Türkiye’de Sürdürülebilir Tüketim: Tek Kullanımlık Kullan-At Ürünler Örneği Üzerinden Bir İnceleme

2016
Özer, Damla
Bu çalışmanın amacı, kullan-at ürünlerin yaygın kullanımının sürdürülebilir tüketim bağlamında nedenlerini ve yansımalarını, sorumlu kullanıcıların tek kullanımlık kullan-at ürünlerle olan deneyimleri üzerinden irdelemektir. Sorumlu kullanıcılar, burada sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olarak tanımlanabilecek kişiler anlamına gelmektedir. Bir diğer amaç, maddi kültürle bağlantılı olarak günümüz yaşam tarzlarının temel kavramları ve kullan-at ürünlerin bu kavramları nasıl ima ettiğini sorgulamak; bunlarla bağlantılı olarak, sürdürülebilir tüketime dair çıkarımlarda bulunmaktır. Günümüz ürünlerine atfedilen hız, devingenlik, hijyen, konfor, rahatlık ve pratiklik gibi maddi kültürdeki temel kavramlar tartışılmakta, günlük yaşamın değerleri olarak incelenip sorgulanmaktadır. Bu kavramların sürdürülebilirlikle ilişkisine dair anlayış geliştirmek için, kullan-at ürünlerin bu kavramları nasıl ifade ettiği irdelenmektedir. Neredeyse görünmez hale gelen kullan-atların, gündelik etkinliklerde nasıl normalleştiği ve yaygınlaştığı eleştirel yaklaşımla ele alınmaktadır. Manzini vd.’nin (2008, 259-260) vurguladığı gibi, sürdürülebilir gelecek için sosyal hayatta, yaşam tarzlarında köklü dönüşümler gerekmektedir. Gündelik tüketim örüntüleri içinde kullan-at ürünleri ve bu ürünlerin varoluş sebeplerini çözümlemek de, bahsedilen dönüşümler için gerekli olan temellere katkıda bulunacaktır. Bu çalışma niteliksel bir araştırma olarak tasarlanmış olup bulguları içerik analizi yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmadaki verinin toplanması birinci olarak, Türkiye’den 191 katılımcı ile sorumlu kullanıcılara yönelik kullan-at ürünler üzerine bir anketi içermektedir. Ankete davet edilen katılımcılar, çevre, doğa ve sürdürülebilirlik konuları ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları, gruplar vb. üyeleridir. Yirmi dört soruluk anketin 14 sorusu açık uçludur. Araştırmanın İnternet anketi yöntemiyle gerçekleştirilen bu kısmının temel amacı ayrıntılı görüşmeler için uygun katılımcılara ulaşabilmektir. Böylece ikinci olarak, anketi cevaplayan katılımcılardan seçilen 16 katılımcı ile ayrıntılı görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları şu şekilde özetlenebilir: Yaygın kullanımın en çok görülen nedenleri arasında, ilk olarak kullanım kolaylığı ve rahatlığı, ucuz, pratik ve erişilebilir olmaları yer almaktadır. İkinci olarak, kullanıcıların alışkanlıkları, çevre sorunları ile ilgili farkındalık eksikliği, sorumsuzlukları ve tembellikleri gösterilmektedir. En çok sorunlu olarak görülen kullan-at ürünlerin içecek ambalajları olduğu ortaya çıkmıştır; en çok sorun olarak algılanan malzeme de plastiktir.

Suggestions

Türkiye Örnekleminde Yaşlı ve Genç Sürücüler için Öz-Düzenleyici Davranışların Taktiksel ve Stratejik Dağılımı
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (2018-04-01)
Bu çalışmanın temel amacı, trafikteki öz-düzenleyici davranışların Türkiye örnekleminde yaşlı ve genç sürücüler açısından incelenmesi ve Türkiye örneklem için hangi öz-düzenleyici davranışların geçerli olduğunun yaşlı-genç sürücü grupları açısından araştırılmasıdır. Çalışmaya 258 (120 yaşlı, 138 genç) aktif erkek sürücü katılmıştır. Yaşlı sürücüler 60-75 yaş aralığı ile sınırlandırılırken, genç sürücülerin yaş aralığı 21-30 olarak belirlenmiştir. Faktör dağılımının incelenmesi için Trafikte Öz-Düzenleyici D...
Türkiye deki 2007 ve 2013 Yılı Kuraklıklarının NOAH Hidrolojik Modeli ile İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-10-01)
Ülkemizde ve dünyada verdiği zararlar açısından doğal afet olarak nitelendirilen kuraklığın analizi ve sonucunda niteliklerinin (süre, şiddet, etki alanı) belirlenmesi, bu doğal afetin etkilerinin daha iyi anlaşılması ve azaltılması ve erken tahmininin yapılabilmesi açısından çok kritiktir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kuraklık analizi için hem hidrolojik modelden elde edilen toprak nemi değeri hem de uzaktan algılama ile elde edilen bitki örtüsü indeksi kullanılmıştır. Kuraklık çalışmalarında yaygın olarak k...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sürdürülebilirlik Tüketim Kalıplarına Yönelik Görüşleri
Olgan, Refika (null; 2016-09-30)
Okul önceki dönemdeki çocukların (n=36) sürdürülebilir tüketim kalıplarına yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile yapılan bu nitel araştırmaya Ankara örnekleminden 36 çocuk dâhil edilmiştir. Görüşme soruları, Öztürk-Kahriman, Olgan ve Tuncer (2012) tarafından uyarlanan “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Çevre Konularına Karşı Tutumları” isimli resimli ölçekten alınmıştır. Çocukların tüketimi azaltma ile ilgili görüşleri analiz edildiğinde, çocukların büyük bir çoğunluğunun (n=23) tüketimi azaltmaya yönelik...
Imbalanced learning techniques: Experiments on NCAA College Basketball League player statistics dataset
Güler, Emir; Sürücü, Barış; Department of Statistics (2022-9-02)
This study was conducted with the purpose of finding an answer to the question: “What are the state of art methods for imbalanced classification and which combinations of these methods yield best results in extremely imbalanced real-world data?” In order to accomplish the purpose, internal (algorithm-based) and external (sampling-based) imbalanced learning techniques were applied individually and in combination. The dataset used for the imbalanced classification task is National Collegiate Athletic Associat...
Effectiveness of R&D tax incentives in Turkey
Taş, Ekin; Erdil, Erkan; Department of Economics (2021-7)
The aim of this study is to investigate the effectiveness of research and development (R&D) tax incentives in generating additional business R&D expenditures in Turkey by applying propensity score matching (PSM) to correct any selection bias and to estimate the average treatment effect on the treated (ATT). For this purpose, the hypothesis that “R&D tax incentives increase business sector R&D intensity (the ratio of firm’s net R&D expenditures to total turnover)” is tested and the effectiveness of R&D tax i...
Citation Formats
D. Özer, “Türkiye’de Sürdürülebilir Tüketim: Tek Kullanımlık Kullan-At Ürünler Örneği Üzerinden Bir İnceleme,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 419, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97856.