Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Dünya Yaklaşımları

2021-06-01
Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL), politik ve entelektüel bir hareket olarak eleştirel uluslararası hukuk literatüründe öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre Avrupa merkezli uluslararası hukuk kurallarının Avrupalı olmayan milletlere dikte edilmesi ile bu kurallar, Avrupalı devletlerin emperyalist ideallerini gerçekleştirmelerinin aracı haline gelmektedir. Uluslararası hukukun tarihini, yapısını ve sürecini Üçüncü Dünya devletleri açısından anlama çabasını temsil ettiği ileri sürülen TWAIL, çok sayıda perspektife sahip olan politik ve entelektüel bir hareket olarak dikkat çekmektedir. Sömürgeci ve egemen birinci dünya ile uluslararası hukukun mevcut yapısı arasındaki ilişkiye meydan okumak TWAIL'in belkemiğini oluşturmaktadır. TWAIL düşüncesine göre insan hakları tek bir kültürün ya da insanın ayrıcalığı değildir. Bu nedenle Avrupa merkezci yaklaşıma ciddi eleştiriler getirir. Evrensellik düşüncesine karşı çıkmayan TWAIL’in itirazı, bu evrenselliğin Avrupa merkezli olmasınadır Bu çalışmada, TWAIL’i tanımlayarak onun temel prensiplerini ortaya koymak amacı güdülmüş, uluslararası insan hakları hukuku TWAIL prensipleri dikkate alınarak yeniden kurgulanmaya çalışılmış, yaklaşımın insan haklarını ele alış̧ biçimi ile uluslararası insan hakları hukukun nasıl yeniden üretilebileceği incelenmiş ve birbiriyle ilişkili olan üç çözüm listelenmiştir. Bu çözümlerin insan hakları hukukunun kapsayıcılığının arttırılması, iktidar mantığı ile hareket etmenin dışlanması ve insan hakları alanında tepeden inmeci yaklaşımların değiştirilmesi olduğu belirlenmiştir.
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Suggestions

GENDER EQUALITY APPROACHES OF LARGE SCALED COMPANIES IN TURKEY: GENDER POLICIES AND PRACTICES FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN DIRECTORS
AKTAŞ, RABİA; AYBARS, AYŞE İDİL; Department of Gender and Women's Studies (2022-2-10)
This thesis study examines the contributions of women directors to the field of gender equality in business life and the policies they carry out, focusing on the case of Turkey. This thesis study focuses on the situations of large-scale companies (domestic and foreign) in Turkey. Based on explanatory frameworks that act from a gender perspective; this thesis study examines the role of women decision makers in the improvement of gender equality by taking the experiences, education and career paths of w...
History Of CIAM And Team 10
Günay, Baykan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
20. yüzyılın birinci yarısındaki mimarlık ve kentsel planlama eylemlerine damgasını vuran CIAM, dönemin ünlü mimar ya da mimar kökenli kent plancılarının, özellikle batı dünyasındaki sorunları tartıştığı bir toplantılar dizisidir. Mimarlık alanında 19. yüzyılın tarihsel mimari biçemleri canlandırma çabalanna, kentleşme alanında ise sanayi toplumunun yarattığı hızlı kentleşme, sağlıksız konut çevreleri, kirlenme ve yığılmalara bir tepki olarak doğmuştur. Yeni teknoloji, yapım yöntemleri ve mekân anlayışına i...
EUROPEAN SPACE POLICY IN A GLOBAL CONTEXT
TONGA, ZEYNEP; TANRISEVER, OKTAY F.; Department of European Studies (2022-7)
This study aims to analyse the motivations of the European Union in developing its Space Policy mainly in the Post-Cold War Period. In this context, the European Space Policy has been studied in terms of its civilian and military aspects. The thesis also analyses the history of the space race between the USA and the USSR during the Cold War Period in order to clarify the historical context of the EU’s space policy. Furthermore, the thesis also compares and contrasts the contemporary space policies of the US...
The role of the state and the transformation of Ukrainian political elite in the resurrection of ethnic conflict: Euro-Maidan and the civil war in post-Soviet Ukraine
Pehlivanoğlu, Onurhan; Sözer, Hande; Political Science and International Relations (2017-10)
This thesis examines the role of the Ukrainian political elite and the state in the resurrection of ethno-political conflicts in post-Soviet Ukraine. It firstly investigates how Ukrainian political elite’s management of existing ethno-political attitudes on the state level has caused the evolution of Ukrainian crisis from so called peaceful protests to a seemingly ethnic conflict. Secondly, it answers the question how newly emerging ruling class during the post-Soviet transition period has affected the poli...
Discursive strategies in the Brexit debate: the Economy
Akhan, Yağmur Lalin; Şenyuva, Özgehan; Department of International Relations (2022-6)
This thesis aims to scrutinize discursive strategies (attack, acclaim, and defense) the Leave and Remain campaigners employed during the section on the economy in the United Kingdom European Union membership referendum debate, which was broadcasted live on BBC on 21 June 2016. The data was selected according to five criteria; time frame, broadcasting medium (radio/television), broadcasting type (pre-recording/ live broadcasting), genre, and public appeal. The debate was transcribed verbatim in ELAN Transcri...
Citation Formats
E. Y. Sönmez, “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Dünya Yaklaşımları,” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 258–270, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/59427/831025.