Mağaza Atmosferinin Duyusal Deneyime Etkilerinin İncelemesi

2020
Altıparmakoğulları, Ceyda
Kullanıcı deneyiminin ürün satın alma ya da tercih etme kararlarında etkili olduğunu yapılan çalışmalar göstermiştir. Aynı zamanda mağaza ortamı ürün ile güvenin sürdürülebilirliği açısın dan da oldukça etkilidir. Duyusal tasarım yöntemleri, kullanıcıların etkileşime geçtikleri ürün ile birlikte içinde bulunduğu atmosferi duyuları aracılığıyla algılaması nedeniyle günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Bu tasarım yöntemlerini uygulamak için kullanıcıların duyusal ola rak algılamış oldukları çevresel faktörleri ve bu faktörlerin kullanıcı deneyimini nasıl etkile diğini araştırmak gerekir. Bu çalışmada seçilen iki kuyum mağazasında duyuların kullanıcı deneyimini nasıl etkilediği araştırılmak istenmiştir. Birçok sektörde duyusal deneyim çalışma ları görülmüş olmasına rağmen kuyum mağazalarının çok az örneği olması bu çalışmada etkili olmuştur. Buradan yola çıkarak iki farklı kuyum mağazası müşterilerinin duyusal deneyimleri ni incelemek amacı ile yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış sorular çerçevesinde derinleme sine bir görüşme yöntemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde nitel içerik analiz yöntemi ile likert ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda kullanıcılar, mağaza tarafından sunulan çeşitli ikramlarla kendilerini özel hissettikleri ve olumlu deneyim elde ettiklerini bil dirmişlerdir. Böylece bu araştırma çerçevesinde kullanıcılar için en etkili duyusal deneyimin tat duyusu olduğu görülmüştür. İkinci en etkili duyusal deneyim görme duyusu olmuştur. Katılım cılar mağaza vitrini ve mağaza içi dekorun önemli olduğu ve daha sonra mağazayı tekrar tercih etmelerinde önemli bir duyusal deneyim olduğunu belirtmişlerdir.

Suggestions

Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
Ürün ve Kullanıcı Etkileşiminde Olumlu Duyusal Deneyimler için Malzeme Seçimi
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiride, olumlu deneyime ulaşabilmek için deneyimin basit parçalar halinde bölümlen- mesi ve algılanabilir malzeme özelliklerinin deneyim parçalarını oluşturmak amacıyla kulla- nılabilmesi üzerine yapılan doktora tez çalışmasının ilk aşamasında yürütülen araştırmanın sonuçları sunulmaktadır. Araştırma 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiş, yöntem olarak repertuar çizelgesi tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar sekiz farklı bilgisayar faresi ile etkileşimde bu- lunmuşlardır. Algılayabildikleri ve kendi öz...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
The effects of technical training design on trainee’s skills, knowledge acquisition and transfer to job performance: the case of Turkish Aerospace
Yılmaz, Emre; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2021-9-9)
From the organizational development perspective, training is a vital instrument for improving operational capabilities and adapting to changing needs of the time. The present study aims to investigate the effects of a systematic and structured training design approach on trainee’s skills, knowledge acquisition, and far transfer. For that purpose, Clark’s technical training development framework was interpreted and a guidance matrix was devised for the specific case of Turkish Aerospace. In the course ...
Self-training for unsupervised domain adaptation
Akkaya, İbrahim Batuhan; Halıcı, Uğur; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-8-31)
Despite the outstanding performance of deep learning techniques, achieving high per- formance generally demands large amounts of labeled data. Because of the labeling costs, people consider utilizing public datasets or synthetic images with freely gen- erated labels. Unfortunately, deep neural networks are notably sensitive to domain misalignment. The methods to reduce domain misalignment are studied under do- main adaptation (DA). Self-training, which selects a subset of the unlabeled data for pseudo-label...
Citation Formats
C. Altıparmakoğulları, “Mağaza Atmosferinin Duyusal Deneyime Etkilerinin İncelemesi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 179, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.