Askeri Araç Tasarımlarında Belirlenmiş Kriterler Doğrultusunda Estetik Kavramının Sorgulanması

2016
Baysal, Ömer Orhun
Savunma sanayi kara araçları projeleri çerçevesinde, endüstri ürünleri tasarımcılarının katkısını anlamak üzere, tasarım yaparken uydukları kriterleri anlamak gerekmektedir. Bu kapsamda, “Savunma sanayinde, endüstri ürünleri tasarımcısının elinin değdiği projelerde askeri estetik var mıdır?” ve “Savunma sanayi kara araçları tasarımında ürün anlambilimsel bir yaklaşım var mıdır?” sorularına cevap verebilmek üzere bu çalışma hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, envanterde bulunan altı adet ana muharebe tankının görsellerinin yanına, çalışma öncesi bir beyin fırtınası oturumu ile belirlenen ve estetik olguları yansıtabileceği düşünülen sekiz kriter yazılmış ve bir değerlendirme tablosu hazırlanmıştır. Bu tanklar, bu kriterlere dayanarak yirmi kişi ile estetik açıdan değerlendirilmiştir. Yirmi kişiden oluşan değerlendirme grubu endüstriyel tasarımcı, konstrüktör, mühendis ve tank kullanıcılarını içermektedir. Katılımcılardan, belirlenen kriterler doğrultusunda 1 ile 5 arası puanlama yapmaları istenmiştir. Tablo üzerinden yapılan puanlama sonrası, katılımcılara hangi tankı estetik buldukları, hangi tankı estetik bulmadıkları ve nedenleri sorulmuştur. Çalışma sırasında baştan belirlenen kriterlere göre verilen puanların dağılımının, askeri estetik kavramını yansıtıp yansıtmadığı irdelenmiştir. Hangi tankın estetik bulunduğu, hangisinin estetik bulunmadığı ve bunların nedeni sorusuna verilen cevaplar ile önceden belirlenen kriterlerin karşılaştırması yapılmıştır

Suggestions

Tasarım Araçlarının Tasarım Fikir Gelistirme Sürecinde Analoji ve Metafor Kullanımına Etkisi
Yıldırım, Nuray; Gürsu, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Analojik ve metaforik düşünce, tasarımcıların fikir geliştirme safhasında kullandığı yöntemler arasında yer almaktadır. Analoji ve metafor, aralarında benzerlikler bulunmasına rağmen, tasa- rım bağlamında ele alındığında amaç ve kullanım süreci açısından farklılaşır. Tasarım sürecinde analoji ve metafor kullanımını destekleyen farklı biçimlerde (yöntemler, kart desteleri ve veri tabanları gibi) çeşitli tasarım araçları bulunmaktadır. Bu çalışma, tasarım araçlarına ait özellik- lerin fikir geliştirme süre...
Savunma Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Endüstriyel Tasarım Süreçleri
Öztoprak , Aydın; Karahanoğlu, Armağan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Savunma sanayi endüstriyel tasarım süreçleri, gizlilik, düşük imalat sayıları ve yüksek seviyede standardizasyon gibi gereklilikleri ile yazında yer alan endüstriyel tasarım süreçleriyle farklılaşmaktadır. Sektörde endüstriyel tasarım süreçlerine dair araştırmalar bulunmakla beraber, ülkemizde faaliyet gösteren sektör kuruluşlarında yürütülen endüstriyel tasarım süreçlerine dair güncel bir araştırma, bilgimiz dâhilinde yapılmamıştır. Bu bağlamda sektörde faaliyet gösteren ürün geliştirme ve imalat firmaları...
Blockchain-Based Data Security in Military Autonomous Systems
Angın, Pelin (2020-11-01)
Advances in technology have enabled the increased use of autonomous systems such as unmanned aerial vehicles (UAVs) in military operations and other critical military communications. While the use of autonomous systems has greatly facilitated military operations, provided a global view of the operational environment and eased sensitive data collection, making possible reduced casualties, it has also created a greater cyber attack surface due to its high level of automation. The existence of adversaries targ...
Yerel katılım yöntemi olarak mahalle komiteleri: Bursa Nilüfer Belediyesi üzerinden bir değerlendirme
Yavuz, Nilay (null; 2018-10-30)
Yerel yönetimlerin hemşerilerin katılımını sağlayarak, istek, sorun ve önerilerinden haberdar olup onlara duyarlı davranması, verilen hizmetler ve hizmet kalitesi konusunda vatandaş memnuniyetinin sağlanması yolunda ilk sırada yapılması gerekenler arasında gelmektedir. Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde halkın karar alma mekanizmalarına katılımı konusu günümüz kamu yönetiminde sıkça tartışılmaktadır. Bu bağlamda, halkın yerel yönetimlere katılımını sağlayacak mekanizmaların ve yöntemlerin sayısı da artmı...
Gezici Proje Rotalama Problemi için Yenilikçi Çözüm Yaklaşımları
Çelik, Melih; Süral, Haldun; Çavdar, Bahar(2016-12-31)
Gezici projeler toplumun belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerini bulundukları noktalarda ziyaret eden, genellikle gönüllülerin görev aldığı çalışmalardır. Bu tür projelere örnek olarak gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen gezici aşılama kampanyaları, farklı günlerde farklı yerleşim yerlerini ziyaret eden mobil kan bağışı kampanyaları ve eğitim/öğretimde fırsat eşitliğini gerçekleştirmek için düzenlenen gezici eğitim/bilim projeleri verilebilir. Gezici projelerde olabildiğince fazla ...
Citation Formats
Ö. O. Baysal, “Askeri Araç Tasarımlarında Belirlenmiş Kriterler Doğrultusunda Estetik Kavramının Sorgulanması,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 309, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.