Ürün ve kullanıcı etkileşiminde olumlu duyusal deneyimler için malzeme seçimi

2018-09-01
Bu bildiride, olumlu deneyime ulaşabilmek için deneyimin basit parçalar halinde bölümlen- mesi ve algılanabilir malzeme özelliklerinin deneyim parçalarını oluşturmak amacıyla kulla- nılabilmesi üzerine yapılan doktora tez çalışmasının ilk aşamasında yürütülen araştırmanın sonuçları sunulmaktadır. Araştırma 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiş, yöntem olarak repertuar çizelgesi tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar sekiz farklı bilgisayar faresi ile etkileşimde bu- lunmuşlardır. Algılayabildikleri ve kendi öznel ifadeleriyle tanımladıkları malzeme özellikleri, yapılar olarak, yürütülen bire bir görüşmelerde basamaklama ve piramitleme teknikleriyle tes- pit edilmiştir. Ardından, katılımcılar sekiz bilgisayar faresini belirledikleri özellikler üzerinden puanlayarak değerlendirmişlerdir. Toplanan veri, içerik analizi ile çözümlenmiş ve sonucunda 20 alt tema ve 4 kategori belirlenmiştir. Alt temalar, fiziksel özellikler, değerlendirme, fonksi- yonellik, algılanan değer ve aşinalık olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında bilgisayar farelerinde kullanılan malzemelerin en çok hangi özelliklerinin kul- lanıcılar tarafından fark edildiği, yapılan puanlamalar da dikkate alınarak tartışılmıştır.
Citation Formats
B. Derviş and N. A. G. Z. Börekçi, “Ürün ve kullanıcı etkileşiminde olumlu duyusal deneyimler için malzeme seçimi,” presented at the Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, 12 - 14 Eylül 2018, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87021.