Sağlık Sektöründe Özelleşme Ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma

2009-12-31
Amaç: Türkiye'de sağlık sektöründe son 20-25 yılda yaşanan özelleşme ve metalaşmanın doktorluk mesleğinde yarattığı etkileri, İstanbul kentinde uzman doktorlarla yapılacak bir saha araştırması ile araştırmak ve elde edilecek bulgular ışığında bir doktora çalışmasını gerçekleştirmek ve literatüre ve güncel tartışmalara katkıda bulunmaktır. Gerekçe: Neoliberal politikaların etkin olduğu 1980'lerden itibaren Türkiye'de özel yatırımlar devletin de teşvikiyle hız kazanmış ve bundan doğal olarak sağlık sektörü de etkilenmiştir. Özellikle 1990'lı yıllarda büyük kentlerde hızla özel hastaneler yaygınlaşmış ancak asıl yükseliş 2000'li yıllarda yaşanmıştır. 2003 yılından sonra ise sağlıkta reform çalışmaları özel hastane yatırımlarını arttırmıştır. İşte bu araştırma ile, küreselleşme ve sağlıkta metalaşma bağlamında, İstanbul kentindeki uzman doktorlarla yapılacak bir araştırmadan elde edilecek bulguların sağlıkta özelleşme açısından son derece önemli açılımlar sağlayacağı düşünülmektedir. İstanbul hem kamu hem özel hastanelerin en fazla sayıda bulunduğu şehirdir. Ayrıca sağlık sektöründeki özelleştirme sürecinin de en yoğun gözlendiği şehir İstanbul'dur. Dolayısıyla araştırmanın, 10 milyonu geçkin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık kenti olan ve Türkiye nüfusunun % 15'ini kapsayan İstanbul kentinde yapılacaktır. Yöntem: çalışma, hem kuramsal literatür taramasına hem de niteliksel bir alan araştırmasına dayanacaktır. Aşağıda belirlenen nitel araştırma yönteminin aşamaları izlenecektir: 1. İstanbul'daki seçilen hastanelerde, gündelik hasta-doktor ilişkilerini ve doktorların çalışma süreçlerini gözlemlemek, 2. Cerrah ve klinisyen doktorlarla derinlemesine mülakatlar yapmak, 3. İlaç firmalarıyla, medikal firmalarla ve özel sağlık sigortası firmalarıyla görüşmeler yapmak, 4. Uzmanlık dernekleri ile görüşmeler yapmak, 5. Doktorlukla ilgili anı kitaplarından değerlendirmeler yapmak , 6. Ulusal basında, gazete ve dergilerde konuyla ilgili haberleri izlemek ve değerlendirmek, 7. Türk Tabipleri Birliği'nin ve Tabip Odaları'nın çalışma raporlarını, dergilerini, kitap, broşür ve basın açıklamalarını değerlendirmek, 8. OECD, WHO, ILO, EU, UN, TC. Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşların konuyla ilgili araştırma raporlarından bilgi ve veri toplamak.
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Sağlık Sektöründe Özelleşme Ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61413.