Sokağa Çıkma Yasaklarının Kentlerin Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisi, İzmir Örneği

2021-10-01
Bu çalışma İzmir metropoliten alanında PM10 atmosferik kirleticisinin konsantrasyonlarının Covid-19 Pandemisi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde nasıl değiştiğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda İzmir’de bulunan sekiz adet hava kalitesi ölçüm istasyon değerleri baz alınmıştır. Sokağa çıkma kısıtının esnetilmeden uygulandığı 2020 yılı Nisan ayı günleri, üç ay öncesini ve üç ay sonrasını da kapsayacak şekilde 1 Ocak ile 31 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki diğer günlerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca 2015- 2019 yılları arası Nisan ayının aynı günleri sokağa çıkma kısıtının uygulandığı günlere ait ölçümlerle karşılaştırılarak yıllık bazda hava kalitesinin nasıl değiştiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Değerlerin analizi yapılırken 2020 yılı içerisinde alınan günlük veriler için Bağımsız Örneklem t-testi kullanılmıştır. Yıllık alınan değerlerin analizi için ise önce Friedman testi uygulanarak hangi istasyonlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiş, daha sonra Wilcoxon testi uygulanarak hangi yıllar ile 2020 yılı ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, genel olarak sokağa çıkma kısıtınn uygulandığı günlerde hava kalitesinde PM10 konsantrasyonları açısından iyileşme olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular kentli olarak kent içinde günlük hareketliliğimizin, yaşadığımız çevrenin hava kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuş, kentlerimizi planlarken hava kirliliğini göz önünde bulundurmamız gerektiği ihtiyacını göstermiştir.

Suggestions

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Toprağa Gömülü veya Engel Arkasına Gizlenmiş Hedeflerin Tespit ve Teşhisi İçin Yeraltı Radarı (GPR) Sinyal Simülasyonları, Önişleme ve Öznitelik Çıkarım Yöntemleri
Sayan, Gönül(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, gömülü ya da engel arkasındaki cisimlerin elektromanyetik yöntemlerle tespit ve sınıflandırılması problemi için önerilecek özgün önişleme ve öznitelik çıkarma yöntemlerinin başarımını gerçeğe yakın olarak tasarlanan benzetim (simülasyon) problemlerinin çözümü üzerinden değerlendirmektir.
Sağlık Sektöründe Özelleşme Ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2009-12-31)
Amaç: Türkiye'de sağlık sektöründe son 20-25 yılda yaşanan özelleşme ve metalaşmanın doktorluk mesleğinde yarattığı etkileri, İstanbul kentinde uzman doktorlarla yapılacak bir saha araştırması ile araştırmak ve elde edilecek bulgular ışığında bir doktora çalışmasını gerçekleştirmek ve literatüre ve güncel tartışmalara katkıda bulunmaktır. Gerekçe: Neoliberal politikaların etkin olduğu 1980'lerden itibaren Türkiye'de özel yatırımlar devletin de teşvikiyle hız kazanmış ve bundan doğal olarak sağlık sektörü...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Tarımsal Yapıların Dönüşümü Ve Mücadele Dinamikleri (1980-2010)türkiye Ve Meksika Deneyimleri.
Topal Yılmaz, Aylin(2010-12-31)
2011 yılı Temmuz ayında İzmir, Aydın ve Muğla illerinde yaptığım saha çalışmasında Koşullu Nakit Transferi (Conditional Cash Transfer) uygulamalarının bu bölgedeki küçük üreticiler üzerindeki etkilerini araştırma fırsatı buldum. 4 Eylül - 14 Eylül 2012 tarihleri arasında Meksika’nın Chiapas eyaletinin iki farklı belediyesinde 2010 ve 2011 yıllarında uygulanan Koşullu Nakit Transferi Kırsal Kalkınma projelerinin küçük üreticiler üzerine etkilerini arastiran bir saha çalışması daha yapacağım. Öte yandan bu ca...
Citation Formats
N. Aydın and E. Yetişkul Şenbil, “Sokağa Çıkma Yasaklarının Kentlerin Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisi, İzmir Örneği,” İdealkent, vol. 12, no. Özel Sayı, pp. 389–414, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1579761.