İzmir-Soma (Manisa) arasında yüzeyleyen mesozoyik karbonat kütlelerinin foraminifer ve alg biyostratigrafisi ve paleocoğrafik anlamları

2007-01-01
Işıntek, İsmail
Altıner, Demir
Altıner, Özkan Sevinç

Suggestions

İzmir-Soma (Manisa) arasında yüzeyleyen mesozoyik karbonat kütlelerinin foraminifer ve alg biyostratigrafisi ve paleocoğrafik anlamları
Işıntek, İsmail; Altıner, Demir; Altıner, Sevinç Özkan(2007-07-01)
İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağında yeralan mesozoik yaşlı yastık lavlarının jeokimyası ve yaşı: yastık lavların okyanusal kabukla olan ilişkisi ve neo-tetis'in jeodinamik evrimindeki önemi
Altıner, Sevinç Özkan; Rojay, Fuat Bora; Önen, Pırıl; Altıner, Demir; Hall, Robert(2000)
Modeling of continuous dredge disposal to form a natural life island in the gulf of İzmir /
Ertek, Gökhan; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Güler, Işıkhan; Department of Civil Engineering (2014)
This thesis analyzes the process of continuous dredge disposal of dredged material from the Gulf of İzmir, under the Gulf and Harbor Rehabilitation Project, in the Gulf of İzmir to form a natural life island. In this thesis, GTS (Sediment) version of CORMIX (The Cornell Mixing Zone Expert System) is used in modelling of sediment plume formation, transportation of particles in short - long terms and deposition of the particles on the sea bed. Different cases are discussed.
İzmir İç Körfezde yaşanan fırtına taşkınlarının araştırılması ve taşkınların önlenmesi için bir öneri: Durgun Dalga Havuzu modeli
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt(2017-12-31)
Hızla gelişen kıyı kentleri plansız kentleşme ve geri kalan altyapıları ile özellikle doğal afetlere karşı daha kırılgan hale gelmektedirler. Bu kentler arasında yer alan İzmir, Ege Bölgesi’nin en önemli kenti konumundadır. Türkiye’de yaşayanlar arasında İzmir imgesi ile büyük ölçüde özdeşleşen Kordon, Alsancak ve Konak sahili boyunca uzanır. Doldurularak sürekli genişlemiş bir bölge olan Kordon, kıyı duvarları ile denizin yıkıcı etkisinden korunmaktadırlar. Ancak, son yıllarda Kordon civarında şiddetli fır...
İzmir Örneğiyle Bir Araştırma Projesinin Geliştirilmesi: Türkiye’de Değişen Yerleşme Örtüsünün Yorumlanması
Yetişkul Şenbil, Emine (null; 2019-12-15)
1980 sonrasından başlayarak küreselleşme, teknolojik ilerleme, ekonomik, sosyal ve demografik değişimle birlikte coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’de mekansal örüntü değişmiştir. Bu değişim sürecinde yerleşim sistemindeki temel ana-kent/ çevre, kentsel/ kırsal, kent-merkezi/ kent-çeperi gibi ikilemler giderek ortadan kalkmış ve insanların mekanla kurduğu ilişkiler farklılaşmıştır. Yerleşmeler artık sadece sınırları belirgin olan yapılar bütünü ile değil çeşitli ölçeklerdeki, yoğunlu...
Citation Formats
İ. Işıntek, D. Altıner, and Ö. S. Altıner, “İzmir-Soma (Manisa) arasında yüzeyleyen mesozoyik karbonat kütlelerinin foraminifer ve alg biyostratigrafisi ve paleocoğrafik anlamları,” 2007. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95760.