Psikodrama grup yaşantısının rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin öz-duyarlık düzeylerine etkisi

2018-07-01
Bakalım, Orkide
Yörük, Canan
Şensoy, Gözde
Bu araştırmanın amacı psikodrama grup yaşantısının rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans 4. Sınıf öğrencilerinin öz-duyarlık düzeylerine etkisini ve bu yaşantıya ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma, 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programında seçmeli ders olarak yer alan “Psikodrama” dersi kapsamında yürütülmüştür. Psikodrama grup yaşantısı her hafta üç ders saati olmak üzere toplam 8 hafta sürmüştür. Kontrol grubuna ise herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Bu araştırma, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ait nicel ve nitel veriler ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır. Deney ve kontrol grubundan öz-duyarlık ölçeği ile toplanan nicel veriler non-parametrik testlerden Mann-Whitney-U Testi ile Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise, deney grubundaki öğrencilerin süreç sonunda teslim ettiği değerlendirme raporlarından elde edilmiş ve içerik analizi ile incelenmiştir. Nicel bulgular incelendiğinde, psikodrama grup yaşantısının öğrencilerin toplam öz-duyarlık düzeylerini ve öz-duyarlığın pozitif alt boyutları olan öz-sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma, bilinçlilik düzeylerini anlamlı olarak arttırdığı ve öz-duyarlığın negatif alt boyutları olan öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme düzeylerini anlamlı olarak azalttığı görülmektedir. Nitel bulgular incelendiğinde ise, öğrencilerin psikodrama sürecinden hem kişisel hem de mesleki kazanımlar edindikleri görülmektedir.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Suggestions

The design of educational wearable technologies with teachers: Issues, challenges, and suggestions
Sat, Mustafa; Çağıltay, Kürşat (2022-01-01)
The purpose of this study is to delve into the teachers' experiences of hands-on e-textiles projects and identify the dynamics holding the pillars of an educational STEAM camp. A STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) program was prepared and then applied in two camps with two different science teachers who gathered from schools located in various districts. The interviews with teachers were triangulated with observations, camp evaluation forms, surveys, and design artifacts. The qualit...
The effects of constructive learning method on students' academic achievement, retention of knowledge, gender and attitudes towards science course in "matter of structure and characteristics" unit
Boğar, Yurdagül; KALENDER, SUNA; SARIKAYA, MUSTAFA (2012-02-05)
The purpose of this research is to examine on students' academic achievement, retention of knowledge and attitudes towards science course in matter of structural and characteristic subject with constructivist education version. This study was conducted with students 7/A (N=34) and 7/B (N=34) located in Ankara, during the spring period of 2008-2009 academic year. The study used a quasi-experimental research design with pre-test and post-test control group was used in this study. According to this research mo...
The Contribution of Cognitive and Metacognitive Strategy Use to Students Science Achievement
Akyol, Gülsüm; Öztekin, Ceren; Sungur, Semra (Informa UK Limited, 2010-01-01)
This study examined the differences in the level of 7th-grade Turkish students' cognitive and metacognitive strategy use (rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, and metacognitive self-regulation) in science and investigated the contribution of cognitive and metacognitive strategy use to students' science achievement. The present study also explored the relationships between students' background characteristics (gender, prior knowledge, socioeconomic status) and their cognitive and metacogn...
The contribution of cognitive and metacognitive strategy use to seventh grade students' science achievement
Akyol, Gülsüm; Öztekin, Ceren; Department of Educational Sciences (2009)
The purposes of the study were to examine the differences in the level of students’ cognitive and metacognitive strategy use and to investigate the contribution of cognitive and metacognitive strategy use (rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, and metacognitive self-regulation) to 7th grade students’ science achievement. This study also interested in exploring the relationships between students’ background characteristics (gender, prior knowledge, socioeconomic status) and the variables i...
The Role of perceived teacher affective support and sense of relatedness in achievement emotions of middle school students in EFL classrooms
Kök, Ezgi Hazal; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2017)
The aim of the present study was to investigate the role of perceived teacher affective support and sense of relatedness in middle school students’ achievement emotions experienced in EFL classes. The study also included individual variables (gender and grade level) to examine the relationship between these variables and English achievement emotions. There were 810 5th, 6th, and 7th grade students who participated from two districts in Ankara and were administered Achievement Emotions Questionnaire- English...
Citation Formats
O. Bakalım, C. Yörük, and G. Şensoy, “Psikodrama grup yaşantısının rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin öz-duyarlık düzeylerine etkisi,” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, no. 67, pp. 17–67, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94150.