İzmi̇r Kent Bölgesi̇nde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Deği̇şi̇mi̇ne Etki̇si̇

2020
Şenbi̇l, Metin
Yeti̇şkul, Emine
Gökçe, Buğra
Bu çalışma banliyö raylı sistem yatırımının, nüfus değişikliğine etkilerini ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır. Buna dayalı olarak, bir kent bölgenin ana çekim noktalarını birbirine bağlayan hızlı ve güvenilir raylı sistemlerin, istasyonları civarında nüfus artışına neden olduğunu ileri sürmekteyiz. Bu doğrultuda, İzmir kent bölgesinde hızlı toplu taşıma erişimi sağlayan İZBAN banliyö sistemini örnek çalışma olarak kullandık. İZBAN’a doğrudan erişimi olan mahalleler ile diğer mahallelerdeki nüfus değişimini Kovaryans Analizi (ANCOVA) istatistiki modelleri kullanarak inceledik. Bu doğrultuda iki ekonometrik model grubu tasarladık. Temel Modeller, İZBAN’ın Kuzey, Metropoliten Alan ve Güney alt-bölge mahallelerindeki etkilerini çözümlemektedir; Genişletilmiş Modeller ise etkileşim değişkenlerinin nüfus değişimine etkisini incelemektedir. İZBAN’ın sağlamış olduğu erişim ve hareketliliğin etkisi metropoliten alan dışındaki mahallelerde nüfus artışı ile tespit edilmiştir. Kuzey ve Güney alt-bölge mahallelerindeki İZBAN nüfus etkisi, metropoliten alanın adem-i merkezileşmesi olarak yorumlanmıştır. Hat boyunca raylı sistemin etkisi farklılaşmaktadır. Her ne kadar İZBAN, Türkiye’de bölgesel raylı sistemlerin ve toplu taşıma odaklı bir gelişmenin iyi bir örneği olsa da dünyadaki muadilleri dikkate alındığında hedeflerin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle özellikle mekansal planlama alanında İZBAN’ın nüfus etkilerini artıracak stratejik kararların geliştirilmesi toplu taşıma sistemini destekleyecektir.

Suggestions

Impacts of privatization on urban planning: the Turkish case (Ankara)
Eren, Şirin Gülcen; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Department of City and Regional Planning (2007)
Privatization debate in urban planning literature is accelerating as commodification of urban space increases by the “tension” between urban planning and privatization. The limited number of studies on the privatization of public lands and its impacts on urban planning processes as well as the theoretical framework in terms of rent, rights to property, and public interest issues has stimulated the aims of this thesis. All these provided a base for this thesis. This Thesis aims to clarify the relationship be...
Evaluating the Relation Between Station Area Design Parameters and Transit Usage for Urban Rail Systems in Ankara, Turkey
Ozgur-Cevher, Ozge; Altintasi, Oruc; Tüydeş Yaman, Hediye (Springer Science and Business Media LLC, 2020-08-01)
Urban rail transit (URT) systems are particularly favoured by planners due to their potential in attracting car users. However, a URT investment must be complemented by land-use characteristics at macroscale (whole city) and design parameters at microscale (vicinity of the station). Despite the common referencing to key concepts (i.e. density, diversity and connectivity), the variability in their definitions and scales causes ambiguity in the determination of their quantified impact on URT ridership. Furthe...
Inter- auction transport optimization in floriculture industry
Özer, Zübeyde Özlem; Gürel, Sinan; Department of Industrial Engineering (2011)
This study aims to improve transportation held between six auction centers, Inter-Auction Transportation, of FloraHolland. FloraHolland serves ninety eight percent of the Dutch market and is the largest auction in floriculture industry. The company wants to give the best sale opportunities with the costs as low as possible and this is the main initiative of this study. In this line of thought, FloraHolland wants to have a improvement on its current routing and scheduling mechanism. Exact models do not work ...
Evaluating Rail Passengers Sector in Turkey
Ekici, Üsame; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2022-1)
With the rapid development of railways in Turkey, the research of railway passenger demand forecasting has gained much importance in the recent years. Passenger demand forecasting for transport services is essential for better management and better resource planning. In this study, a time-series-model was established using Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) forecasting method and then a regression model was formed to forecast the intercity railway passenger flow in Turkey. The daily passenger...
Sustainable community assessment in a suburban residential neighbourhood
Açmaz Özden, Melda; Akkar Ercan, Zübeyde Müge (2014-05-11)
Bu araştırma, kentlerde sürdürülebilir topluluk gelişiminin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir topluluk, neredeyse bir yüzyıldan beri tartışılagelen ancak 1980’lerle birlikte kent planlama kuram ve pratiğinin içinde ‘sürdürülebilir gelişme’ bağlamında gündemimize tekrar giren bir kavramdır. Uluslararası deneyim ve yazınla karşılaştırıldığında, Türkiye’de bu kavram oldukça yenidir. Türkiye’de sürdürülebilir topluluk gelişimi üzerine oldukça az araştırma bulu...
Citation Formats
M. Şenbi̇l, E. Yeti̇şkul, and B. Gökçe, “İzmi̇r Kent Bölgesi̇nde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Deği̇şi̇mi̇ne Etki̇si̇,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 1, pp. 199–224, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2020103.pdf.