Geri kazanılmış termoplastiklerden nanokompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonu

2004-02-28
Yılmazer, Ülkü
Nanokompozit malzemeler oldukça az miktarda (%<10) nano boyutlarda kil parçacıkları içeren mineral dolgu maddeli plastiklerdir. Parçacıklar çok yüksek boyut oranlarına (yaklaşık 100-15000) ve yüksek yüzey alanına (750-800 m2/g) sahip oldukları için baz polimerin yoğunluk ve ışık geçirme özelliklerini fazla etkilemeden mekanik, ateşe dayanıklılık, ısısal ve geçirmezlik özelliklerini iyi yönde etkilerler. Nanokompozit üretim işlemi polimeri ve hidroksil-sonlu kuarterner amonyum tuzu ile etkileştirilmiş silikat tabakalarını karıştırmakla yapılır. Karıştırma sırasında polimer zincirleri aralanmış silikat tabakaları arasına yerleşirler. Bu çalışmada ilk aşamada, reçine olarak geri kazanılmış poli(etilen tereftalat), PET ve katkı maddesi olarak montmorillonit kullanılarak yeni nanokompozit malzemeler üretilmiştir. Çalışma sırasında, geri kazanılmış poH (etilen tereftalat), PET, organik olarak mod if iye edilmiş kil ile farklı oranlarda karıştırılmış ve çalışmalar sırasında üç tip kil örneği incelenmiştir. Karşılaştırma için ağırlıkça % 2'lik üç farklı kil örneği, Cloisite 15A, 25A, ve 30B, içeren numuneler hazırlanmıştır. Özelliklerdeki değişimin gözlenebilmesi için nanokompozit malzemeler üç farklı vida hızında, 150, 350, 500 vııı rpm, hazırlanmıştır. Mekanik testler, taramalı elektron mikroskopu, ve akış indeksi ölçümleri nanokompozit malzemelerin karakterizasyonu için kullanılmıştır. Uzun alkil yan gruplarına sahip 25A kil tipi genellikle en iyi sonuçları vermiştir. 25A kil tipi, üzerindeki organik maddenin dallanmış yapısı nedeniyle, kil tabakalarının daha iyi dağılabilmesine yol açmaktadır. Neredeyse bütün mekanik özelliklerin 350 rpm vida hızında arttığı görülmüştür. ikinci aşamada zincir uzaması ve dallanmanın, geri kazanılmış PET-organokil nanokompozitlerin özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Zincir uzatma ve dallandırma kimyasalı olarak maleik anhidrit (MA) ve piromellitik dianhidrit (PMDA) kullanılmıştır. Zincir uzatıcı ajanların eklenmesinden sonra, MA ve PMDA'nın molekül ağırlığında artış ve dallanmaya bağlı olarak mekanik özellikleri iyileştirdiği gözlenmiştir. Düşük oranlarda PMDA'nın daha etkili olduğu gözlenmiştir; buna bağlı olarak PMDA'nın daha etkili bir zincir uzatıcı olduğu söylenebilir.

Suggestions

Production and characterization of nanocomposite materials from recycled thermoplastics
Karabulut, Metin; Yılmazer, Ülkü; Department of Polymer Science and Technology (2003)
Nanocomposites are a new class of mineral-field plastics that contain relatively small amounts (<10%) of nanometer-sized clay particles. The particles, due to their extremely high aspect ratios (about 100-15000), and high surface area (in excess of 750-800 m2/g) promise to improve structural, mechanical, flame retardant, thermal and barrier properties without substantially increasing the density or reducing the light transmission properties of the base polymer. Production of thermoplastic based nanocomposit...
Controlled synthesis of organic-inorganic composite particles
Erçelik, Elif; Büküşoğlu, Emre; Aydoğan, Nihal; Department of Chemical Engineering (2022-8-26)
Liquid crystal (LC) is a state of matter having long-range orientational order between crystalline solid and isotropic liquid, and its molecular orientation can be altered with external stimuli. The polymerization of liquid crystal droplets has been widely used for the synthesis of LC-templated functional materials due to its ordering property and fluidic behavior. In this study, we investigated the synthesis of composite particles with controlled internal and interfacial structure using surface-modified na...
Reaktif Boyama Atıksularının Temiz/Tuzlu Su Olarak Geri Kazanımı: Membran Temelli Süreç Tasarımı Ve Membran Kirlenme Analizi
Yetiş, Ülkü; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Yılmaz, Levent(2017-08-15)
Tekstil sanayinde renk verme amaçlı uygulanan reaktif boyama prosesi, yüksek düzeyde tuz, toplam organik karbon (TOK), renk ve askıda katı madde içeren atıksuya sebep olmaktadır. Bu atıksuların konvansiyonel metotlarla arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi, bir yandan renk problemi ile birlikte tuzlanmaya sebep olurken, ham maddelerin geri kazanımını da olanaksız kılmaktadır. Bu çerçevede; geri kazanımı olanaklı kılan membran temelli süreçler, reaktif boyama atıksuları(RBA) için önemli bir alternatif...
Alteration mapping by remote mapping by remote sensing : application to Hasandağ- Melendiz volcanic complex
Yetkin, Erdem; Toprak, Vedat; Süzen, M. Lütfi; Department of Geological Engineering (2003)
Certain alteration minerals are used to identify the hydrothermally altered rocks. Potassic, phyllic (sericitic), propylitic, argillic and silicification are main alteration types observed in volcanic rocks. The role of remote sensing in alteration mapping is the differentiation of the minerals that are unique for In this study, Landsat TM 5 images are used. General alteration trend in the area is mapped by conventional methods of color composite, band rationing, principal component analysis and multi-linea...
Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir.Önerilen proje, daha önce literatürde incelenmemiş olan saf titanyum katmanları ile bakır-titanyum alaşım katmanlarından oluşan kaplamalar üretmeyi, içyapı ve mekanik öze...
Citation Formats
Ü. Yılmazer, “Geri kazanılmış termoplastiklerden nanokompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonu,” 2004. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95723.