Göksu Nehri Deltası ve civarı ihtiyoplankton faunası

Download
2022-12-01
Ak Örek, Yeşim
Uysal, Zahit
Bu çalışmada Ekim 2017-Temmuz 2018 döneminde Çukurova kıta sahanlığı sularında Göksu Nehri etki alanıve civarında mevsimlik Kemikli balık (Teleostei) yumurta ve larvalarının dağılım, bolluk ve tür çeşitliliğibelirlenerek balık türlerinin yumurtlama zamanı, yeri ve zamana bağlı çeşitlilikteki değişimler ortaya konulmuştur.Çalışma sonucunda, erginleri hem demersal hem de pelajikte yer alan 37 aileye ait 102 türün yumurta, prelarvave/veya postlarvası tespit edilmiştir. Bölgede 10 Hint-Pasifik kökenli tür ve 24 derin deniz balık türüne aitihtiyoplankton belirlenmiştir. Araştırmada, larval tür çeşitliliği en yüksek Göksu Nehiri’nin etkili olduğu alanlardaİlkbahar mevsiminde saptanmıştır. Tür sayısı açısından 59 türle en fazla tür İlkbaharda belirlenmişken bunu 55 türleyaz, 29 türle sonbahar ve 24 türle kış mevsimi takip etmiştir. Erdemli-Taşucu bölgeleri arasında en yüksekilkbaharda Sardinella aurita türünün yumurta ve larvasına, yaz döneminde Bregmaceros nectabanus türününlarvasına rastlanılmıştır. Bu alanda yüksek ekonomik değere sahip Scombridae familyasına ait Auxis rochei,Euthynnus alletratus, Katsuvanus pelamis, Thunnus alalunga ve Thunnus thynnus türlerinin larvaları yaz dönemindetespit edilmiştir.
ACTA BIOLOGICA TURCICA

Suggestions

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE OCCURRENCE OF THREE MOST ABUNDANT SMALL PELAGIC FISH SPECIES IN THE SOUTHERN BLACK SEA
Bilir, Batıkan; Gücü , Ali Cemal; Department of Marine Biology and Fisheries (2019-10-04)
It is known that the temperature change in water resulted by the strength and direction of cold winds varying from year to year has an effect on the distribution of small pelagics which have yearly migration cycles in semi-closed systems such as Black Sea. However, how small pelagic species wintering in the southern Black Sea have adopted to this situation has not yet been elucidated. The aim of this study is to determine how the wintering distributions of three small pelagic fishes, Black Sea Anchovy (Engr...
Göksu Deltası' nın kuvaterner jeolojisinin sismik yöntemlerle incelenmesi alt projesi
Okyar, Mahmut; Ediger, Vedat(1997)
Göksu Deltası'nın Kuvaterner Jeolojisinin incelenmesine yönelik sismik çalışmada, Göksu Deltası'nın kıta sahanlığında üç değişik çökel serisi ve güncel fasiyes olarak adlandırılan bir A-fasiyesi bulunmuştur. Bölgeye ait tabankaya (S) Taşucu Körfezi'nin kayalık bir yapıya sahip olan batı kıyısı önlerinde belirlenmiştir. Bölgeye ait en yaşlı seri (çökel serisi-1), aşağıdan yukarıya doğru N- ve M-fasiyeslerini ihtiva etmektedir. M-fasiyesi Geç-Pleyistosen/Holosen öncesi dönemindeki deniz seviyesi alçalması sı...
Göksu Deltası’nın Holosen Dönem Gelişimi
Tezcan, Devrim (2018-05-10)
Kuzeydoğu Akdeniz’de açık deniz izleme çalışmaları için yürütülen “DEKOSİMProjesi (Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu:BAP-08-11-DPT.2012K120880)” kapsamında, 2017 yılında, Göksu Delta’sının doğu tarafında taban-altı profilleyici cihaz ile toplanan sığ sismik kesitler yorumlanarak, deltanın sualtı kesimi incelenmiştir. Sismik kesitler üzerinde son buzul döneminde hava ile temas ederek aşınan yüzey üzerine depolanmış sismik birimler ayırt edilmiştir.Göksu Nehir ağzının dönem içinde yer...
Odtü Deniz Bilimleri Enstitüsü Yerleşkesi Kıyılarının Deniz Kaplumbağaları Açısından Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Özalp, Mehmet; Mutlu, Talha; Güven, Olgaç; Kurtuluş, Dilek Funda; Öztürk, Ilayda Destan; Cevher, Levent(2014-12-31)
ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinin sahillerini kullanan soyu tehdit ve tehlike altındaki canlılardan deniz kaplumbağalarının üreme özellikleri dahil yakın kıyısal kesimin ekolojik yapısının belirlenmesi, hem bu güzide sahilin koruma altına alınması ve hem de gelecekteki benzer çalışmalara temel veri oluşturması bakımından önemlidir. Projenin temel amaçları, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kıyılarında görülen 3 tür deniz kaplumbağasının yaşam, yumurtlama ve yumurtadan çıkma faaliyetlerinin belirlenm...
Gökçeada (Imroz)-Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (M.Ö. 6500-5000) Seramiklerinin Karakterizasyonu: Arkeolojik ve Arkeometrik Analizler Işığında Tipoloji, Kil Kaynakları ve Üretim Teknikleri
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Burada sunulan proje ile, Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (6500-5000) çanak çömlek malzemesinin tipolojik özelliklerinin, hammadde kaynaklarının ve üretim tekniklerinin zaman ve mekanda değişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yazının henüz bilinmediği prehistorik dönemler için bu bilgilere ancak nesnel kültürün arkeometrik ve arkeolojik bakış açılarını birleştiren disiplinlerası yöntemleriyle ulaşılabilmektedir. Arkeolojik ve arkeometrik yöntemlerin birleştirilmesiyle, Uğurlu Höyük prehistorik ...
Citation Formats
Y. Ak Örek and Z. Uysal, “Göksu Nehri Deltası ve civarı ihtiyoplankton faunası,” ACTA BIOLOGICA TURCICA, vol. 35, no. 4, pp. 1–14, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101014.