomatik olarak insan-insan ve insan-bilgisayar etkilişimi hakkında rapor hazırlayacaktır. Projenin amaçları bu akıllı ortamı ve yardımcıyı yaratmak, gereken algoritmaları geliştirmek, toplanan bilgiyi birleştirmek ve geliştirilen fonksiyonların gösteri...
Citation Formats
E. Sarı, Çevre ve Ahlak. 2021.