İzmir'de Bölgeselleşme ve Kümelenme Eğilimleri: 2009-2019

2021-12-02
Bu çalışmada İzmir ilinin ekonomik coğrafyası, istihdam verileri üzerinden sektörler bazında incelenmekte ve kümelenme eğilimleri araştırılmaktadır. 2009 ve 2019 yıllarına ait Sosyal Güvenlik Kurumu istihdam verilerini kullanarak tarım, sanayi ve hizmet sektörleri bazında kümelenme coğrafyasını ortaya koyan bu ampirik çalışmada, kümelenmedeki değişimin yanı sıra kümelenmenin bizatihi kendisinin işkollarındaki istihdama ne şekilde etki ettiği üzerinden de çıkarımlar yapılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan analizlerin ortaya koyduğu sonuçlar, İzmir kent bölgesi içindeki nüfusun değişimi de dikkate alınarak değerlendirildiğinde, İzmir’in nüfus ve istihdam hareketliliğinin doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Daha sonra metropoliten alanda kendi içindeki uzmanlaşma öbekleri verilmektedir. Bunun zaman içindeki değişiminin metropoliten alanın mekansal gelişimiyle ilişkisi olduğu görülmektedir. Öte yandan metropoliten alan dışındaki kent bölge yerleşmelerinde ise metropoliten alandan uzaklaşıldıkça sektörel değişim ortaya çıkmaktadır. Bölgesel değişim metropoliten alandaki değişime odaklı ve ona göre konumlanmıştır. Kent bölgenin farklı mekansal alt bölgeleri dikkate alınarak yapılan analizlerde istihdamın da nüfus gibi kendi içinde niceliksel olarak değiştiği, bununla beraber ekonomik faaliyet kolları bazında farklılaştığı çalışmada bulunmuştur.
8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu

Suggestions

İzmi̇r Kent Bölgesi̇nde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Deği̇şi̇mi̇ne Etki̇si̇
Şenbi̇l, Metin; Yeti̇şkul, Emine; Gökçe, Buğra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
Bu çalışma banliyö raylı sistem yatırımının, nüfus değişikliğine etkilerini ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır. Buna dayalı olarak, bir kent bölgenin ana çekim noktalarını birbirine bağlayan hızlı ve güvenilir raylı sistemlerin, istasyonları civarında nüfus artışına neden olduğunu ileri sürmekteyiz. Bu doğrultuda, İzmir kent bölgesinde hızlı toplu taşıma erişimi sağlayan İZBAN banliyö sistemini örnek çalışma olarak kullandık. İZBAN’a doğrudan erişimi olan mahalleler ile diğer mahallelerdeki nüfus değişimin...
İzmir Bölge Morfolojisinin Fraktal Analiz Yöntemiyle İrdelenmesi
Yetişkul Şenbil, Emine; Özdemir, Sıla (2022-05-08)
Ekonomik, teknolojik ve kültürel değişiklikler doğrultusunda geleneksel kent-kır sınırlarının ortadan kalktığı, kentselliğin ağ ve düğümler vasıtasıyla daha geniş ölçeklerde gerçekleştiği kabulleri ortaya çıkmıştır. Yerleşme sistemleri ve kent-bölgeler doğa bilimlerine bağlı sosyal bilimler epistemolojisi doğrultusunda kendini organize eden, açık sistemler olarak tanımlanmaktadır. Kaotik bir yapıya sahip, doğrusal olmayan ve Öklid geometrisine indirgenemeyen yerleşme örüntüsünün nasıl temsil edileceği liter...
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak Türkiye genelindeki projeler taranarak bir bilgi bankası oluşturulacak daha sonra burada çekilecek örneklerle konu derinlemesine incelenecektir.
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Türkiye'de Siyasi Rekabet ve Yogunlasma Indeksi
Özen, İlhan Can(2015-12-31)
Bu projenin temel amaci, Türkiye'de olusan siyasi yapiyi, cografi olarak yapitaslarina ayirmak ve bu yapiyi cografi rekabet ve yogunlasma indekslerine ayirmaktir. Ilk asamada farkli seçim senelerindeki ilçe bazindaki oylama sonuçlari toplanarak, haritalandirilacak ve Türkiye'nin seneler içinde degisen siyasi yapisi ortaya konacaktir. Arastirmanin bir sonraki asamasinda ilk asamada olusturulan haritalar kullanilarak, Türkiye'deki farkli il ve ilçelerinde parti yapisinin ne kadar rekabetçi veya yogunlasmaci...
Citation Formats
E. Yetişkul Şenbil, F. Kul, and N. Aydın, “İzmir’de Bölgeselleşme ve Kümelenme Eğilimleri: 2009-2019,” presented at the 8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari/.