Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması

2018
Erbuğ, Çiğdem
Süner, Sedef
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürünler, mekânlar ve hizmetler tasarlarken, çocuk kullanıcı temsillerinin gerçek hayattaki çocuk olma deneyimiyle örtüştürülmesi, yetişkin kullanıcılara kıyasla daha zor sağlanabilmektedir. Bu durumun temel sebeplerinden bir tanesi, nesil farkından kaynaklı olarak, yetişkin tasarımcıların çocuk kullanıcıların bakış açılarını tahayyül etmekte zorlanmaları ya da bunlar hakkında kendi geçmiş çocuk olma deneyimlerinden veya çevrelerindeki sınırlı gözlemlerinden yola çıkarak bazı varsayımlarda bulunmalarıdır. Çocuklara ve çocukluğa dair toplumsal kurgular da bu tür varsayımların önünü açmaktadır. Bu nedenle son yıllarda, tasarım alanlarında, çocuk kullanıcı imgelerini bireysel ve kültürel yargılara değil, gerçek yaşam deneyimlerine dayandırmaya yönelik hassasiyet artmaktadır. Tasarım alanlarında çocuk kullanıcıların temsiline yönelik çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Bu temsiller inşa edilirken, dolaylı ve doğrudan çeşitli kaynaklara başvurulmaktadır. Gelişim psikolojisi kuramları ve müfredat hedeferi gibi dolaylı temsillerin yanı sıra, çocukların test edici, bilgi sağlayıcı ya da tasarım ortağı gibi paydaşlıklarla kimlik bulduğu -ya da onlara bu kimliklerin atfedildiği- doğrudan temsil pratikleri de mevcuttur. Bu bildiri, tasarım sahası ile kullanıcı sahasını birbirine yakınlaştırmayı, dolayısıyla yetişkin tasarımcı kurgularıyla çocuk kullanıcıların gerçek yaşam deneyimleri arasındaki mesafeyi kapatmayı hedefeyen yöntem ve yaklaşımların genel bir çerçevesini sunmayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, çocuklar için ve çocuklarla tasarım alanlarında tarifenen yöntem ve yaklaşımlar ile sıklıkla başvurulan bilgi kaynakları, çocuk kullanıcıların tasarım sürecinde nasıl konumlandırıldıkları açısından incelenmiştir. Ardından, çocukların tasarım alanında ne tür imgelerle (olgunlaşmamış çocuk, öğrenen çocuk, uzman çocuk vb.) temsil edildiğine ve böylece tasarımda çocuk kullanıcının inşa edilmesine dair bir derleme sunulmuştur.

Suggestions

Tasarım Kurgusu Kullanarak Kullanım Bilgisi Toplama ve Tasarım Öngörüleri Oluşturma
Tuna, Nagihan; Çağlar, Emre (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştayda, tasarım kurgusu literatüründen oluşturulmuş yöntemler kullanılarak yakın gelecekteki bağlantılı ve akıllı bir mutfak ürünün erken tasarım ve fikir oluşturma süreçleri denenecektir. İki aşamalı olarak planlanan çalıştayın ilk aşamasında katılımcılar onar kişilik iki gruba ayrılacaklardır. Her grup bir araştırmacı tarafından gözlemlenecektir. İlk aşamada, her bir gruptaki katılımcılardan, sırayla akıllı ürün ve o ürünün kullanıcısı rolüne girip, karşılıklı etkileşimi not etmeleri beklenmektedir. İ...
Bir Katılımcı Tasarım Süreci: Etkileşimli Kiosklar için Örnek Olay Çalışması
Yıldırım, Yasemin; Orhun , Simge Esin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Günümüzde bilgiye erişim sağlanabilmesi amacı ile tasarlanan etkileşimli kioskların üstlendikleri işlevler artmakta ve kullanımları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu sabit etkileşimli araçların, sundukları içeriğin organizasyonu veya sunumu veya fiziksel olarak konumlandıkları noktalar sebebi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yeteri kadar karşılık veremedikleri ve işlevlerini yerine getiremedikleri gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmalar, etkileşimli tasarımlarda hedeflenen bilgi alışverişinin kullanıcı senaryolar...
Çocuklar için Empatik Tasarım
Süner, Sedef; Günay, Aslı; Kulaksız, Mert (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Kullanıcılarla empatik bağ kurabilmek, tasarımcılar için kullanıcı ihtiyaçlarına ve beklentilerine anlamlı karşılıklar üretebilmek açısından önemli bir araçtır. Çocuklar için ürün ve sistemler geliştirirken onlarla kurulacak empatik bağ, tasarımcılar açısından kritik bir öneme sahiptir; çünkü tasarımcı ve kullanıcı perspektiferi arasındaki farklılıklar, nesil farkıyla da birleşerek iyice açılmaktadır. Çocuk kullanıcılar genellikle yetişkin bakış açısıyla karakterize edilmekte, çocukların ilgi, bilgi ve bece...
6-12 Aylık Bebekler İçin Porselen Beslenme Seti Tasarımı
İlter Duman, Hilal Ecren; Aydın, Hüseyin; Hızlı Güldemir, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tamamlayıcı beslenme döneminde kullanılan kapların porselen veya cam olması çocuk sağlığı uzmanları tarafından önerilmektedir ancak pazarda bu amaca özel olarak tasarlanmış bir ürün olmadığı saptanmıştır. Tamamlayıcı beslenme döneminin ilk grubu olan 6-12 aylar arasındaki bebeklerin sağlıklı beslenme ölçütlerini ve bakım verenlerin ihtiyaçlarını gözeten porselen besleme seti tasarımı firmamızda tasarım merkezi projesi olarak yürütülmüştür. Tasarım sürecinin araştırma aşaması; uzmanlık araştırması, pazar ara...
Kanserle Mücadele Eden Çocuklarla Katılımcı Tasarım Sürecinde İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Oyun Alanı Örneği
Örnekoğlu Selçuk, Melis; Hasırcı, Deniz; Tunç Cox, Ayça (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Katılımcı tasarım, kullanıcının da tasarım sürecine anlamlı katılımının sağlanması ve tasarlanan çevre veya ürünün üzerinde söz hakkına sahip olması anlamına gelir. Özellikle çocuklar tasarım süreçlerine dahil edildiğinde onlarla daha iyi iletişim kurarak ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek adına bu süreçte dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Bu çalışma, daha da hassas bir kullanıcı grubu olan kanserle mücadele eden çocuklarla katılımcı tasarım süreci sırasında iletişimi konu almaktadır. Bunun için...
Citation Formats
Ç. Erbuğ and S. Süner, “Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 395, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.