İzmir Örneğiyle Bir Araştırma Projesinin Geliştirilmesi: Türkiye’de Değişen Yerleşme Örtüsünün Yorumlanması

2019-12-15
1980 sonrasından başlayarak küreselleşme, teknolojik ilerleme, ekonomik, sosyal ve demografik değişimle birlikte coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’de mekansal örüntü değişmiştir. Bu değişim sürecinde yerleşim sistemindeki temel ana-kent/ çevre, kentsel/ kırsal, kent-merkezi/ kent-çeperi gibi ikilemler giderek ortadan kalkmış ve insanların mekanla kurduğu ilişkiler farklılaşmıştır. Yerleşmeler artık sadece sınırları belirgin olan yapılar bütünü ile değil çeşitli ölçeklerdeki, yoğunluklardaki ve işlevlerdeki ağların bütünü olmuştur. İnsanların, maddelerin ve enerjinin akışı yeni mekansal birimleri ortaya çıkarmış ve işlevsel, yönetsel ve idari düzenlemelere göre tanımlanan yerleşme sisteminde yerleşmelerin sırasını değiştirmiştir. Bu makale, bu kapsamda akademi ve yerel yönetim işbirliğiyle hazırlanan çok ortaklı bir ulusal proje araştırmasını sunacaktır. 2017 yılında ‘Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında TUBİTAK tarafından ‘1003-SBB-KENT Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm’ konulu proje çağrısı yapılmıştır. ‘İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması’ başlıklı proje önerimiz kabul edilmiş ve çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunmuştur. Projemiz İzmir örneği üzerinden ülkemiz yerleşme sistemindeki değişiklikleri incelemek ve bu değişikliklerin mekansal karmaşıklık kavramları üzerinden belirleyicilerini tartışmak üzerine hazırlanmıştır. Bu makalede projemizin genel çerçevesi, ana temaları (kentsel çevre/ altyapı, kentsel ulaşım/ toplu taşım ve kentsel yenileme/ dönüşüm) kuram ile ilişkilendirilecek ve sonra yöntem ile neden İzmir örneği sorusu açıklanacaktır.
Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve İzmir Sempozyumu, (15 - 17 Kasım 2018),

Suggestions

Türkiye’nin Değişen Yerleşme Sistemini İzmir Üzerinden Tartışmak
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe (2021-05-20)
Son dönemde yerleşme sistemi küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerle beraber coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle önemli derecede değişmiştir. Kent ve kır arasındaki farklar kaybolurken idari sınırlar kentsel veya kırsal alanları tanımlamak için yetersiz kalmıştır. Yerleşme kademelenmesi anlamını yitirmeye başlamış ve şehir– kasaba– bucak– köy gibi merkez bölünmeleri birleştirilerek bölge ölçeğinde metropoliten alanlar oluşturulmuştur. Kentsel büyüme, özellikle son dönemde kentsel yayılma ve adem-i ...
İzmir Bölge Morfolojisinin Fraktal Analiz Yöntemiyle İrdelenmesi
Yetişkul Şenbil, Emine; Özdemir, Sıla (2022-05-08)
Ekonomik, teknolojik ve kültürel değişiklikler doğrultusunda geleneksel kent-kır sınırlarının ortadan kalktığı, kentselliğin ağ ve düğümler vasıtasıyla daha geniş ölçeklerde gerçekleştiği kabulleri ortaya çıkmıştır. Yerleşme sistemleri ve kent-bölgeler doğa bilimlerine bağlı sosyal bilimler epistemolojisi doğrultusunda kendini organize eden, açık sistemler olarak tanımlanmaktadır. Kaotik bir yapıya sahip, doğrusal olmayan ve Öklid geometrisine indirgenemeyen yerleşme örüntüsünün nasıl temsil edileceği liter...
Institutional Performance Of İzmir Development Agency
Eldeniz, Feyza; Kayasü, Serap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-01-01)
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak bölgesel politika sorunu Türkiye’nin gündeminde önemli bir konu haline gelmiştir. Bununla birlikte, plan ve proje gibi politik araçlar her bölgenin kendi dinamiğine göre aşağıdan yukarıya kurumsal oluşumu dikkate almada yetersiz kaldığı için; bu gibi politik çabaların uygulanmasında düşük performans sergilemiştir. Avrupa entegrasyonu, Türkiye’nin yüksek merkeziyetçi yapısı üzerine olumlu etki yapmıştır. Böylece Türkiye, kurumsal reformlar kapsamında bir dizi değişiklik y...
İzmir Metropoliten Alanı ile Kent Bölge Arasındaki Ulaşım Davranışlarının Değişimi
Şenbil, Metin; Yetişkul Şenbil, Emine; Özuysal, Mustafa (2021-12-02)
Sanayi devrimiyle birlikte artan kentsel nüfus, ulaşım sistemi üzerinde baskı oluşturup sistemin verimsizleşmesine, buna bağlı birçok problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu problemlere çözüm getirme noktasında “Sürdürülebilir Ulaşım” kavramı önem kazanmıştır. Bu kapsamda, ulaşımda sürdürülebilirliğe katkı sağlama adına “paylaşımlı hareketlilik”, “multimodal hareketlilik” ve “hizmet olarak hareketlilik” gibi birtakım yeni kavramlar gündeme gelmiştir. Son zamanlarda özellikle ulaşım sisteminin ge...
Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; İnkaya, Bülent Alper; Batmaz, İnci(2014-12-31)
Türkiye’de gayrimenkul piyasalarında son yıllarda görülen artış ve hızla yükselmeye devam eden eğilimde ekonomik, sosyal, finansal ve demografik etkenler gibi bir çok faktör rol almaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların artması, yeni düzenlemeler ve faiz politikaları nedeniyle Türkiye’de geleneksel olarak uzun vadede güvenilir yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen emlak piyasası hareketliliğinin incelenmesi karar vericilere önemli katkılarda bulunmaktadır.Bu projenin amacı Türkiye’de gayrimenk...
Citation Formats
E. Yetişkul Şenbil, “İzmir Örneğiyle Bir Araştırma Projesinin Geliştirilmesi: Türkiye’de Değişen Yerleşme Örtüsünün Yorumlanması,” İzmir, Türkiye, 2019, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80607.