Bağlanma Stilleri ile Aşk Tipleri, Duygusal Dışavurum ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki

Download
2020-11-01
Bu çalışma romantik ilişkilerde bağlanma stilleri ile aşk tipi tercihi, duygusal ifade ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmaya 226 gönüllü katılmıştır. Sonuçlar, romantik partnerlerine güvenli bağlanmış katılımcıların Eros aşk tipini; görece güvensiz bağlanmış katılımcıların ise Ludus, Pragma ve Mania aşk tiplerini tercih ettiklerini göstermiştir. Romantik partnerlerine güvenli ve güvensiz bağlanan katılımcıların Storge ve Agape aşk tipi tercihleri arasında bir farklılık görülmemiştir. Ayrıca, partnerlerine güvenli ya da güvensiz bağlanan gruplar arasında genel duygusal dışavurum açısından anlamlı bir farklılık yoktur. Son olarak, romantik partnerlerine güvenli bağlanan katılımcıların, güvensiz olanlardan daha fazla yaşam doyumuna sahip oldukları belirlenmiştir. Romantik ilişkilerde bağlanma stillerine yönelik çalışmalar ile duygusal dışavurumlar ve yaşam doyumuna yönelik farklılaştırma gücünün elde edilebileceği tartışılmıştır.
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ

Suggestions

The role of attachment and conflict resolution styles on romantic relationship commitment of emerging adults: investment model perspective
Kızılkaya, Onur; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2020-3-11)
This study aims to investigate to what extend attachment and conflict resolution styles of Turkish emerging adults predict their romantic relationship commitment using Rusbult’s Investment Model after gender, relationship duration, and student status are controlled. Data were collected from 610 emerging adults (329 women, 281 men), aged between 19-26 and who had a romantic relationship for at least one month via using the Relationship Stability Scale, the Conflict Resolution Styles in Romantic Relationship,...
Bağlanma Kuramı Temelinde Gerçekleştirilen BirVaka Çalışması
Maraş, Ayşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bu makalede tüm güne yayılan panik, boşluk, yalnızlık ve sıkıntı hisleri psikoterapi için başvuran bir hasta ile Bağlanma Kuramı temelinde gerçekleştirilen psikoterapi sürecine odaklanılmıştır. Saplantılı bağlanma örüntüsüne sahip olan hasta ile Bağlanma Kuramı’nın önerdiği psikoterapi görevlerinin nasıl ele alındığı ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. 110 seanstan oluşan uzun süreli psikoterapi süreci sonunda, hastanın önemli olumlu kazanımlar elde ettiği düşünülmektedir.
Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi
Elibol, Şeyma; Sevi Tok, Emine Sevinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmanın temel amacı, kırılgan narsisizm ile yetişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı, yakınlık korkusu ve kendini saklama değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının olası aracı rollerinin sınanmasıdır. Bu amaçla, normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş arası toplam 236 yet...
Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi
Elibol, Şeyma; Sevi Tok, Emine Sevinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmanın temel amacı, kırılgan narsisizm ile yetişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı, yakınlık korkusu ve kendini saklama değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının olası aracı rollerinin sınanmasıdır. Bu amaçla, normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş arası toplam 236 yet...
Bağlanma ve bağımlılık Kuramsal çerçeve ve derleme çalışması Bağımlılık Dergisi
Sümer, Nebi; Oruçlar, Yasemin; Çapar, Tuğba (2015-01-01)
Bu derlemenin amacı, özellikle yakın ilişki dinamikleri ve duygu düzenleme alanlarında son yıllarda çerçeve kuram olarak en çok yararlanılan bağlanma kuramı bakış açısıyla bağımlılığı ele almaktır. Önce, bağlanma kuramına göre bağımlılık dinamiklerinin nasıl açıklanabileceği tartışılmış, sonra bağlanma örüntüleri ve bağımlılık davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen 22 görgül çalışma derlenerek kapsamlı bir tablo içerisinde özetlenmiştir. Kuramsal bakımdan bağlanma ve bağımlılık arasındaki ilişkide en te...
Citation Formats
S. M. Şahin, “Bağlanma Stilleri ile Aşk Tipleri, Duygusal Dışavurum ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki,” KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol. 10, no. 2, pp. 597–619, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94154.