Bir Otoetnografik Anlatı: Stüdyo Ortamında Kamera Kullanımı ve Bedenleşme

2018
Gürtekin, Betül
Kaygan, Harun
Fenomenoloji felsefi bir yaklaşım olarak insan bedeninin ve zihninin birbirinden ayrı anlaşılamayacağını, üstelik insanın, yaşadığı çevre ve dünyayla ilişkisinin de bütünsel olarak yorumlanması gerektiğini söyler. Fenomenolojik yaklaşım, bu doğrultuda tasarım disiplinleri açısından kullanıcıların ürünle olan öznel deneyimlerini tarif etmeye yarayan bir teorik arka plan sağlayabilir. Tasarım alanyazınında, fenomenolojik yaklaşım ve bu yaklaşımda temellenen “yaşam dünyası” (Husserl), “el altında olma” (Heidegger), “bedenleşme” (Merleau-Ponty) gibi kavramlar gerek tasarım uygulamaları için yönergeler olarak gerekse ürün ve kullanıcı ilişkisinin analizinde kullanılmıştır. Fenomenolojinin deneyime bütüncül bakışı, özellikle ürün ve kullanıcı ilişkisi kapsamında beden hareketlerini, bedensel deneyim ve yetenekleri ve bunları mümkün kılan örtük bilgiyi içerdiği ölçüde tasarım araştırmalarını besleyebilir. Bu bildiri, ürün-kullanıcı etkileşimindeki bedensel deneyimi fenomenolojik açıdan incelemeyi hedeferken, otoetnografik bir anlatıyla kamera kullanımını beceri içeren bir pratik olarak ele alır ve kullanıcının bedenleşme sürecini aktarmaya çalışır. İlk yazarın stüdyo kameramanı olarak çalışıyor olması, bu pratiğin getirdiği bedenleşme sürecini yaşayarak aktarabilmesine ve hikâyenin aktörü olarak anlatıyı oluşturabilmesine olanak sağlar. Otoetnografik çalışma, kamera operatörünün ekip içi ve ekipler arası bir etkileşimle bir çekim ortamında çalıştığı gerçeğini ortaya koyarken, aynı zamanda bu ortamla birlikte kendi bedeni ve bedensel deneyimleri, örtük bilgisi, kullandığı kamera ve aksesuar özellikleri ile nesne ile olan etkileşimi doğrultusunda ne tür bedenleşme süreçlerine girdiğini aktarır.

Suggestions

An Inquiry on Absolute Architecture: The Case Study of Arter in İstanbul
Şahin, Umut Bora; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Department of Architecture (2021-7-5)
The notion of form has always had a prominent role in the discipline of architecture both for the theoretical discussions and the practice of building. Reconfiguring the physical conditions of architecture, the idea of form can enable possibilities for creating a relationship between the object of architecture and the city. This research unfolds the theories on architectural form and offers an analysis of the Arter building in İstanbul in the light of these theories. The “revolutionary” architecture around ...
Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU
Özgün, Burcu; Taşdemir, Fatma; Öztürk, Özgen; Küçükşenel, Serkan(2017)
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dina...
Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları ve İstihdam İlişkisi
Köse, Tekin; Öcal, Yıldırım Jülide; Bakır, Akif Mehmet; Özen, İlhan Can; Savaş, Ayşe(2017)
Bu projenin amacı sosyal yardımlardan yararlanma ile istihdam olma durumu arasındaki muhtemel eşanlılığı araştırmaktır. Dinamik tek bağımlı değişkenli ve dinamik iki bağımlı değişenki modeller çerçevesinde, bireylerin kendilerine ve hanelerine ilişkin çeşitli faktörler dikkate alınarak, sosyal yardım alma ve istihdama girme karar olasılıkları eşanlı olarak tahmin edilmiştir. Bu amaçla 2010 -2013 dönemine ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) veri seti kullanılmıştır. İlk olarak betimsel analizler ...
Bir Sosyal Girişim Projesi: Bir Kucak Oyuncak
Çıtak, Melike; Şekercioğlu, Gözde; Külahçıoğlu, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Önemsiyoruz, çocukların temel haklarına dair toplumsal farkındalık yaratmak ve çocukların kendi yaşamlarında karar verici olmaları için çalışan bir sosyal girişimdir. Ocak 2018 verilerine göre, Türkiye’de hapishanede annesi ile yaşamak zorunda olan 0-6 yaş aralığında 624 çocuk vardır. Çocukta, toplumsallaşmanın ilk açığa çıktığı yer oyun deneyimlerine dayanır. Bir Kucak Oyuncak projesi kapsamında Önemsiyoruz, 0-6 yaş aralığındaki bu çocukların kendini birey olarak algılamasını sağlamak ve çevresi ile kurduğ...
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
Citation Formats
B. Gürtekin and H. Kaygan, “Bir Otoetnografik Anlatı: Stüdyo Ortamında Kamera Kullanımı ve Bedenleşme,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 359, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.