Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu

2014
Coşkun, Merve
Şener Pedgley, Bahar
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakta ve etkileşimi ürün ile kullanıcı arasındaki bir çeşit duyusal bilgi/bildirim alışverişi olarak ele almaktadır. Ürün-kullanıcı etkileşimi, görsel, dokunsal, kinestetik, işitsel, koku ve tat almayı kapsayan çok duyulu bir doğaya sahiptir. Duyuların bütününün yarattığı etki kadar, her bir duyunun ürünle olan etkileşime katkısı da farklıdır. Ancak, kullanıcılar genellikle ürünün duyusal niteliklerini bir bütün olarak algılama ve değerlendirme eğilimindedirler. Dolayısıyla, kurgulanan araştırma yöntemi bu alışagelmişliği yıkarak öncelikle ürünün niteliklerini duyuları gözetecek şekilde yapıbozumuna uğratmaktadır. Böylece, her bir duyu kullanıcı tarafından ayrı bir bilgi/bildirim alışverişi kanalı olarak nitelendirilebilmekte ve her duyunun etkileşim sırasındaki kendine has rolü ve işlevi sorgulanabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak kurgulanan çalışma, üç farklı araştırma metodunu temel alan metodlar zinciri şeklinde yapılandırılmıştır. Toplamda 12 katılımcıyla yürütülen ve üç tüketici ürününün (besin doğrayıcı, elektrikli çay makinesi ve elektrik süpürgesi) kullanımının gözlemi ve gölgelemesi, kullanım sonrası anket uygulaması ve anketi takip eden röportaj bu zincirin üç halkasını oluşturmaktadır. Temelde bu kurgunun amacı, çalışmaya katılan kullanıcıların duyusal deneyimlerini ne tür ölçütler üzerinden değerlendirdiklerine yine kendi ifadeleri üzerinden ulaşmaktır. Çalışmanın sonuçları, kurgulanan araştırma yönteminin ürün deneyiminin karmaşık yapısını duyular ekseninde analiz etmeye yönelik, görece sistematik bir yol önererek amacına hizmet ettiğini göstermiştir, benzer yaklaşımlı araştırmalar için de örnek niteliği taşımaktadır.

Suggestions

Ürün ve Kullanıcı Etkileşiminde Olumlu Duyusal Deneyimler için Malzeme Seçimi
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiride, olumlu deneyime ulaşabilmek için deneyimin basit parçalar halinde bölümlen- mesi ve algılanabilir malzeme özelliklerinin deneyim parçalarını oluşturmak amacıyla kulla- nılabilmesi üzerine yapılan doktora tez çalışmasının ilk aşamasında yürütülen araştırmanın sonuçları sunulmaktadır. Araştırma 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiş, yöntem olarak repertuar çizelgesi tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar sekiz farklı bilgisayar faresi ile etkileşimde bu- lunmuşlardır. Algılayabildikleri ve kendi öz...
Çalıştay 8. Dijital Ürün Tasarımı: Haber Etkileşiminde Sanal Gerçeklik Deneyimi
Ünaler, Gizem; Utku Küngör, Eda; Öztopkara, Mert; Can, Ahmet Ozan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Çalıştay sanal gerçeklik (VR) cihazlarıyla deneyimlenen haber içeriklerinde hangi tür yaratıcı fonksiyonlar üretilebileceği üzerine yapılmıştır. Katılımcılardan içerikten bağımsız olarak, VR ile haber deneyimleyen okuyucular için, yeni etkileşim fonksiyonları (yorum yapma, yorum okuma, paylaşma, vb.) tasarlamaları istenmiştir. Bütün dünya VR tüketime geçerken, oyun dışı sektörlerden biri olan habercilik alanını deneyimleme şansı bulan katılımcılar, kullanıcı deneyimi araştırma yöntemlerini, dijital ürün tas...
Karşıt Hisler Aracılığı ile Ürün Tasarımı
Bayırlı, Ümit; Yanpar, Zeliha Didem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Ürünler, fiziksel ve teknik özelliklerinin yanı sıra, kullanıcı üzerinde uyandırdıkları hisler ile ilişkili sıfatlarla da nitelendirilebilir. Bu hisler, hedef kitlenin satın alma kararlarını etkileyebildiği gibi tasarımcıların ürün geliştirme süreçlerini de şekillendirebilir. Çalıştayın amacı da tasarımcıların hisleri göz önünde bulundurarak tasarlamayı deneyimlemelerini ve bu deneyimin ürün tasarım sürecini nasıl etkilediğini değerlendirmelerini sağlamaktır. Çalıştayda, önceden belirlenmiş ürün grupları iç...
Kullanıcı Deneyimi Arastırması Sürecini Uzaktan Gerçeklestirmeyi Destekleyici Bir Rehber Gelistirilmesi
Töre Yargın, Gülşen; Cerda, Sedef Süner Pla(2020-12-31)
Bu proje, COVID-19 salgınının getirdigi sosyal izolasyon kosulları altında uzaktan sürdürülmekte olan kullanıcı deneyimi (UX - User Experience) arastırma pratiklerini incelemeyi amaçladı. Bu kapsamda var olan uzaktan arastırma yöntem ve araçları tarandı, küresel baglamda konuya iliskin profesyonellerin görüs ve deneyimlerini paylastıgı salgının ilk altı aylık döneminde yayınlanan blog yazıları incelendi ve Türkiye baglamında alanda faaliyet yürüten 7 firmanın gerçeklestirdigi pratikler, yönetici ve çal...
Ürün Tasarım Sürecinde Ürün Okunabilirliği Kavramının Sesli Düşünme Protokolü İle Ölçülmesi: Karşılaştırmalı Ürün Analizi
Narter, Çınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde ürün tasarımı etkinliğinin, kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve üretim açısından hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme ve ivme içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte ürün tasarımında uygulanan ve araştırılan birçok yöntemin tek başına ürünü anlamlandırma ve okuyabilme noktasında yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu nokta da endüstriyel ürünlerin kullanıcılar ile kurduğu iletişim düzleminin önemi ön plana çıkmaktadır. Ürün iletişimi, ürün okunabilirliği, kavramların ürün üzerinde...
Citation Formats
M. Coşkun and B. Şener Pedgley, “Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 363, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.