Göksu Deltası' nın kuvaterner jeolojisinin sismik yöntemlerle incelenmesi alt projesi

Download
1997
Okyar, Mahmut
Ediger, Vedat
Göksu Deltası'nın Kuvaterner Jeolojisinin incelenmesine yönelik sismik çalışmada, Göksu Deltası'nın kıta sahanlığında üç değişik çökel serisi ve güncel fasiyes olarak adlandırılan bir A-fasiyesi bulunmuştur. Bölgeye ait tabankaya (S) Taşucu Körfezi'nin kayalık bir yapıya sahip olan batı kıyısı önlerinde belirlenmiştir. Bölgeye ait en yaşlı seri (çökel serisi-1), aşağıdan yukarıya doğru N- ve M-fasiyeslerini ihtiva etmektedir. M-fasiyesi Geç-Pleyistosen/Holosen öncesi dönemindeki deniz seviyesi alçalması sırasında oluşmuştur. Çökel serisi-1'in üzerinde yer alan çökel serisi-2, aşağıdan yukarıya doğru K-, I-, H- ve G-fasiyeslerini kapsamaktadır. Görümleri itibariyle eski delta izlenimini veren bu fasiyeslerin son buzul çağı sonrasında yükselmeye başlayan deniz seviyesinin -95, -60, -50 ve -44 m derinliklerde durduğu dönemlerde çökeldikleri belirlenmiştir. Çökel serisi-2'yi üzerleyen çökel serisi-3, kıyıdan açıklara doğru sırasıyla D-, L-, B2- ve B1-fasiyeslerini ihtiva etmektedir. Eşzamanlı transgressif fasiyes olan D-, L- ve B2-fasiyeslerinin, son buzul çağı sonrasında deniz seviyesinin -44 m'den -32 m'ye yükseldiği dönemlerde çökeldikleri belirlenmiştir. Bl-fasiyesinin ise deniz seviyesinin -23 m derinlikte durmakta iken çökeldiği açıklanmıştır. A-güncel fasiyesinin ise, günümüzden yaklaşık 3000-2000 yıl önce, deniz seviyesinin bugünkü seviyeye ulaştığı andan itibaren çökeldiği açıklanmıştır.
Citation Formats
M. Okyar and V. Ediger, “Göksu Deltası’ nın kuvaterner jeolojisinin sismik yöntemlerle incelenmesi alt projesi,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRVME1EQT0.