Sağlık Sektöründe Özelleşme Ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma

2009-12-31
Amaç: Türkiye'de sağlık sektöründe son 20-25 yılda yaşanan özelleşme ve metalaşmanın doktorluk mesleğinde yarattığı etkileri, İstanbul kentinde uzman doktorlarla yapılacak bir saha araştırması ile araştırmak ve elde edilecek bulgular ışığında bir doktora çalışmasını gerçekleştirmek ve literatüre ve güncel tartışmalara katkıda bulunmaktır. Gerekçe: Neoliberal politikaların etkin olduğu 1980'lerden itibaren Türkiye'de özel yatırımlar devletin de teşvikiyle hız kazanmış ve bundan doğal olarak sağlık sektörü de etkilenmiştir. Özellikle 1990'lı yıllarda büyük kentlerde hızla özel hastaneler yaygınlaşmış ancak asıl yükseliş 2000'li yıllarda yaşanmıştır. 2003 yılından sonra ise sağlıkta reform çalışmaları özel hastane yatırımlarını arttırmıştır. İşte bu araştırma ile, küreselleşme ve sağlıkta metalaşma bağlamında, İstanbul kentindeki uzman doktorlarla yapılacak bir araştırmadan elde edilecek bulguların sağlıkta özelleşme açısından son derece önemli açılımlar sağlayacağı düşünülmektedir. İstanbul hem kamu hem özel hastanelerin en fazla sayıda bulunduğu şehirdir. Ayrıca sağlık sektöründeki özelleştirme sürecinin de en yoğun gözlendiği şehir İstanbul'dur. Dolayısıyla araştırmanın, 10 milyonu geçkin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık kenti olan ve Türkiye nüfusunun % 15'ini kapsayan İstanbul kentinde yapılacaktır. Yöntem: çalışma, hem kuramsal literatür taramasına hem de niteliksel bir alan araştırmasına dayanacaktır. Aşağıda belirlenen nitel araştırma yönteminin aşamaları izlenecektir: 1. İstanbul'daki seçilen hastanelerde, gündelik hasta-doktor ilişkilerini ve doktorların çalışma süreçlerini gözlemlemek, 2. Cerrah ve klinisyen doktorlarla derinlemesine mülakatlar yapmak, 3. İlaç firmalarıyla, medikal firmalarla ve özel sağlık sigortası firmalarıyla görüşmeler yapmak, 4. Uzmanlık dernekleri ile görüşmeler yapmak, 5. Doktorlukla ilgili anı kitaplarından değerlendirmeler yapmak , 6. Ulusal basında, gazete ve dergilerde konuyla ilgili haberleri izlemek ve değerlendirmek, 7. Türk Tabipleri Birliği'nin ve Tabip Odaları'nın çalışma raporlarını, dergilerini, kitap, broşür ve basın açıklamalarını değerlendirmek, 8. OECD, WHO, ILO, EU, UN, TC. Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşların konuyla ilgili araştırma raporlarından bilgi ve veri toplamak.

Suggestions

Noise Factors In Healthcare Facilities: A Survey Of Hospitals In Turkey
Koçyiğit Bal, Filiz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Bu makale, çalışma alanının gürültü seviyesinden kaynaklanan iletişim kaybı nedeni ile çalışmaların etkilendiği sağlık merkezlerinde gürültü seviyesini değerlendirmek ve gürültü seviyesinin aynı zamanda binanın mimari tasarımı ile etkileşimini araştırmayı, elde edilen sonuçlar ile ileride yapılacak çözüm önerisi çalışmalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamını sınırlamak amacı ile beş hastane seçilmiştir. Örnek alınan hastanelerin hem kent hem de yakın ve uzak çevreden gelen hastaları kabul eden...
Sağlık Bilişleri Anketi-COVID-19 Formu: Adaptasyon Çalışması
Karaköse, Selin; Akçinar, Berna (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışma Sağlık Bilişleri Anketi’nin (Health Cognition Questionnaire) COVID-19 kapsamında kullanımı için uyarlanması ve COVID-19 tanısı alan ve almayan örneklem için psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Ölçeğin COVID-19 Formu ile sağlık kaygısıyla ilişkili COVID-19 pandemisine özgü işlevsel olmayan inançların belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemini, COVID-19 tanısı almış 18-87 yaş arasındaki 372 (220 Kadın, 152 Erkek), COVID-19 tanısı almamış 18-75 yaş aralığındaki 37...
Sağlık Alanında Mobil ve Giyilebilir Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Ampirik İncelemeler
Özkan Yıldırım, Sevgi; Pancar, Tansu(2018-12-31)
Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında kullanımı, teknolojik ilerlemeler neticesinde, özellikle mobil işlem gücü ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hızla önem kazanmaktadır. Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında uygulamarının hayatımızda giderek daha fazla yer alması ile kullanıcıların kendilerine sunulan bu teknoloji ürün veya uygulamalarını benimsemelerini etkileyen faktörler araştrımacıların dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda kullanıcıların mobil ve giyilebilir sağ...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Sağlık Sektöründe Özelleşme Ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61413.