3-7 Yaş Çocukların Depresif Belirtileri İle Annelerinin Kapsayıcı İşlevleri Arasındaki İlişki

2021-10
Zabcı, Neslihan
Erol, Elif
Amaç: Bu çalışmada annelerin kapsayıcılık işlevleri ile çocuklarında görülen depresif belirtiler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yöntem: Çalışmanın katılımcılarını 331 aile oluşturmaktadır. Veri toplama araçları, Ebeveyn Çocuk Kapsayıcı İşlev Ölçeği (KİÖ), Çocuk Depresif Belirti Değerlendirme Ölçeği (ÇDBÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formudur. Bulgular: Ölçekler arası sonuçları değerlendirmek amacıyla Regresyon analizleri, alt gruplar arası sonuçları değerlendirmek amacıyla da Bağımsız Örneklem t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Sonuçlar: Araştırmaya katılan annelerin KİÖ Eş ile İlişki, KİÖ Doyum Odaklılık puanları çocuklarının ÇDSÖ Saldırganlık boyutunun; annelerin KİÖ Eş ile İlişki ve KİÖ Katı-Kuralcı İlişki boyutları çocukların hem ÇDSÖ Sosyal Uyum boyutunun; annelerin KİÖ Eş ile İlişki boyutu ÇDSÖ Nesnel Gerçekliğe Uyumsuzluk boyutunun; çocuk yaşı, annelerin KİÖ Eş ile İlişki ve KİÖ KayıpAyrılığa Hassasiyet boyutları, ÇDSÖ Arkaik Endişe boyutunun; KİÖ Doyum Odaklılık, KİÖ KayıpAyrılığa Hassasiyet ve Cinsiyet değişkenleri birlikte çocukların ÇDSÖ Dürtüsellik ve Hiperaktivite boyutunun; KİÖ Eş ile İlişki ve Anne yaşı değişkenleri birlikte ÇDSÖ Bilişsel Süreçlerde Bozulma boyutunun; annelerin KİÖ Doyum Odaklılık ve Eş ile İlişki değişkenleri birlikte çocuğun ÇDSÖ Somatizasyon boyutunun ve annelerin KİÖ Doyum Odaklılık, Eş ile İlişki, Kayıp-Ayrılığa Hassasiyet ile Kapsanamayan İlişki değişkenleri birlikte çocuğun ÇDSÖ Kayıp – Ayrılık Endişesi boyutunun yordayıcısıdır. Kendilerini panik ya da kaygılı tanımlayan annelerin Ayrılığa Hassasiyet ile çocuklarının Saldırganlık, Arkaik Endişe ve Kayıp-Ayrılık Endişesi diğerlerine göre daha yüksektir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre annelerin kapsayıcı işlevlerindeki bozulmalar çocuklarındaki psikopatolojik semptomlarla ilişkilidir. Bu ilişkilerin farklı yaş ve gruplarla ortaya konulmasına ve bu bağlamda ebeveynlere çocuklarına karşı gösterecekleri tutumlarla ilgili farkındalık kazandırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Suggestions

Association between performance-based and ratings of Turkish children's executive function
Hamamcı, Beyza; Acar, Ibrahim H.; UYANIK, GÜLDEN (2021-09-01)
This study is an examination of similarities and discrepancies between performance-based measures and ratings (parents and teachers) of executive function in children. Data were collected from 200 Turkish children (103 boys) and, their parents and teachers. Children's ages ranged from 36 to 71 months (M = 54.01, SD = 9.65). Parents and teachers reported on children's executive function using the Children's Behavior Questionnaire and Children's Executive Functioning Inventory. We used eight structured tasks ...
Examination of Eating Attitudes in Terms of Interpersonal Relationships and Life Satisfaction in Late Adolescence
Berber Çelik, Çiğdem; Kaya, Özgür Salih (2018-09-01)
Investigating knowledge levels of university students about infertility
SİYEZ, DİĞDEM MÜGE; Seymenler, Seçil; ESEN, EROL; Siyez, Ender; KAĞNICI, DİLEK YELDA; BARAN, BAHAR; Öztürk, Barışcan (2018-02-01)
Objective: The aim of this study was to determine the knowledge levels of university students about infertility and investigate the differences in knowledge levels according to sociodemographic variables and some lifestyle factors.
Predicting depressive symptoms among the mothers of children with leukaemia: A caregiver stress model perspective
Demirtepe-Saygili, Dilek; Bozo Özen, Özlem (Informa UK Limited, 2011-01-01)
The aim of this study was to find out the predictors of depressive symptoms of mothers of children with leukaemia. The potential predictors were chosen in the light of the caregiver stress model [Pearlin, Mullan, Semple, and Skaff, 1990. Caregiving and the stress process: An overview of concepts and their measures. The Gerontologist, 30(5), 583-594.], which examines the caregiver stress as composed of many factors such as the background variables, primary and secondary stressors, mediators and psychological...
Relationship between the hippocampal expression of selected cytochrome P450 isoforms and the animal performance in the hippocampus-dependent learning task
Gjota-Ergin, Sena; Gokcek-Sarac, Cigdem; Adalı, Orhan; Jakubowska-Dogru, Ewa (2018-04-23)
Despite very extensive studies on the molecular mechanisms of memory formation, relatively little is known about the molecular correlates of individual variation in the learning skills within a random population of young normal subjects. The role of cytochrome P450 (CYP) enzymes in the brain also remains poorly understood. On the other hand, these enzymes are known to be related to the metabolism of substances important for neural functions including steroids, fatty acids, and retinoic acid. In the present ...
Citation Formats
N. Zabcı and E. Erol, “3-7 Yaş Çocukların Depresif Belirtileri İle Annelerinin Kapsayıcı İşlevleri Arasındaki İlişki,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 510–534, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/65561/870299.