Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sürdürülebilirlik Tüketim Kalıplarına Yönelik Görüşleri

2016-09-30
Okul önceki dönemdeki çocukların (n=36) sürdürülebilir tüketim kalıplarına yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile yapılan bu nitel araştırmaya Ankara örnekleminden 36 çocuk dâhil edilmiştir. Görüşme soruları, Öztürk-Kahriman, Olgan ve Tuncer (2012) tarafından uyarlanan “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Çevre Konularına Karşı Tutumları” isimli resimli ölçekten alınmıştır. Çocukların tüketimi azaltma ile ilgili görüşleri analiz edildiğinde, çocukların büyük bir çoğunluğunun (n=23) tüketimi azaltmaya yönelik görüşlerinin sürdürülebilir tüketim anlayışını desteklediği görülmüştür. Örneğin çocuklar, su tüketimini azaltmanın doğayı ve doğada yaşayan canlıları korumak için önemli olduğunu vurgulamışlardır. Çocukların tekrar kullanım ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde, 13 çocuğun, eşyaların tekrar kullanımının çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir bir yaşama katkı sağladığını vurguladığı görülmüştür. Araştırmaya katılan çocukların geri dönüşüm ile ilgili görüşleri analiz edildiğinde çocukların çok az bir kısmının geri dönüşüm ile ilgili görüşlerinin sürdürülebilir tüketim kalıplarını desteklediği ortaya çıkmıştır. Sadece dokuz çocuk, kâğıt, plastik ve camın geri dönüştürülmesinin sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlayacağını vurgulayan görüşler belirtmişlerdir. Bulgular, çocukların büyük bir çoğunluğunun özellikle “tüketimi azaltma” boyutunda sürdürülebilir bir yaşam biçimini desteklediğini ortaya koymuştur. Bu bulgular ışığında, çocukların sürdürülebilir tüketim kalıplarıyla ilgili görüşlerinin desteklenmesi amacıyla 'sürdürülebilir gelişimin okul öncesi eğitim programına entegre edilmesi önerilebilir.
912. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (28 - 30 Eylül 2016

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuldaki Oyun Olanaklarının İncelenmesi
TUĞRUL, BELMA; BOZ, MENEKŞE; ULUDAĞ, GONCA; METİN ASLAN, ÖZGE; Sevimli Çelik, Serap; SÖZER ÇAPAN, AYLİN (2019-05-01)
Bu çalışma ile, okul öncesi dönemdeki çocuklara sunulan oyun olanaklarının okul öncesi öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenlerin Gözünden Türkiye Oyun Profili Araştırması Anket Formu kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş,...
Okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile zihin kuramı becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Sarı, Burcu; Altun, Dilek (2018-10-01)
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile Zihin Kuramı becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kırşehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dört bağımsız anaokulunda eğitimine devam eden 133 (67 kız, 66 erkek) çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Zihin Kuramı Ölçeği ve Hikâye Anlama Soruları kullanılarak toplanmıştır. Çalışm...
Türkiye’de Sürdürülebilir Tüketim: Tek Kullanımlık Kullan-At Ürünler Örneği Üzerinden Bir İnceleme
Özer, Damla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmanın amacı, kullan-at ürünlerin yaygın kullanımının sürdürülebilir tüketim bağlamında nedenlerini ve yansımalarını, sorumlu kullanıcıların tek kullanımlık kullan-at ürünlerle olan deneyimleri üzerinden irdelemektir. Sorumlu kullanıcılar, burada sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olarak tanımlanabilecek kişiler anlamına gelmektedir. Bir diğer amaç, maddi kültürle bağlantılı olarak günümüz yaşam tarzlarının temel kavramları ve kullan-at ürünlerin bu kavramları nasıl ima ettiğini sorgulamak; bunlarla...
Okul Öncesi Çocukların Hareket Gelişimlerinin Belirlenmesi Ve Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Ölçülmesi.
Hürmeriç Altunsöz, Irmak(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocukların hareket gelişimlerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel ve Devlet Okullarında eğitim gören okul öncesi çocuklar (3-6 yaş grubu) oluşturmaktadır. Araştırmada, okul öncesi çocukların hareket gelişimleri Movement ABC-2 (Henderson, Sugden, & Barnett, 2007) testi ile değerlendirilip, fiziksel aktivite seviyeleri hafta içi 5 gün boyunca saat sabah 9’ dan akşam 5’e kadar aktivite monitörü...
Citation Formats
R. Olgan, “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sürdürülebilirlik Tüketim Kalıplarına Yönelik Görüşleri,” presented at the 912. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (28 - 30 Eylül 2016, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84840.