Reaktif Boyama Atıksularının Temiz/Tuzlu Su Olarak Geri Kazanımı: Membran Temelli Süreç Tasarımı Ve Membran Kirlenme Analizi

2017-08-15
Tekstil sanayinde renk verme amaçlı uygulanan reaktif boyama prosesi, yüksek düzeyde tuz, toplam organik karbon (TOK), renk ve askıda katı madde içeren atıksuya sebep olmaktadır. Bu atıksuların konvansiyonel metotlarla arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi, bir yandan renk problemi ile birlikte tuzlanmaya sebep olurken, ham maddelerin geri kazanımını da olanaksız kılmaktadır. Bu çerçevede; geri kazanımı olanaklı kılan membran temelli süreçler, reaktif boyama atıksuları(RBA) için önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada,reaktif boyama atıksularının geri kazanımı için nanofiltrasyon(NF) ve ultrafiltrasyon(UF) temelli arıtım senaryoları test edilmiştir. Bunlara ek olarak, çeşitli UF membranlarının, RBA arıtımı sırasındaki kirlenme davranışları da incelenmiştir. NF ile temiz su geri kazanımı amaçlanmıştır. En iyi sonuçlara etkili bir ön arıtım sonrası optimum operasyonel koşullar olarak seçilen 14 bar TMB ve 58.9 ÇA?da uygulanan, boyama banyosunu takip eden 3 prosese ait atıksu karışımının NF ile arıtımı sonucu ulaşılmıştır. Membran kirlenmesinin en aza indirgenmesinin yanı sıra, çıkış suyu akısı 35 L/m2h ve kalitesi TOK ve iletkenlik açısından sırasıyla 6.3 mg/L ve 0.8 mS/cm seviyesinde bulunmuştur. Tuzlu su geri kazanımını hedefleyen UF çalışmalarında, 5 kDa ve 2 kDa UF membranları seri uygulama şeklinde kullanılmıştır. Seri uygulama senaryolarından ?5 kDa + 2 kDa? ve ?2 kDa + 2 kDa? seçeneklerinde, bulanıklık ve TOK giderimleri sırasıyla %97-98 ve %78-83 olacak şekilde gözlenmiştir. Bu senaryolar içinrenklilik giderimi %98?in üstündedir. Tuzun süzüntü suyu içerisinde muhafazasının amaçlandığı bu çalışmalarda iletkenlik giderimi %10?un altındadır. Elde edilen süzüntü suları ile gerçekleştirilen boyama testleri olumlu sonuçlar vermiştir. Farklı UF membranlarının kirlenme davranışının incelendiği çalışmalarda polietersülfon(PES), rejenere selüloz(RS), ince film kompozit(TFC) and poly(piperazine amide)(PPZ) membranlar kullanılmıştır. Yapılan bütün deneyler sonucunda, TFC membranın, test edilen membranlar arasında en düşük kirlenme yönelimi, kabul edilebilir düzeyde temizlenebilirlik ve en yüksek renk giderimiyle birlikte iyi bir arıtma performansı sergilediği görülmüştür. 5 kDa RS membranın TOK ve renk giderimi bakımından, PES ve 1 kDa RS membranlarının da temizlenebilirlik açısından en düşük performansa sahip olduklarını görülmüştür.

Suggestions

Elektromanyetik Dalga Soğurucu Baryum Ferrit Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2010-12-31)
Kapsam Bu çalışmada, şerit dökümde kullanılacak ve geliştirecek yapının ana malzemesini oluşturacak olan baryum hekza ferrit tozları karışık oksit ve kimyasal çöktürme teknikleri uygulanarak Ti, Co ve benzeri katkılandırmalar yapılarak üretilecektir. Şerit döküm için kullanılacak polimerik solüsyona sentezlenen BaHF tozları ile yönlenmeyi sağlayacak anizotropik özelliklere sahip SiC ve benzeri whisker malzemeleri veya nanotüpler katılacaktır. Anizotropik malzeme olarak tipleri, miktarları ve şerit döküm üre...
Analysis of Perceived Safety in Urban Parks: A Field Study in Büyükpark and Hasanağa Park
Türtseven Doğrusoy, İlknur; Zeynel, Rengin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Perceived safety is an important factor that may discourage many potential visitors from using and enjoying available public open spaces. Significant number of research have been conducted on different kinds of public open spaces including natural environments and parks with a particular focus on fear of crime related to perceived safety. However, no research has been met in current literature that handles, explains, and measures perceived safety in a broader sense in urban parks beyond fear of crime. The m...
Hidroksil İyonu ile Ön Muamelenin Refrakter Altın Cevherlerinden Siyanür Liçi ile Altın Kazanımına Etkisi
Atalay, Mustafa Ümit; Talan, Deniz; Büyüktanır, Karden; Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Refrakter tipi altın cevherlerinden altın kazanımı, gerek içerdikleri altının ciddi ölçüde ince boyutta olması gerekse cevher mineralojisi ve beraberinde bulunduğu minerallerin ortaya çıkardığı zorluklardan dolayı, free milling ya da komlepks tipteki altın cevherlerine göre çok daha zor ve özel çözümler gerektiren bir işlemdir. Refrakter tipi altın cevherlerine doğrudan siyanür liçi işlemi uygulaması istenen altın kazanım verimini sağlayamamakta ve bu durum da refrakter tipi birçok altın rezervinin işletilm...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Değişik kompozisyonlarda biyocam/kalsiyum sülfat temelli kompozit malzemelerin geliştiriilmesi, mekanik ve biyoetkinlik özelliklerinin incelenmesi
Keskin, Dilek Esra; Tezcaner, Ayşen; Bilgili, Hasan; Geçit, Ruşen M.(2006)
Kemik dokusu, organik ve inorganik içeriğinin mikro ve makro düzeydeki karmaşık uyumu nedeniyle taklit edilmesi en zor dokulardan biridir. Kemik dokusundaki bu bileşenlerin hiçbiri tek başına uygulandığında kemik hasarlarında yeterli iyileşme sağlayamamaktadır. Bu nedenle, bu dokuda tedavi amaçlı araştırmalar çoğunlukla kompozitlerle yapılmaktadır. Bu çalışmada kemik dokusuna uyumlu değişik inorganik (biyocam, kalsiyum sülfat) ve organik malzemeler (demineralize kemik matriksi, DKM, veya ...
Citation Formats
Ü. Yetiş, P. Z. Çulfaz Emecen, and L. Yılmaz, “Reaktif Boyama Atıksularının Temiz/Tuzlu Su Olarak Geri Kazanımı: Membran Temelli Süreç Tasarımı Ve Membran Kirlenme Analizi,” 2017. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95927.